Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2007

2007

Uchwała Nr XX/124/2007     
w sprawie: planu pracy Rady Gminy Lyski na 2008 rok.

Uchwała Nr XX/123/2007    
w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2008 r.

Uchwała Nr XX/122/2007    
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Lyski nr XVIII/112/2007 z dnia 3 grudnia 2007

Uchwała Nr XX/121/2007    
w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XX/120/2007    
w sprawie: Gminnego Programu_Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009

Uchwała Nr XX/119/2007    
w sprawie: Gminnego Programu_Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

Uchwała Nr XX/118/2007    
w sprawie: uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę ustalania miesięcznej stawki wynagradzania zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

Uchwała Nr XX/117/2007    
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.

Uchwała Nr XX/116/2007    
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Uchwała Nr XX/115/2007    
w sprawie: zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Uchwała Nr XX/114/2007    
w sprawie: budżetu gminy Lyski na 2008 r.

Uchwała Nr XIX/113/2007    
w sprawie: wyboru delegata do Międzygminnego Związku Telekomunikacyjnego z siedzibą w Rybniku.

Uchwała Nr XVIII/112/2007    
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Lyski nr XIV/82/2007 z dnia 5 września 2007

Uchwała Nr XVIII/111/2007    
w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski na rok 2008.

Uchwała XVIII/110/2007    
w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała Nr XVIII/109/2007    
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Lyski NR XL/42/2001 z dnia 26 października 2001 r.

Uchwała Nr XVIII/108/2007    
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Lyski NR XL/41/2001 z dnia 26 października 2001 r.

Uchwała Nr XVIII/107/2007    
w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach

Uchwała Nr XVIII/106/2007
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 r.

Uchwała Nr XVIII/105/2007     
w sprawie: wyboru delegata do Międzygminnego Związku Telekomunikacyjnego z siedzibą w Rybniku.

Uchwała Nr XVIII/104/2007    
w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów, oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Lyski.

Uchwała Nr XVIII/103/2007    
w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy gminy Lyski na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Uchwała Nr XVIII/102/2007    
w sprawie: ustalenia wzorów formularzy do poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/101/2007    
w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała Nr XVIII/100/2007    
w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/99/2007    
w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2008

Uchwała Nr XVIII/98/2007    
w sprawie: wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała Nr XVII/97/2007    
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale nr XII/67/2007 Rady Gminy Lyski z dnia 15 czerwca 2007r, dotyczącej udzielania pomocy Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych.

Uchwała Nr XVII/ 96/2007    
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Uchwała Nr XVII/95/2007    
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Uchwała Nr XVII/94/2007    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 r.

Uchwała Nr XVII/93/2007    
w sprawie: uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę ustalania miesięcznej stawki wynagradzania zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/92/2007    
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lyski

Uchwała Nr XVII/91/2007    
w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała Nr XVII/90/2007    
w sprawie: zmiany Statutu Gminy

Uchwała Nr XVII/89/2007    
w sprawie: powołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr XVII/88/2007    
w sprawie: dowołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr XVI/87/2007    
w sprawie: wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencję 2008-2012.

Uchwała Nr XVI/86/2007    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 r.

Uchwała Nr XV/85/2007     
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 r.

Uchwała Nr XV/84/2007    
w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Uchwała Nr XV/83/2007    
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Nr XIV/82/2007    
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Lyski nr VI/39/2007 z dnia 5 marca 2007

Uchwała Nr XIV/81/2007    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 r.

Uchwała Nr XIV/80/2007    
w sprawie udzielenia Gminie Przyrów pomocy finansowej z budżetu Gminy Lyski na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej w dniu 20 lipca 2007 r.

Uchwała Nr XIV/79/2007    
w sprawie zmiany gruntów

Uchwała Nr XIII/78/2007    
w sprawie udzielenia poparcia dla inicjatywy Samorządu Województwa Śląskiego w sprawie organizacji meczów Mistrzostw Euro 2012 naSstadionie Narodowym w Chorzowie

uchwała Nr XIII/77/2007    
w sprawie przystąpienia Gminy Lyski do realizacji projektu "Ograniczenia niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Rybnickiego"

uchwała Nr XIII/76/2007  
w sprawie przystąpienia Gminy Lyski do realizacji projektu "E-administracja w Powiecie Rybnickim"  

uchwała Nr XIII/75/02007    
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Lyski nr VI/39/2007 z dnia 05.03.2007

uchwała Nr XIII/74/2007   
w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu Planu Aglomeracji Lyski - Gaszowice - Kornowac 

uchwała Nr XIII/73/2007
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publ. i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na realizacjęzadań publicznych, innych niż okreśłone w ustawie z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    

uchwała Nr XIII/72/2007   
w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont dachu na budynku gminnym w Dzimierzu 

uchwała Nr XIII/71/2007   
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
 
uchwała Nr XII/70/2007    
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007 r. 

uchwała Nr XII/69/2007    
w sprawie ustalenia wysokości diet 

uchwała Nr XII/68/2007  
w sprawie przystąpienia do sporządzemia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla części obszaru sołectwa Zwonowice  

uchwała Nr XII/67/2007    
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu

uchwała Nr XII/66/2007  
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych  

uchwała Nr XII/65/2007     
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

uchwała Nr XI/64/2007    
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski odpłatnie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Lyski od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Gaszowice z siedzibą w Jejkowicach 

uchwała Nr XI/63/2007   
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski odpłatnie nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej w obrębie Lyski  

Uchwała Nr XI/62/2007   
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski odpłatnie nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej w obrębie Lyski 

uchwała Nr XI/61/2007
w sprawie zmian uchwały dot. wysokości diet    

uchwała Nr XI/60/2007    
w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2006 Rady Gminy Lyski z dnia 1 grudnia 2006 r.

uchwała Nr XI/59/2007    
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

uchwała Nr XI/58/2007   
w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 

uchwała Nr XI/57/2007
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Sumina    

uchwała Nr XI/56/2007    
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach

uchwała Nr X/55/2007
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisjids. współpracy z samorzaami i promocji gminy    

uchwała Nr X/54/2007  
w sprawie zmiany Uchwały dot. ustalenia liczby, nazw, przedmiotu działania i ilości członków stałych komisji Rady Gminy Lyski  

uchwała Nr X/53/2007 
w sprawie przekaznia skargi Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

uchwała Nr X/52/2007    
w sprawie przekaznia skargi Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

uchwała Nr X/51/2007    
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2006 rok 

uchwała Nr IX/50/2007    
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

uchwała Nr VIII/49/2007    
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Lyski nr VI/39/2007 z dnia 5 marca 2007 r.

uchwała Nr VIII/48/2007  Mapa
w sprawie wydania opinii dot. zmiany granic Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" na terenie Gminy Lyski

uchwała nr VII/47/2007  
w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy  

uchwała nr VII/46/2007
w sprawie zmiany uchwały budżetowej w związku z przystąpieniem gminy Lyski do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej - program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego    

uchwała nr VII/45/2007  
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Lyski nr VI/39/2007 z dnia 5 marca 2007 r.   

Uchwała nr VII/44/2007
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
   
Uchwała Nr VI/43/2007  
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski odpłatnie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Nowa Wieś  

Uchwała Nr VI/42/2007
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski odpłatnie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Raszczyce    

Uchwała Nr VI/41/2007    
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski odpłatnie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Bogunice 

Uchwała Nr VI/40/2007    
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski odpłatnie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Pstrążna

Uchwała Nr VI/39/2007    
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały  budżetowej na rok 2007 nr IV/11/2006

Uchwała Nr V/38/2007   
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007 r. 

Uchwała Nr V/37/2007    
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr V/36/2007    
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lyski Nr XLIX/74/2005 z dnia 29.12.2005

Uchwała Nr V/35/2007    
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla spólki wod. - kan. Zwonowice sp. z o. o.

Uchwała Nr V/34/2007    
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenia ścieków dla Jednostki Budżetowej - Oczyszczalnia Ścieków w Suminie

Uchwała Nr V/33/2007  Cz. 1  Cz. 2    
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Uchwała Nr V/32/2007    
w sprawie wyznaczenenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej

Uchwała Nr V/31/2007
w sprawie wskazania przedstawicieli do Komisji Mieszkaniowej

Autor: awyczyszczok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-17 08:40przez: awyczyszczok
Opublikowano:2016-02-17 11:59przez: Agata Wyczyszczok
Zmodyfikowano:2016-02-18 13:06przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:12547

Rejestr zmian

  • [2016-02-18 13:06:42]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-18 11:31:49]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-17 08:40:23]Joanna DudekUtworzenie strony

Banery/Logo