Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2002

2002

Uchwała Nr III/32/2002
w sprawie zmiany uchwały dot. wysokości diet

Uchwała Nr III/31/2002
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2003 r.

Uchwała Nr III/31/2002
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

Uchwała Nr III/30/2002
w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2003 rok

Uchwała Nr III/29/2002
w sprawie budżetu gminy Lyski na 2003 r

Uchwała Nr III/28/2002
w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok

Uchwała Nr II/27/2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Lyski

Uchwała Nr II/26/2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Lyski

Uchwała Nr II/25/2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Lyski

Uchwała Nr II/24/2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Lyski

Uchwała Nr II/23/2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Lyski

Uchwała Nr II/22/2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Lyski

Uchwała Nr II/21/2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Lyski

Uchwała Nr II/20/2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Lyski

Uchwała Nr II/19/2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Lyski

Uchwała Nr II/18/2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Lyski

Uchwała Nr II/17/2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Lyski

Uchwała Nr II/16/2002
w sprawie ustanowienia służebności drogowej

Uchwała Nr II/15/2002
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zmiany charakteru użytkowania
gruntu rolnego na leśny

Uchwała Nr II/14/2002
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski, nieodpłatnie, nieruchomości gruntowych , niezabudowanych , położonych:
- obręb Lyski, KM. 4, o nr działki 735/43 , o pow. 734 m2
- obręb Nowa Wieś, KM. l dod. 2, o nr działki 462/77,
o pow. 88 m2 na rzecz mienia gminnego

Uchwała Nr II/13/2002
w sprawie „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych „

Uchwała Nr II/12/2002
w sprawie ustalenia wysokości diet

Uchwała Nr II/11/2002
w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok

Uchwała Nr II/10/2002
w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego i leśnego.

Uchwała Nr II/9/2002
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2003

Uchwała Nr II/8/2002
w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała Nr I/7/2002
w sprawie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy ,

Uchwała Nr I/6/2002
w sprawie przyznania limitu kilometrów Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr I/5/2002
w sprawie przyznania wynagrodzenia Wójtowi Gminy Lyski

Uchwała Nr I/4/2002
w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych komisji stałych
Rady Gminy w Lyskach,

Uchwała Nr I/3/2002
w sprawie ustalenia liczby, nazw przedmiotu działania i ilości członków stałych komisji Rady Gminy w Lyskach,

Uchwała Nr I/2/2002
w sprawie wyboru W-ce Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/1/2002
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lyski

Uchwała Nr LV/62/2002
w sprawie restrukturyzacji niektórych należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań
podatkowych stanowiących dochód Gminy Lyski.

Uchwała Nr LV/61/2002
w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Lyski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uchwała Nr LV/60/2002
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb ZWONOWICE, KM 3, o nr działki 448/30

Uchwała Nr LV/59/2002
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała Nr LV/58/2002
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski nieruchomości gruntowej , niezabudowanej, położonej obręb RASZCZYCE, KM 1 o nr działki 1521/119 , na rzecz mienia gminnego

Uchwała Nr LV/57/2002
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb SUMINA, KM 3 o nr działki 520/17 , na rzecz mienia gminnego

Uchwała Nr LV/56/2002
w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy Lyski na okres od 01.01.2003r. do 31.12.2005 r.

Uchwała Nr LV/55/2002
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002

Uchwała Nr LIV/54/2002
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej obręb Lyski, KM. 3, o nr działki 1297/131

Uchwała Nr LIV/53/2002
w sprawie zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002

Uchwała Nr LIV/52/2002
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002

Uchwała Nr LIII/51/2002
w sprawie wyrażenia woli dot. przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Suminie wsi Górki i Szymocice.

Uchwała Nr LIII/50/2002
w sprawie zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów bądź akcji w spółkach prawa handlowego

Uchwała Nr LIII/49/2002
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gaszowice.

Uchwała Nr LIII/48/2002
w sprawie podjęcia deklaracji przez Rade Gminy o przeznaczenia środków finansowych na finansowanie w 2003r. inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.

Uchwała Nr LIII/47/2002
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała Nr LIII/46/2002
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała Nr LIII/45/2002
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych
obręb Lyski, o nr działek 452/85 i 453/85 , KM 1

Uchwała Nr LIII/44/2002
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
obręb Lyski, KM. 3 o nr działki 1292/41 o pow. 39 m2

Uchwała Nr LIII/43/2002
w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 r.

Uchwała Nr LII/42/2002
w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Lyski do udzielenia zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu technicznego oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Zwonowicach" i zaciągnięcia zobowiązania na rok 2003 w wysokości 230.000,00 zł

Uchwała Nr LII/41/2002
w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej-Wsi

Uchwała Nr LII/40/2002
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2002 r,

Uchwała Nr LII/39/2002
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę.

Uchwała Nr LII/38/2002
w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 r.

Uchwała Nr LI/37/2002
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2001.

Uchwała Nr LI/36/2002
w sprawie przyjęcia programu „Ochrony środowiska Gminy Lyski w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na lata 2002 - 2015"

Uchwała Nr LI/35/2002
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zmiany charakteru użytkowania
gruntu rolnego na leśny

Uchwała Nr LI/34/2002
w sprawie podziału gminy Lyski na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę radnych
wybieranych w danym okręgu

Uchwała Nr LI/33/2002
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału powiatu rybnickiego na okręgi wyborcze

Uchwała Nr LI/32/2002
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu.

Uchwała Nr LI/31/2002
w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 r.

Uchwała Nr LI/30/2002
w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Oczyszczalnia Ścieków w Suminie.

Uchwała Nr L/29/2002
w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu jednostki budżetowej

Uchwała Nr L/28/2002
w sprawie zawarcia porozumienia dot. eksploatacji oczyszczalni ścieków w Suminie

Uchwała Nr XLIX/27/2002
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - „Oczyszczalnia Ścieków w Suminie"

Uchwała Nr XLIX/26/2002
w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej-Wsi

Uchwała Nr XLIX/25/2002
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w OPOLU na rzecz mienia Gminy Lyski, nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w obrębie RASZCZYCE, jako gminne składowisko odpadów komunalnych

Uchwała Nr XLIX/24/2002
w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 r.

Uchwała Nr XLVIII/23/2002
w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XLVIII/22/2002
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów zespołów szkolno - przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lyski.

Uchwała Nr XLVIII/21/2002
w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Lyski do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie „Rozbudowy i adaptacji budynku gminnego w Pstrążnej" i zaciągnięcia zobowiązania na rok 2003 w wysokości 220.000,00 zł

Uchwała Nr XLVIII/20/2002
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb ZWONOWICE

Uchwała Nr XLVIII/19/2002
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb SUMINA, na rzecz mienia gminnego

Uchwała Nr XLVIII/18/2002
w sprawie zbycia niemchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych
obręb DZIMIERZ, o nr działek 487/1 i 492/1, KM 3

Uchwała Nr XLVIII/17/2002
w sprawie zmian budżetu gminy na 2002r.

Uchwała Nr XLVIII/16/2002
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy

Uchwała Nr XLVII/15/2002
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych

Uchwała Nr XLVII/14/2002
w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 r.

Uchwała Nr XLVI/13/2002
w sprawie sieci publicznych przedszkoli

Uchwała Nr XLVI/12/2002
w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Bogunicach

Uchwała Nr XLVI/11/2002
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bogunicach

Uchwała Nr XLVI/10/2002
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogunicach

Uchwała Nr XLV/9/2002
w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Suminie

Uchwała Nr XLV/8/2002
w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Dzimierzu

Uchwała Nr XLV/7/2002
w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Żytnej

Uchwała Nr XLV/6/2002
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żytnej

Uchwała Nr XLV/5/2002
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ŻYTNEJ

Uchwała Nr XLIV/4/2002
w sprawie utworzenia stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Uchwała Nr XLIV/3/2002
w sprawie udzielenia Kierownikowi i pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń z Państwowego Funduszu Kombatantów.

Uchwała Nr XLIV/2/2002
w sprawie udzielenia Kierownikowi i pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania określonych ustawą o pomocy społecznej zadań gminy.

Uchwała Nr XLIV/1/2002
w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Lyski na rzecz mienia
gminnego

Autor: kkorbel

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-16 12:37przez: kkorbel
Opublikowano:2016-02-16 12:02przez: Karolina Korbel
Zmodyfikowano:2016-03-23 12:28przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:24161

Rejestr zmian

 • [2016-03-23 12:28:02]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-03-23 11:34:16]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-03-23 11:23:54]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-03-22 14:41:37]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-03-22 14:17:12]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-03-22 13:53:17]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-03-22 12:38:24]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-03-22 12:17:51]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-03-22 11:41:49]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-02-17 14:27:25]Joanna DudekEdycja strony
 • [2016-02-17 12:13:41]Joanna DudekEdycja strony
 • [2016-02-17 09:05:16]Joanna DudekEdycja strony
 • [2016-02-17 08:49:55]Beata FajkisEdycja strony
 • [2016-02-16 12:36:42]Beata FajkisUtworzenie strony

Banery/Logo