Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-24 ( Imieniny: Kingi, Krystyna)

Gmina Lyski - Inne

Inne

INFORMACJA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W GLIWICACH
INFORMACJA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W GLIWICACH z dnia 23 stycznia 2024 r.  GL.RUZ.4210.193.2023.5.KS/TS

ZAWIADOMIENIE ZRUG SP. Z O. O. NR OBW. 10 O TERMINIE OPISU NIERUCHOMOŚCI PRZEZD ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAWIADOMIENIE ZRUG SP. Z O. O. NR OBW. 10 O TERMINIE OPISU NIERUCHOMOŚCI PRZEZD ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH

INFORMACJA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W GLIWICACH
INFORMACJA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W GLIWICACH z dnia 23 stycznia 2024 r.  GL.RUZ.4210.193.2023.6.KS/TS

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
OBWIESZCZENIE z dnia 13 grudnia 2023 r. o wydaniu postanowienia znak: WOOŚ.420.39.2023.KM.4

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
OBWIESZCZENIE z dnia 08 listopada 2023 r. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
Komunikat z dnia 20.10.2023 r. w sprawie jakości wody w Pstrążnej

OBWIESZCZENIE

KOMUNIKAT NR 1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 14.04.2023 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pstrążnej (woda pochodząca z ujęcia głębinowego) zaopatrującego większą część miejscowości Pstrążna (za wyjątkiem Podlesia)

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie WOOŚ.420.21.2022.AS3.12

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Rydułtowy 1".

OBWIESZCZENIE

IFXV.7840.5.12.2022 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 66/22 z 25 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie o uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300 w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy.


OBWIESZCZENIE
w sprawie pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300. Odcinek L1 SNO Stańkowice- ZZU Ochojec”.

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2022 r. znak GL.RUZ.4219.7.2022.6.2022 o rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Spółkę Akcyjną Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM z siedziba w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4.

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030

 

OBIESZCZENIE

Dotyczy: obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 20 maja 2022 r. o wniesieniu do Ministra Rozwoju i Technologii odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2021 r. nr 5/2022, znak sprawy: IFXIII.747.26.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego”.

 

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 9 maja 2022 r. znak GL.RUZ.4219.7.2022.3.BS o zebraniu materiału dowodowego w sprawie odwołania Spółki Akcyjnej Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4, działającej poprzez pełnomocnika w osobie Pana Piotra Karwota, od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 11 marca 2022 r. znak GL.ZUZ.1.4210.657.2021.AD.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6, art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Śląski w dniu 16 marca 2022 r. wydał decyzję nr 5/2022, znak sprawy: IFXIII.747.26.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego”.

 

 

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA - DOOŚ-WDŚZIL.420.38.2021.MKW.3 - POSTANOWIENIE

 

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA - DOOŚ-WDŚZIL.420.38.2021.MKW.4 - ZAWIADOMIENIE

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 11 stycznia 2022 r. 

 

Decyzja z dnia 17 grudnia 2021 r.  Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2021 r. Zarządu Zlewni  w Gliwicach o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

 

Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2021 r. Zarządu Zlewni w Gliwicach o inwestycjach w zakresie terminalu ragazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach  z 10 listopada 2021 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 28 października 2021 r. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii,  a także o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

OBWIESZCZENIE - Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ -SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego.

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak WOOŚ.420.29.2020.JKS.71  z 06 października 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak WOOŚ.420.29.2020.JKS.68 z 01 października 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.56 z 06 sierpnia 2021

 

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.52 z 28 lipca 2021

 

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumina, informuje swoich Usługobiorców, iż od dnia 31.07.2021 r. do 30.07.2024 r. na terenie Gmin Lyski i Gaszowice obowiązywać będą taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH w sprawie opinii końcowej z 24 marca 2021 r. nr 417/2021-1.7/zg (15326/2021, 16328/2021) dotyczącej postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: "Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovske Bohunice".

 

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300"

 

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300"

 

PLAN AUDYTU NA ROK 2021

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300"

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego, w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300"  obejmującego roboty geologiczne planowane do wykonania w granicach województwa śląskiego opracowanego w lutym 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w sprawie zwrócenia się z wnioskiem do Prezydenta Raciborza, Wójta Gminy Nędza, Wójta Gminy Lyski, Burmistrza Kuźni Raciborskiej, Prezydenta Rybnika, Burmistrza Gminy i Miasta CzerwonkaLeszczyny, Burmistrza Orzesza, Wójta Gminy Kobiór, Prezydenta Miasta Tychy, Wójta Gminy Bojszowy oraz Wójta Gminy Suszec o wydanie opinii. Załącznik do pisma OS-RG.KW-00427/20 z dnia 26 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” obejmujący roboty geologiczne planowane do wykonania w granicach województwa śląskiego. OS-RG.7440.2.2020 Z DNIA 15 MAJA 2020 R.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z 30 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z 26 września 2019 r.

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 15.03.2019 r.

Informacja Kierownika Służb Komunalnych Gminy w Lyskach o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora do spraw kadr

Ogłoszenie Kierownika Służb Komunalnych Gminy w Lyskach w związku z naborem na stanowisko Podinspektora do spraw kadr.

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach w związku z naborem na stanowisko: Asystent rodziny.

Komunikat Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 29.10.2018 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 25.10.2018 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z czerwca 2018 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 czerwca 2018 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 listopada 2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 lisopada 2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 września 2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 czerwca 2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 czerwca 2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 9 maja 2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie Starosty Raciborskiego o wydaniu decyzji administracyjnej z dnia 23 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Katowicach z dnia 13 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach z dnia 30 listopada 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 listopada 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 września 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 września 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 lipca 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 lipca 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 maja 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 9 maja 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Autor: Tomasz Ziomka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-09-07 07:46przez: Tomasz Ziomka
Opublikowano:2016-09-07 14:35przez: Tomasz Ziomka
Zmodyfikowano:2024-02-08 14:33przez: Krzysztof Miera
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:62936

Rejestr zmian

 • [2024-02-08 14:33:48]Krzysztof Mieraedycja strony
 • [2024-02-08 14:31:50]Krzysztof MieraDodanie pliku
 • [2024-02-08 14:29:43]Krzysztof Mieraedycja strony
 • [2024-01-31 12:45:09]Tomasz ZiomkaINFORMACJA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W GLIWICACH z dnia 23 stycznia 2024 r. GL.RUZ.4210.193.2023.6.KS/TS
 • [2023-12-21 13:40:24]Tomasz ZiomkaOBWIESZCZENIE z dnia 13 grudnia 2023 r. o wydaniu postanowienia znak: WOOŚ.420.39.2023.KM.4
 • [2023-11-10 14:04:14]Tomasz ZiomkaOBWIESZCZENIE z dnia 08 listopada 2023 r. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
 • [2023-10-25 14:52:25]Tomasz ZiomkaKomunikat z dnia 20.10.2023 r. w sprawie jakości wody w Pstrążnej
 • [2023-04-20 14:17:35]Tomasz ZiomkaKOMUNIKAT NR 1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 14.04.2023 r
 • [2022-12-14 11:08:32]Tomasz ZiomkaRegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie WOOŚ.420.21.2022.AS3.12
 • [2022-11-03 14:22:02]Tomasz ZiomkaOBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Rydułtowy 1".
 • [2022-10-28 13:04:58]Tomasz ZiomkaObwieszczenie - IFXV.7840.5.12.2022 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 66/22 z 25 października 2022 r.
 • [2022-10-25 11:28:00]Tomasz ZiomkaZawiadomienie o uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59
 • [2022-09-30 13:37:42]Tomasz ZiomkaOBWIESZCZENIE: IFXV.7840.5.12.2022 z dnia 23 września 2022 r.
 • [2022-06-30 10:02:43]Tomasz ZiomkaOBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2022 r.
 • [2022-06-20 11:14:51]Krzysztof MieraDodanie pozycji - konsultacje projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
 • [2022-06-07 13:55:55]Tomasz ZiomkaSprostowanie do obwieszczenia z dnia 20 maja 2022.
 • [2022-05-19 12:21:57]Tomasz ZiomkaObwieszczenie - znak sprawy GL.ZUZ.1.4210.657.2021.AD
 • [2022-05-12 08:05:36]Tomasz ZiomkaObwieszczenie ŚUW na pismo z dnia 06.04.2022
 • [2022-01-21 12:09:44]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2022-01-20 12:56:06]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2022-01-20 09:39:52]Tomasz ZiomkaObwieszczenie z dnia 10 grudnia 2021 r. Zarządu Zlewni  w Gliwicach o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • [2021-12-17 12:47:24]Tomasz ZiomkaObwieszczenie z dnia 9 grudnia 2021 r. Zarządu Zlewni w Gliwicach o inwestycjach w zakresie terminalu ragazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
 • [2021-11-18 12:24:46]Milena Karkutedycja
 • [2021-11-03 13:09:39]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-11-02 10:17:10]Agnieszka GajerDodano Obwieszczenie Marszałka z dnia 28 października 2021 r.
 • [2021-11-02 10:17:32]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-10-11 12:08:46]Milena Karkutedycja
 • [2021-10-11 12:04:21]Milena Karkutedycja
 • [2021-10-11 12:02:12]Milena Karkutedycja
 • [2021-10-11 10:15:18]Milena Karkutedycja
 • [2021-09-24 14:53:21]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-09-24 14:51:54]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-08-18 09:07:18]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-08-16 15:40:13]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-07-26 15:03:03]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-07-08 12:56:42]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-06-01 09:07:25]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-04-26 12:38:30]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-04-26 12:34:05]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-04-26 12:25:24]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-04-26 12:17:31]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-04-26 12:12:05]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-01-11 12:09:34]Tomasz ZiomkaPlan audytu na rok 2021
 • [2020-08-11 12:49:42]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-08-11 12:40:18]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-06-29 13:25:02]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-06-10 08:40:59]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-05-19 18:08:51]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-05-19 18:07:35]Milena KarkutEdycja strony
 • [2020-05-19 18:07:09]Milena KarkutEdycja strony
 • [2020-05-19 18:01:20]Milena KarkutEdycja strony
 • [2019-11-05 07:06:31]Milena KarkutEdycja strony
 • [2019-09-30 13:59:32]Milena KarkutEdycja strony
 • [2019-05-21 11:10:38]Milena KarkutEdycja strony
 • [2019-03-25 10:26:03]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-12-28 14:34:12]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-12-04 12:55:06]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-12-04 12:54:47]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-12-04 12:51:05]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-11-15 15:08:31]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-11-15 15:08:26]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-11-15 15:07:45]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-11-15 14:43:48]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-10-31 13:50:37]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-10-25 13:30:51]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-06-18 10:48:14]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-06-18 10:46:34]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-06-18 10:45:45]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-06-18 10:43:00]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-06-18 10:34:41]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-06-07 14:14:02]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-06-06 14:09:43]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2018-06-06 13:55:14]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-11-30 14:56:08]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-11-30 14:55:16]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-11-30 14:50:44]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-11-30 14:49:53]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-11-30 14:40:18]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-09-25 09:32:26]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-09-25 09:28:39]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-06-14 14:18:42]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-06-14 14:10:02]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-16 13:30:03]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-02 12:16:15]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-01-30 09:01:10]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-01-30 08:56:52]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-01-18 13:45:05]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2016-12-19 11:46:58]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2016-12-05 11:57:04]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2016-11-15 11:41:05]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2016-11-15 11:33:41]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2016-09-19 09:19:01]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2016-09-07 08:02:26]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2016-09-07 07:46:15]Agata MyśliwiecUtworzenie strony

Banery/Logo