Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2018

2018

Uchwała nr RG.0007.34.2018
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lyski w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała nr RG.0007.33.2018
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

Uchwała nr RG.0007.32.2018
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy Lyski do Gminnej Rady Sportu w Lyskach,

Uchwała nr RG.0007.31.2018
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lyski,

Uchwała nr RG.0007.30.2018
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski,

Uchwała nr RG.0007.29.2018
w sprawie  zmiany uchwały Nr RG.0007.86.2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego a rok 2019,

Uchwała nr RG.0007.28.2018
w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr RG.0007.27.2018
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała nr RG.0007.26.2018
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Uchwała nr RG.0007.25.2018
w sprawie Statutu Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.24.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.23.2018
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała nr RG.0007.22.2018
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

 Uchwała nr RG.0007.21.2018
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy Lyski do Komisji Mieszkaniowej

Uchwała nr RG.0007.20.2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.19.2018
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.18.2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.17.2018
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.16.2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. współpracy z samorządami i promocji gminy Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.15.2018
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. współpracy z samorządami i promocji gminy Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.14.2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.13.2018
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.12.2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Prawa i Porządku Publicznego i Samorządów Rady Gminy Lyski,  

Uchwała nr RG.0007.11.2018
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Prawa i Porządku Publicznego i Samorządów Rady Gminy Lyski,

Uchwała nr RG.0007.10.2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski,

Uchwała nr RG.0007.9.2018
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.8.2018
w sprawie ustalenia liczby, nazw, przedmiotu działania i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.7.2018
w sprawie ustalenia wysokości diet

Uchwała nr RG.0007.6.2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.5.2018
w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2019

Uchwała nr RG.0007.4.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.3.2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Uchwała nr RG.0007.2.2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.1.2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lyski

Kadencja 2018 - 2023


 

Uchwała nr RG.0007.91.2018
w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

Uchwała nr RG.0007.90.2018
w sprawie statutu Gminy Lyski.

Uchwała nr RG.0007.89.2018
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019.

Uchwała nr RG.0007.88.2018
w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2019.

Uchwała Nr RG.0007.87.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy kotłowni

Uchwała Nr RG.0007.86.2018
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr RG.0007.85.2018
w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała Nr RG.0007.84.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała Nr RG.0007.83.2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Uchwała Nr RG.0007.82.2018
w sprawie udzielenia dotacji Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Uchwała Nr RG.0007.81.2018
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.61.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.80.2018
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.79.2018
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.78.2018
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Uchwała Nr RG.0007.77.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała Nr RG.0007.76.2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Uchwała Nr RG.0007.75.2018
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.43.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała Nr RG.0007.74.2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała Nr RG.0007.73.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod
działalność rolniczą

Uchwała Nr RG.0007.72.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod
działalność rolniczą

Uchwała Nr RG.0007.71.2018
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.70.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.69.2018
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.68.2018
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.67.2018
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.66.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała Nr RG.0007.65.2018
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania

Uchwała Nr RG.0007.64.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Uchwała Nr RG.0007.63.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała Nr RG.0007.62.2018
w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG.0007.17.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.61.2018
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej (Adamowice)

Uchwała Nr RG.0007.60.2018
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała Nr RG.0007.59.2018
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Pstrążna, 409/74)

Uchwała Nr RG.0007.58.2018
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Pstrążna, 411/50)

Uchwała Nr RG.0007.57.2018
w sprawie zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji i jego działania

Uchwała Nr RG.0007.56.2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.55.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała Nr RG.0007.54.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Uchwała nr RG.0007.53.2018
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.52.2018
w sprawie zbycia udziału w nieruchomości w części zabudowanej

Uchwała nr RG.0007.51.2018
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lyski do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała nr RG.0007.50.2018
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lyski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr RG.0007.49.2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lyski odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży

Uchwała nr RG.0007.48.2018
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla części sołectwa Lyski

Uchwała nr RG.0007.47.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.46.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Uchwała nr RG.0007.45.2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Uchwała nr RG.0007.44.2018
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.43.2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.42.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.41.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Uchwała nr RG.0007.40.2018
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wspierania Rodziny

Uchwała nr RG.0007.39.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.38.2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr RG.0007.24.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018

Uchwała nr RG.0007.37.2018
w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała nr RG.0007.36.2018
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

Uchwała nr RG.0007.35.2018
w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci

Uchwała nr RG.0007.34.2018
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała nr RG.0007.33.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.32.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność gospodarczą

Uchwała nr RG.0007.31.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony (Adamowice, 1304/65)

Uchwała nr RG.0007.30.2018
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lyski na lata 2018-2023

Uchwała nr RG.0007.29.2018
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.28.2018
w sprawie podziału Gminy Lyski na stałe obwody głosowania

Uchwała nr RG.0007.27.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.26.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Uchwała nr RG.0007.25.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność rolniczą

Uchwała nr RG.0007.24.2018
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018

Uchwała nr RG.0007.23.2018
w sprawie podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.22.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Uchwała nr RG.0007.21.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.20.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Bogunice, 178)

Uchwała nr RG.0007.19.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski, 191/70)

Uchwała nr RG.0007.18.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Raszczyce, 462/14)

Uchwała nr RG.0007.17.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała nr RG.0007.16.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała nr RG.0007.15.2018
w sprawie zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu wspólną realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich

Uchwała nr RG.0007.14.2018
w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze 

Uchwała nr RG.0007.13.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.12.2018
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Uchwała nr RG.0007.11.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

 Uchwała nr RG.0007.10.2018
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała nr RG.0007.9.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej; (Bogunice, 178)

Uchwała nr RG.0007.8.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski, 191/70)

Uchwała nr RG.0007.7.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Raszczyce, 462/14)

Uchwała nr RG.0007.6.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Sumina, 630/37)

Uchwała nr RG.0007.5.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Zwonowice, 1033/99)

Uchwała nr RG.0007.4.2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.3.2018
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.2.2018
w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lyski i Gminą Nędza w sprawie wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę części sołectwa Sumina, gmina Lyski

Uchwała nr RG.0007.1.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Autor: Małgorzata Duda

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-02-06 12:52przez: Małgorzata Duda
Opublikowano:2018-02-06 11:51przez: Małgorzata Duda
Zmodyfikowano:2021-01-25 11:16przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:31371

Rejestr zmian

 • [2021-01-25 11:16:06]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2019-02-20 14:39:42]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-12-31 10:32:51]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-12-31 10:29:44]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-12-31 10:29:13]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-12-31 09:33:47]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-12-31 09:32:23]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-12-31 09:21:02]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-12-31 08:46:28]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-12-07 11:49:51]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-12-07 11:38:50]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-11-26 11:12:10]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-11-26 11:09:08]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-11-15 13:45:29]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-11-06 14:18:35]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-11-06 13:56:50]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-09-18 13:54:59]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-09-18 13:18:53]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-08-17 08:31:59]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-07-04 10:28:04]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-07-04 09:47:19]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-07-04 09:42:21]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-06-12 13:21:48]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-06-12 13:16:15]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-06-01 10:29:12]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-06-01 10:25:23]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-05-04 10:12:37]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-05-04 09:36:02]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-05-04 09:35:40]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-05-04 09:24:56]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-03-01 07:50:36]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-03-01 07:41:32]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-02-13 08:44:53]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-02-13 08:39:15]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-02-13 08:26:47]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-02-13 08:13:01]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-02-13 08:06:59]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-02-13 08:05:05]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-02-13 08:01:05]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-02-06 12:52:33]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2018-02-06 12:52:02]Małgorzata DudaUtworzenie strony

Banery/Logo