Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2004

2004

Uchwała Nr XXXII/67/2004 
w sprawie  zawarcia Porozumienia Międzygminnego dot. złożenia wniosku pt. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i stworzenia Lokalnej Grupy działania działającej w gminach Lyski i Kornowac o dofinansowanie w ramach schematu I działania 2.7 "Pilotażowego Programu Lider +" sektorowego programu operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

 Uchwała Nr XXXII/66/2004 
w sprawie   planu pracy Rady Gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXII/65/2004    
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2005 r.

Uchwała Nr XXXII_64_2004
w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy gminy Lyski na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.    

Uchwała Nr XXXII/63/2004
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXXII/62/2004
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

Uchwała Nr XXXII/61/2004
w sprawie budżetu gminy Lyski na 2005r.

Uchwała nr XXXII/60/2004  
w sprawie statutu Swietlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Uchwała nr XXXII/59/2004    
w sprawie zmiany uchwały dot. zwolnienia z opłat za wypis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/58/2004
w sprawie nabycia nieodpłatnie przez Gminę Lyski nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XXXI/57/2004
w sprawie wystąpienia Gminy Lyski ze Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Ziemi Raciborskiej.

Uchwała Nr XXXI/56/2004
w sprawie rozwiązania Porozumienia Miedzygminnego z dnia 14.02.1997 roku w sprawie budowy i eksploatacji obiektu gospodarki odpadami.

Uchwała Nr XXXI/55/2004
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXXI/54/2004
w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/53/2004   
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005

Uchwała Nr XXXI/52/2004  
w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała Nr XXX/51/2004
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXX/50/2004
w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz
zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/49/2004
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych
obręb PSTRĄŻNA, KM 8, o następujących nr działek 98/37, 99/37 i 107/37

Uchwała Nr XXX/48/2004
w sparwie określenia wysokości opłaty administracyjnej za wydane wypisy  i wyrysy ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski

Uchwała Nr XXX/47/2004
w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/46/2004
w sprawie ustalenia zasad spłaty pożyczki na budowę Oczyszczalni Ścieków w Suminie

Uchwała Nr XXX/45/2004
w sprawie zmian do porozumienia Gmin Lyski i Gaszowice z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w Suminie.

Uchwała Nr XXIX/44/2004
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego.

Uchwała Nr XXIX/43/2004
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lyski do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie projektu „Budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej - etap IT' i zaciągnięcia zobowiązania na rok 2005 w wysokości 60.000,00 zł.

Uchwała Nr XXIX/42/2004
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXVIII/41/2004
w sprawie nadania nazwy ulicy Gminy Lyski.

Uchwała Nr XXVIII/40/2004
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXVII/39/2004
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XXVI/38/2004
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów , psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach wymienionych w art.2 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty prowadzonych przez Gminę Lyski.

Uchwała Nr XXVI/37/2004   
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydatktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów zespołu szkolno - przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lyski

Uchwała Nr XXVI/36/2004   
w sprawie ustalenia zasad spłaty pożyczki na budowę Oczyszczalni Ścieków w Suminie 

Uchwała Nr XXVI/35/2004    
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lyski do udzielania zamówienia publicznego na "Budowę drogi gminnej ul. Podleśna w Pstrążnej" i zaciągnięcia zobowiązania na rok 2005 w wysokości 1 276 717,47 zł

Uchwała Nr XXV/34/2004   
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lyski do udzielenia zamówienia publicznego na "Budowę Szkoły w Zwonowicach" i zaciągnięcia zobowiązania na rok 2005 w wysokości 1 000 000,00 zł. 

Uchwała Nr XXV/33/2004
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/32/2004   
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004 r. 

uchwała Nr XXIV/31/2004
w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin, zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 2.09.1991 r. o sysyemie oświaty prowadzonych przez Gminę Lyski     

uchwała Nr XXIV/30/2004    
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydatktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów zespołu szkolno - przedszkolnego, szkół podtsawowych i Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lyski 

uchwała Nr XXIV/29/2004    
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Urzędu Gminy Lyski i jednostek oreganizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustaw - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

uchwała Nr XXIV/28/2004    
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.

uchwała Nr XXIV/27/2004    
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok

uchwała Nr XXIV/26/2004    
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lyski

uchwała Nr XXIII/25/2004   
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2003 

uchwała Nr XXIII/24/2004    
w sprawie zmian budzetu gminy na 2004 rok

uchwała Nr XXII/23/2004   
w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Lyski za 2003 r. 

uchwała nr XXII/22/2004  
w sprawie Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lyski  

uchwała Nr XXI/21/2004    
w sprawie wygaśniecia mandatu radnego Rudolfa Kierszniaka wskutek śmierci 

uchwała Nr XXI/20/2004   
w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lyskach 

uchwała nr XXI/19/2004
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych komisji stałych Rady Gminy w Lyskach 

uchwała Nr XXI/18/2004  
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych obręb Lyski  

uchwała nr XXI/17/2004  
w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Rybnickiemu

uchwała Nr XXI/16/2004   
w sprawie zmian budżetu gminy 

uchwała Nr XX/15/2004    
w sprawie zajęcia stanowiska dot. proponowanego przez Międzyresortowy Zespół ds. NUTS oraz Zarząd Województwa Śląskiego podziału terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na europejskie jednostki statystyczne NUTS

uchwała Nr XX/14/2004    
w sprawie wystąpienia Gminy Lyski ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych

uchwała Nr XX/13/2004    
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego

uchwała Nr XX/12/2004    
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

uchwała Nr XIX/11/2004   
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowegow Rybniku  

Uchwała Nr IX/10/2004
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2004 r. 

uchwała Nr XIX/9/2004 
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Uchwała Nr XIX/8/2004
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Lyski

Uchwała Nr XIX/7/2004
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski odpłatnie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
- obręb Bogunice, km l o nr działki 1128/224 o pow. 44 m2
- obręb Bogunice, km l o nr działki 1130/223 o pow. 9 m2
- obręb Bogunice, km l o nr działki 1131/223 o pow. 23 m2
- obręb Bogunice, km l o nr działki 1133/220 o pow. 48 m2
- obręb Bogunice, km l o nr działki 1135/221 o pow. 200 m2

Uchwała Nr XIX/6/2004
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski nieodpłatnie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
- obręb Pstrążna, km l o numerze 358/44 o pow. 91 m2
- obręb Pstrążna, km l o numerze 360/70 o pow. 80 m2
- obręb Pstrążna, km l o numerze 350/50 o pow. 95 m2
- obręb Pstrążna, km l o numerze 354/70 o pow. 79 m2
- obręb Pstrążna, km l o numerze 356/47 o pow. 67 m2
- obręb Pstrążna, km l o numerze 348/44 o pow. 256 m2
- obręb Pstrążna, km l o numerze 352/70 o pow. 118 m2
- obręb Pstrążna, km l o numerze 346/68 o pow. 30 m2.

Uchwała Nr XIX/5/2004  
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej obręb Lyski

Uchwała Nr XIX/4/2004 
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała Nr XIX/3/2004
w sprawie zmiany uchwały dot. wysokości diet 

Uchwała Nr XIX/2/2004 
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVIII/1/2004 
w sprawie przedstawienia Komitetowi Sterującemu wniosku o przyznanie dotacji na projekty inwestycyjne w ramach instrumentu "Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rzwój przedsiębiorczości" i podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2004 r. inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych

Autor: awyczyszczok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-17 08:39przez: awyczyszczok
Opublikowano:2016-02-17 12:01przez: Agata Wyczyszczok
Zmodyfikowano:2016-02-17 14:15przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:12768

Rejestr zmian

  • [2016-02-17 14:15:49]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-17 12:59:50]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-17 12:40:50]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-17 08:39:23]Joanna DudekUtworzenie strony

Banery/Logo