Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2017

2017

Uchwała nr RG.0007.110.2017
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.109.2017
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.108.2017
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.33.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr RG.0007.107.2017
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2019”

Uchwała nr RG.0007.106.2017
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”

Uchwała nr RG.0007.105.2017
w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr RG.0007.68.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek

Uchwała nr RG.0007.104.2017
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.103.2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Uchwała nr RG.0007.102.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.101.2017
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.43.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała nr RG.0007.100.2017
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.32.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.99.2017
w sprawie uchylenia uchwały nr RG.0007.80.2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr RG.0007.32.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.98.2017
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Uchwała nr RG.0007.97.2017
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.96.2016 z 28 listopada 2016 r.w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.96.2017
w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych
przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała nr RG.0007.95.2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.94.2017
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lyskach

Uchwała nr RG.0007.93.2017
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Uchwała nr RG.0007.92.2017
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zwonowice

Uchwała nr RG.0007.91.2017
w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2018

Uchwała nr RG.0007.90.2017
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018

Uchwała nr RG.0007.89.2017
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr RG.0007.88.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2027

Uchwała nr RG.0007.87.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.86.2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks.
Konstantego Damrota w Zwonowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Konstantego Damrota
w Zwonowicach

Uchwała nr RG.0007.85.2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Raszczycach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Raszczycach

Uchwała nr RG.0007.84.2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza
Wielkiego w Pstrążnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Pstrążnej

Uchwała nr RG.0007.83.2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana III
Sobieskiego w Lyskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Lyskach

Uchwała nr RG.0007.82.2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Floriana
Adamskiego w Adamowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Floriana Adamskiego w Adamowicach

Uchwała nr RG.0007.81.2017
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod
działalność rolniczą

Uchwała nr RG.0007.80.2017
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.32.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.79.2017
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.33.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr RG.0007.78.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2027

Uchwała nr RG.0007.77.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.76.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2027

Uchwała nr RG.0007.75.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.74.2017
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lyskach

Uchwała nr RG.0007.73.2017
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała nr RG.0007.72.2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy kotłowni

Uchwała nr RG.0007.71.2017
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała nr RG.0007.70.2017
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.69.2017
w sprawie nabycia udziału we własności nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.68.2017
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek

Uchwała nr RG.0007.67.2017
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lyski z dnia 28 stycznia 2016 r. nr RG.0007.1.2016 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lyski do podpisania porozumienia o współpracy w ramach projektu "Przez Śląsk na Morawy – wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"
przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Uchwała nr RG.0007.66.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.65.2017
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, zespołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lyski

Uchwała nr RG.0007.64.2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr RG.0007.99.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.63.2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla obszarów w sołectwie Lyski

Uchwała nr RG.0007.62.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2027

Uchwała nr RG.0007.61.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.60.2017
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Raszczyce

Uchwała nr RG.0007.59.2017
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Pstrążna

Uchwała nr RG.0007.58.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2027

Uchwała nr RG.0007.57.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.56.2017
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.55.2017
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność rolniczą

Uchwała nr RG.0007.54.2017
w sprawie: zmiany uchwały RG.0007.45.2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała nr RG.0007.53.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2027

Uchwała ne RG.0007.52.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.51.2017
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała nr RG.0007.50.2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2016 rok

Uchwała nr RG.0007.49.2017
w sprawie udzielenia poręczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności Rybnickiego Banku Spółdzielczego wobec Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej Dzimierz-Nowa Wieś z tytułu udzielenia bankowej gwarancji zabezpieczającej wierzytelność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z dofinansowaniem realizacji zadania pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzimierzu" przez Spółkę Wodociągowo - Kanalizacyjną Dzimierz - Nowa Wieś

Uchwała nr RG.0007.48.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025

Uchwała nr RG.0007.47.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.46.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.45.2017
w sprawie: udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała nr RG.0007.44.2017
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.43.2017
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.42.2017
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.25.2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr RG.0007.41.2017
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.40.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025

Uchwała nr RG.0007.39.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.38.2017
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała nr RG.0007.37.2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Zwonowice w Gminie Lyski

Uchwała nr RG.0007.36.2017
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.35.2017
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.34.2017
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.33.2017
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr RG.0007.32.2017
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.31.2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała nr RG.0007.30.2017
w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski pochodzących z opłat i kar środowiskowych na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze

Uchwała nr RG.0007.29.2017
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lyski na lata 2017 - 2020

Uchwała nr RG.0007.28.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025

Uchwała nr RG.0007.27.2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o ustaleniu wspólnego stanowiska w zakresie ponoszenia kosztów odszkodowań za grunty, które zostaną przejęte w ramach budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku

Uchwała nr RG.0007.26.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.25.2017
w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr RG.0007.24.2017
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.23.2017
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.22.2017
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.21.2017
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.20.2017
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.11.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 27 lutego 2017 r.w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr RG.0007.19.2017
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lyski w odniesieniu do kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr RG.0007.18.2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr RG.0007.17.2017
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Spółce Wodociągowo - Kanalizacyjnej Zwonowice Sp. z o.o w likwidacji

Uchwała nr RG.0007.16.2017
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr RG.0007.15.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025

Uchwała nr RG.0007.14.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.13.2017
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017

Uchwała nr RG.0007.12.2017
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr RG.0007.11.2017
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr RG.0007.10.2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr RG.0007.9.2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr RG.0007.121.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wspierania Rodziny

Uchwała nr RG.0007.8.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025

Uchwała nr RG.0007.7.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.6.2017
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lyski

Uchwała nr RG.0007.5.2017
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr RG.0007.4.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025

Uchwała nr RG.0007.3.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.2.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025

Uchwała nr RG.0007.1.2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Autor: Agata Myśliwiec

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-01-10 14:24przez: Agata Myśliwiec
Opublikowano:2017-01-10 11:51przez: Seweryn Kałusek
Zmodyfikowano:2018-01-09 12:28przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:34708

Rejestr zmian

 • [2018-01-09 12:28:13]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-01-09 12:25:48]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2017-12-20 13:10:54]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2017-12-13 07:40:03]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2017-12-13 07:34:12]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2017-11-02 14:50:30]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-11-02 14:42:10]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-20 11:27:11]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-02 15:07:01]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-02 14:43:06]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-02 14:34:37]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-09-05 08:05:55]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-08-31 14:04:00]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-07-14 09:51:04]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-07-03 14:34:55]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-06-12 10:47:41]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-30 13:33:51]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-12 10:45:40]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-28 14:33:15]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-24 09:53:06]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-03-29 10:26:34]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-03-29 08:24:44]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-03-29 08:09:53]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-03-01 13:09:06]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-01 14:38:19]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-01 09:01:58]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-01-10 14:21:26]Agata MyśliwiecUtworzenie strony

Banery/Logo