Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-07-07 ( Imieniny: Estery, Kiry)

Gmina Lyski - 2017

2017

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2027

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lyskach

Projekt uchwały
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy kotłowni

Projekt uchwały
w sprawie zamiany gruntów

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie nabycia udziału we własności nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lyski z dnia 28 stycznia 2016 r. nr RG.0007.1.2016 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lyski do podpisania porozumienia o współpracy w ramach projektu "Przez Śląsk na Morawy – wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"
przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, zespołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr RG.0007.99.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla obszarów w sołectwie Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2027

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Raszczyce

Projekt uchwały
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Pstrążna

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2027

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność rolniczą

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały RG.0007.45.2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017 - 2027

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2016 rok

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia poręczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności Rybnickiego Banku Spółdzielczego wobec Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej Dzimierz-Nowa Wieś z tytułu udzielenia bankowej gwarancji zabezpieczającej wierzytelność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z dofinansowaniem realizacji zadania pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzimierzu" przez Spółkę Wodociągowo - Kanalizacyjną Dzimierz - Nowa Wieś

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie: udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.25.2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Projekt uchwały
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Zwonowice w Gminie Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Łukowskiej w miejscowości Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Projekt uchwały
w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski pochodzących z opłat i kar środowiskowych na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lyski na lata 2017 - 2020

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o ustaleniu wspólnego stanowiska w zakresie ponoszenia kosztów odszkodowań za grunty, które zostaną przejęte w ramach budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.11.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawieokreślenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Projekt uchwały
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lyski w odniesieniu do kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Projekt uchwały
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Spółce Wodociągowo - Kanalizacyjnej Zwonowice Sp. z o.o. w likwidacji

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017 - 2025

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017

Projekt uchwały
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Projekt uchwały
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr RG.0007.121.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wspierania Rodziny

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017 - 2025

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lyski

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Autor: Agata Myśliwiec

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-01-10 14:31przez: Agata Myśliwiec
Opublikowano:2017-01-10 00:00przez: Agata Myśliwiec
Zmodyfikowano:2017-10-04 13:16przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:26523

Rejestr zmian

 • [2017-10-04 13:16:31]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-04 13:12:03]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-09-22 08:32:40]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-08-25 10:58:38]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-07-12 09:48:42]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-06-22 11:26:20]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-06-22 10:35:52]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-06-12 10:52:33]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-06-05 11:52:14]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-29 14:18:41]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-23 10:55:59]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-12 10:44:26]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-12 10:36:29]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-27 11:18:56]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-27 09:57:36]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-25 12:35:27]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-25 12:20:25]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-20 07:35:03]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-03-24 12:23:31]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-23 12:50:51]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-23 09:31:00]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-01-25 10:26:45]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-01-10 14:31:45]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-01-10 14:31:29]Agata MyśliwiecUtworzenie strony

Banery/Logo