Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2005

2005

Uchwała Nr XLIX/78/2005
w sprawie zmiany zakresu rzeczowego wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XLIX/77/2005    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2005 r

Uchwała Nr XLIX/76/2005  
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XLIX/75/2005   
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb ŻYTNA, KM 2, nr działki 167 

Uchwała Nr XLIX/74/2005   
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski odpłatnie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych obręb Nowa Wieś 

Uchwała Nr XLIX/73/2005
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Lyski   

Uchwała Nr XLIX/72/2005
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "    

Uchwała Nr XLIX/71/2005  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Lyski na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 

Uchwała Nr XLIX/70/2005    
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/69/2005    
w sprawie budżetu gminy Lyski na 2006r

Uchwała Nr XVIII/68/2005    
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2006 r.

Uchwała Nr XVIII/67/2005    
w sprawie zawarcia Porozumienia Miedzygminnego dotyczącego realizacji zadania pn. „Ku nowoczesnej administracji samorządowej - program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego".

Uchwała Nr XLVII/66/2005    
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Lyski a Gminą Gaszowice w sprawie zasad rozliczenia spłat pożyczki z dnia 30.11.2000 r. nr 144/2000/40/OW/ok./P w okresie od 01.01.2006 r. do 30.10.2007 r.

Uchwała Nr XLVII/65/2005
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na rzecz mienia Gminy Lyski nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych obręb ADAMOWICE   

Uchwała Nr XLVII/64/2005  
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej,niezabudowanej, położonej obręb BOGUNICE, KM l, o nr działki 54  

Uchwała Nr XLVII/63/2005
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r.   

Uchwała Nr XLVII/62/2005  
w sprawie przystąpienia Gminy Lyski do Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny"  

Uchwała Nr XLVII/61/2005    
w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLVII/60/2005
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006    

Uchwała Nr XLVII/59/2005    
w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała Nr XLVII/58/2005 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy   

Uchwała Nr XLVII/57/2005    
w sprawie sprawienia pogrzebu osobom tego potrzebującym przez gminę Lyski

Uchwała Nr XLVII/56/2005   
w sprawie określenia zasad przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

Uchwała Nr XLVI/55/2005    
w sprawie przystąpienia Gminy Lyski do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej - program szkoleń w gminach i powiatach
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"

Uchwała Nr XLVI/54/2005    
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski nieodpłatnie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych obręb Sumina

Uchwała Nr XLVI/53/2005 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XLV/52/2005    
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Aneksu nr 2 do umowy umorzenia Nr 16/2003/40/OW/ok/U z dnia 12.02.2003r w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki 144/2000/40/OW//ok/P z dnia 30.11.2000r.

Uchwała Nr XLIV/51/2005
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r.    

Uchwała Nr XLIII/50/2005  
w sprawie zmiany uchwały o przyznawaniu nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lyski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.  

Uchwała Nr XLIII/49/2005    
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XLII/48/2005    
w sprawie zawarcia Porozumienia Miedzy gminnego dotyczącego realizacji zadania pt. „Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i stworzenie Lokalnej Grupy Działania działającej w gminach Lyski i Kornowac" w ramach Schematu I działania 2.7„Pilotażowego Programu LEADER+" Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich".

Uchwała Nr XLII/47/2005
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2005 r.    

Uchwała Nr XLI/46/2005    
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lyski do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2006 w wysokości 30.000,00 zł. na opracowanie projektu kanalizacji bytowej w Lyskach ul. Kamionki

Uchwała Nr XLI/45/2005
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r.   

Uchwała Nr XLI/44/2005
w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy Lyski dla obszaru obejmującego sołectwo Bogunice   

Uchwała Nr XLI/43/2005   
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Lyski Nr XL/37/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. dot. przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 

Uchwała Nr XL/42/2005
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu

Uchwała nr XL/41/2005
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na lata 2006 - 2007

Uchwała Nr XL/40/2005   
w sprawie odpłatnego nabycia od Rybnickiej Grupy Kapitałowej S.A. w rybniku na rzecz mienia Gminy Lyski działki nr 450/34 położonej obręb Zwonowice, stanowiącej drogę.

Uchwała Nr XL/39/2005    
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr XL/38/2005    
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XL/37/2005
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Uchwała Nr XXXIX/36/2005
w sprawie odwołania Sekretarza Gminy

Uchwała Nr XXXIX/35/2005     
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2005

Uchwała Nr XXXIX/34/2005    
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXVIII/33/2005    
w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Rady Miasta Kluczborka w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Nr XXXVIII/32/2005    
w sprawie przyznania wynagrodzenia Wójtowi Gminy Lyski

Uchwała Nr XXXVIII/31/2005  
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r.   

Uchwała Nr XXXVIII/30/2005
w sprawie ustalenia nowego brzmienia zadań, na które przeznacza się środki Gminnego Funduszu Ochrony Śodowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r.   

Uchwała Nr XXXVIII/29/2005   
w sprawie planu gospodarki odpadami 

Uchwała Nr XXXVIII/28/2005    
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr XXXVIII/27/2005 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2004   

Uchwała Nr XXXVIII/26/2005
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr XXXVII/25/2005    
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Lyski Nr XXIX/44/2004 z dnia 20 września 2004 r. dot. Przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego

Uchwała Nr XXXVII/24/2005    
w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju miejscowości Raszczyce"

Uchwała Nr XXXVII/23/2005    
w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju miejscowości Pstrążna" 

Uchwała Nr XXXVI/21/2005    
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach

Uchwała Nr XXXVI/20/2005    
w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Lyski

Uchwała Nr XXXV/19/2005    
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego

Uchwała Nr XXXV/18/2005    
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXV/17/2005    
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXV/16/2005    
w sprawie zmiany regulaminu wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski

Uchwała Nr XXXV/15/2005
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski na rok 2005

Uchwała Nr XXXIV/14/2005
w sprawie zamiany uchwały dot. wysokości diet     

Uchwała Nr XXXIV/13/2005  
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Lyski - Gaszowice  

Uchwała Nr XXXIV/12/2005
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na rzecz mienia Gminy Lyski nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w obrębie Zwonowice, Lyski, Dzimierz.   

Uchwała Nr XXXIV/11/2005   
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej obręb Żytna 

Uchwała Nr XXXIV/10/2005    
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej obręb Dzimierz

Uchwała Nr XXXIV/9/2005
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2005 r.   

Uchwała Nr XXXIV/8/2005    
w sprawie uchwalenia regulaminu wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznania  i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski

Uchwała Nr XXXIV/7/2005  
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski na rok 2005  

Uchwała Nr XXXIII/6/2005   
w sprawie petycji do Premiera RP 

Uchwała Nr XXXIII/5/2005   
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski nieodpłatnie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych obręb Lyski, 

UCHWAŁA Nr XXXIII/4/2005
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r.   

Uchwała Nr XXXIII/3/2005  
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego przyjmowania i oczyszczania ścieków komunalnych

Uchwała Nr XXXIII/2/2005    
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Lyski na lata 2005-2007 .

Uchwała Nr XXXIII/1/2005
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Autor: awyczyszczok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-17 08:40przez: awyczyszczok
Opublikowano:2016-02-17 12:00przez: Agata Wyczyszczok
Zmodyfikowano:2016-02-18 09:10przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:11475

Rejestr zmian

  • [2016-02-18 09:10:22]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-18 07:23:13]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-17 08:39:48]Joanna DudekUtworzenie strony

Banery/Logo