Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-24 ( Imieniny: Kingi, Krystyna)

Gmina Lyski - ZGROMADZENIA PUBLICZNE

ZGROMADZENIA PUBLICZNE

Zgromadzenia Publiczne na terenie Gminy Lyski

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485)

 

Przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach nie mają zastosowania do zgromadzeń:

1) organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego

2) odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych

 

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

 

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożone z naruszeniem terminu ustawowego nie będzie uznane za skutecznie złożone. Brak skutecznego zawiadomienia o zorganizowaniu zgromadzenia wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia z art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu wykroczeń za zwołanie zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczenie takiemu zgromadzeniu.

 

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

 

Ustawa przewiduje trzy rodzaje zgromadzeń publicznych

I - zgromadzenia w trybie zwykłym

Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym i innym organizacjom.

Organizator zobowiązany jest wyznaczyć przewodniczącego zgromadzenia.

Organizator zawiadamia Wójta Gminy Lyski o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w formie pisemnej, email, faksem, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r. poz 1422), w terminie nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Dane kontaktowe:

Wójt Gminy Lyski ul. Dworcowa 1 a,

tel: 32 4300051 wew. 105 lub 124

faks: 32 4300031

email:kancelaria@lyski.pl

* wzór zgłoszenia

 

Zgodnie z art. 10 cytowanej ustawy w zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
  • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Celem przyspieszenia postępowania i oceny braku zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi albo mienia, w przypadku gdy zgromadzenie powoduje utrudnienia w ruchu drogowym lub wymaga korzystania z drogi w sposób szczególny (art. 65 ustawy prawo o ruchu drogowym) organizator zgromadzenia proszony jest o dołączenie do wniosku takiego zezwolenia organu zarządzającego ruchem na drodze, wraz ze szkicem trasy przejścia uczestników zgromadzenia.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu pod względem:

1) zgodności celów i odbycia zgromadzenia z ustawą oraz nienaruszania przepisów ustaw karnych;

2) braku zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach.

 

Po rozpatrzeniu wniosku Wójt Gminy Lyski może zdecydować o zakazie organizacji zgromadzenia, wówczas ma obowiązek wydać decyzję o zakazie zgromadzenia, która powinna być doręczona organizatorowi nie później niż na 96 godzin przed planowanym rozpoczęciem zgromadzenia w formie elektronicznej - decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Milczenie organu można zatem uznać za zgodę.

Organizator może wnieść odwołanie bezpośrednio do Sądu Okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w BIP. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

W przypadku braku przeciwwskazań do organizacji zgromadzenia publicznego Gmina Lyski wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator zawierający jego imię i nazwisko oraz zdjęcie. W trakcie trwania zgromadzenia przewodniczący zgromadzenia jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających w tym również identyfikatora.

 

Wójt Gminy Lyski może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela, który w uzasadnianych przypadkach może podjąć decyzje ustną o rozwiązaniu zgromadzenia.

Przewodniczący zobowiązany jest pozostawać w kontakcie z funkcjonariuszami Policji w przypadku ich przybycia na miejsce zgromadzenia, a w przypadku wyznaczenia przez Gminę swojego przedstawiciela, również z tym przedstawicielem.

 

II - zgromadzenie w trybie uproszczonym

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji zawiadamia o zamiarze jego zorganizowania właściwe centrum zarządzania kryzysowego.

Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje tylko osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych.

W przypadku chęci zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym organizator zawiadamia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach tylko w formie telefonicznej lub poprzez pocztę elektroniczną w terminie nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Dane kontaktowe:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach

tel: 32 256 56 01, 2552195, 2077101

email: czkws@katowice.uw.gov.pl

* wzór zgłoszenia

 

III - zgromadzenie spontaniczne-

Odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzenia związanym ze sferą publiczna, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać organizacji zgromadzenia w trybie zwykłym i uproszczonym.

Zgromadzenie spontaniczne nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji, który w uzasadnianych przypadkach może podjąć decyzję ustną o rozwiązaniu zgromadzenia.

Autor: Administrator

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-10 15:14przez: Administrator
Opublikowano:2016-02-10 00:00przez: Karol Michta
Zmodyfikowano:2016-03-24 11:52przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:14676

Rejestr zmian

  • [2016-03-24 11:52:05]Karol MichtaEdycja strony
  • [2016-02-10 15:14:20]Karol MichtaUtworzenie strony

Banery/Logo