Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-01-24 ( Imieniny: Felicji, Roberta)

Gmina Lyski - Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Adamowicach.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Adamowicach.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY LYSKI

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. nr 261 z dnia 9 grudnia 2004 r. poz. 2603 z późn. zm./

Wójt Gminy Lyski
OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
o nr ewidencyjnym działki 759/263, km 4, obręb Adamowice.
stanowiącej własność GMINY LYSKI, której wykaz stanowi
integralną część niniejszego ogłoszenia.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/opisanej nieruchomości odbędzie się
w dniu 20 sierpnia 2010 r. o godz. 900 w Sali ślubów Urzędu Gminy Lyski /parter/
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne. Cudzoziemiec, który wygra przetarg zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce lub przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Lyski w wysokości 10% ceny nieruchomości podanej
w wykazie
- w kasie banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Lyski w godz. 800 do 1430
- przelewem na konto bankowe 84 8455 0000 2001 0031 8059 0004 oraz okazanie komisji przetargowej dokumentu o jego wniesieniu. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego. Termin wpłacenia wadium nie może upłynąć później niż trzy dni przed przetargiem tj. 16 sierpnia 2010 r.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości jeżeli osoba wygra przetarg.
Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym.
Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się na konto bankowe Urzędu Gminy Lyski Bank Spółdzielczy w Rybniku: nr 14 8455 0000 2001 0031 8059 0003 nie później niż do dnia spisana umowy przenoszącej własność.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:
- dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,
- aktualny odpis z właściwego rejestru spółki i akt założycielski jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowa przedłożyć aktualną listę wspólników.
Pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
Organizator przetargu może odwołać przetarg podając informację do publicznej wiadomości.

 

Załącznik

Autor: Klaudia Jonderko

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-23 09:17przez: Klaudia Jonderko
Opublikowano:2016-03-23 00:00przez: Klaudia Jonderko
Zmodyfikowano:2016-03-23 09:14przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:4077

Rejestr zmian

  • [2016-03-23 09:14:27]Klaudia JonderkoUtworzenie strony

Banery/Logo