Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-08-11 ( Imieniny: Luizy, Włodzmierza)

Gmina Lyski - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie:
Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski

 1. Przedmiotem zamówienia jest :
  Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.56.2018 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski.
  Obszar opracowania obejmuje obszar Gminy Lyski w granicach administracyjnych (pow. geodezyjna Gminy Lyski 57,83 km2, w tym pow. lasów 21,61 km2).

 2. Studium należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymogami ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.  w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz.1233)

 3.  W toku realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
  - wykonania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego i kompletnego przeprowadzenia procedury wynikającej z art. 11 oraz art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  - do udziału w posiedzeniach Komisji, sesjach Rady Gminy, spotkaniach z Wójtem i innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury planistycznej.

 4.  Zamówienie obejmuje wykonanie:
  - Projektu studium (część tekstowa i rysunkowa) sporządzonego na podkładach mapowych w skali 1:10000,
  - Prognozy oddziaływania na środowisko - zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),
  - Opracowania ekofizjograficznego, o którym mowa w art. 72 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.),
  - Dokumentacji formalno – prawnej prac planistycznych zgodnie z art. 12, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).

 5.  W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa niezbędne materiały znajdujące się w jego posiadaniu. Pozostałe materiały (w tym kopię mapy topograficznej, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), Wykonawca pozyska we własnym zakresie, a ich koszt zawiera się w cenie oferty.

 6.  Wymagania techniczne:
  -
  Opracowania muszą być przekazywane w formie papierowej i cyfrowej, opracowania te muszą być tożsame.
  - Wymagania dla rysunków planu:
  Dane rastrowe: rysunek w postaci TIFF z georeferencją rastra.
  Dane wektorowe: dane w postaci SHP. Standard SHAPE to cztery pliki składające się na jedną warstwę tematyczną (shp, dba, prj, shx).

 7. Warunki udziału w postępowaniu.
  -
  Wykonanie (przez co rozumie się uchwalony dokument) w ciągu ostatnich pięciu latach co najmniej jednego zadania polegającego na opracowaniu studium lub zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni minimum 30 km2.
  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do formularza ofertowego poświadczenie wykonania w/w zadania z należytą starannością.

  - Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą spełniającą wymogi art. 5 ustawy z dnia 23 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyznaczoną do pełnienia funkcji głównego projektanta, która ma w dorobku co najmniej 3 uchwalone studia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – wykonanie na podstawie w/w ustawy.
  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do formularza ofertowego dokumenty poświadczające posiadanie przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji głównego projektanta wymaganych uprawnień. Ponadto do oferty Wykonawcy zostaną dołączone poświadczenia wykonania przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji głównego projektanta, z należytą starannością, co najmniej 3 zadań polegających na sporządzeniu lub zmianie studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 8. Termin wykonania zamówienia: 14 miesięcy od daty podpisania umowy

 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski (biuro nr 19) lub na adres Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski do dnia 23.08.2018 r. do godz. 9.00; Termin otwarcia ofert 23.08.2018 r. godz. 9.15

 10. Opis sposobu przygotowania oferty:
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert;
  Opakowanie oferty winno zostać opatrzone nazwą zadania tj.: „Oferta na Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski" z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 23.08.2018 r. godz. 9.15".

 11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: najniższa cena brutto.

 12. Dodatkowych informacji na temat ww. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. (32) 43 00 051 wewn. 119 lub w biurze nr 19.

 13. Wymagane dokumenty:
  - formularz ofertowy;
  - dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

 14. Załączniki:
  - uchwała o przystąpieniu do sporządzenia studium
  - formularz ofertowy
  - istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 

Informacje z otwarcia ofert

Autor: Seweryn Kałusek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-08-09 12:51przez: Seweryn Kałusek
Opublikowano:2018-08-09 00:00przez: Seweryn Kałusek
Zmodyfikowano:2018-08-24 14:24przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:1649

Rejestr zmian

 • [2018-08-24 14:24:59]Seweryn KałusekInformacje z otwarcia ofert
 • [2018-08-09 12:55:51]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-08-09 12:18:53]Seweryn KałusekUtworzenie strony

Banery/Logo