Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2022-06-29 ( Imieniny: Pawła, Piotra)

Gmina Lyski - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - sołectwo Adamowice

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - sołectwo Adamowice

ZARZĄDZENIE NR 0151/W/74/2009
WÓJTA GMINY LYSKI
z dnia 22 czerwca 2009 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z dnia 09.12.2004 r. poz. 2603 z późn zm./

WÓJT GMINY LYSKI
z a r z ą d z a:

 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży
  Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 1. Wykaz będzie wywieszony na:
  - tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lyskach,
  - na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach,
  - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia jest Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami

 

Załącznik nr 1

 

 

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski, sołectwa Adamowice określona jest jako:

TERENY: ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ , ZIELENI I WÓD, KOMUNIKACJI DROGOWEJ

MNe – dla terenów oznaczonych na rysunku planu MNe 03 oraz kolejnymi numerami od 01 do 13 ustala się:

 1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 2. Rodzaj zabudowy: wolno stojąca, bliźniacza.

 3. Ograniczenia dotyczące funkcji – zgodnie istniejącego § 7 uchwały

 4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

     a) dla podziałów dokonywanych po wejściu w życie uchwały:

 • minimalna powierzchnia działki z prawem do zabudowy:
  - szerokość zabudowie wolno stojącej 10 arów
  - szerokość zabudowie bliźniaczej 6 arów
 • minimalna szerokość forontu działki z prawem zabudowy: 20 m

     b) minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej: 60%
         powierzchni działki 
     c) maksymalna łączna powierzchnia powierzchnia zabudowy budynków: 25%
         powierzchni działki
     d) maksymalna wielkość budynkó: 10 m
     e) linie zabudowy – zgodnie z § 8 uchwały.
     f) geometria dachów: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe
        o kącie nachylenia połaci 30o do 45o

 1. Obowiązek spełniania przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
  - stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

WS/Z – dla terenów oznaczonych na rysunku planu WS/Z 05 oraz kolejnymi numerami od 01 do 05 ustala się:

 1. Przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe śródlądowe wraz z towarzyszącą zielenią.

 2. Ochronę wód powierzchniowych oraz zieleni stosownie do przepisów szczególnych.

 3. Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących gospodarce wodnej oraz ochronie przeciwpowodziowej, stosownie do przepisów szczególnych z zastrzeżeniem punktu 4.

 4. Adaptację istniejącego zagospodarowania; możliwość prowadzania remontów i modernizacji istniejących obiektów.

 5. Zagospodarowanie i użytkowanie terenu, w tym możliwość prowadzenia gospodarki hodowlanej i rybackiej, zgodnie z przepisami szczególnymi.

 6. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
  - stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

KDD – dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD oraz kolejnymi numerami od 01 do 08 ustal się:

 1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.

 2. Parametry drogi:

 3. Zmniejszenie określonej w punkcie 2a szerokości drogi w liniach rozgraniczających na odcinkach, gdzie jest to uzasadnione trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem – zgodnie z rysunkiem planu.

 4. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3., 4. i 5. uchwały – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

Wójt Gminy Lyski przeznacza do sprzedaży, nieruchomość położonej obręb:

 

Nr działki

Położenie

Powierzchnia
/ha/

Księga
Wieczysta

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego

Cena
Nieruchomości
w pln /netto/

1322/124

Adamowice km 4

0,1058

122 536

MNe 03

WS/Z

KDD04

 

23 000,00

Do powyższej kwoty należy doliczyć stawkę podatku VAT w wysokości 22%.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 z dnia 05.04.2004 r. poz. 535 z późn. zm./

Termin składania wniosków dla osób mających roszczenia oraz pozbawionych prawa własności nieruchomości przed 05.12.1990 r. w stosunku do objętej wykazem nieruchomości wyznacza się na 10 sierpnia 2009 r.

                                                                                  Wójt Gminy
                                                                            /-/ Grzegorz Gryt

Autor: Klaudia Jonderko

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-23 08:11przez: Klaudia Jonderko
Opublikowano:2016-03-23 00:00przez: Klaudia Jonderko
Zmodyfikowano:2016-03-23 08:10przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:6374

Rejestr zmian

 • [2016-03-23 08:10:37]Klaudia JonderkoUtworzenie strony

Banery/Logo