Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2008

2008

Uchwała Nr XXXVI/109/2008     
w sprawie: zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVI/108/2008    
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Uchwała Nr XXXVI/107/2008
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/106/2008    
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla części obszaru sołectwa Żytna

Uchwała Nr XXXVI/105/2008    
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Oddolna inicjatywa edukacyjna w Gminie Lyski"

Uchwała Nr XXXVI/104/2008    
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Lyski nr XXXII/82/2008 z dnia 27 października 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/103/2008    
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Lyski Nr XXXIV/12/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na rzecz mienia Gminy Lyski nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Zwonowice, Lyski, Dzimierz

Uchwała Nr XXXVI/102/2008    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XXXVI/101/2008    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb Raszczyce na okres 3 lat

Uchwała Nr XXXVI/100/2008 
w sprawie: „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok."

Uchwała Nr XXXVI/99/2008    
w sprawie: „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lyski na lata 2009 - 2013"

Uchwała Nr XXXVI/98/2008    
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr XXXVI/97/2008    
w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lyski

Uchwała Nr XXXVI/96/2008    
w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lyski na rok 2009 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr XXXVI/95/2008   
w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 r.

Uchwała Nr XXXVI/94/2008    
w sprawie: planu pracy Rady Gminy Lyski na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXVI/93/2008
w sprawie: budżetu gminy Lyski na 2009 r.

Uchwała Nr XXXV/92/2008    
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr XXXV/91/2008    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXXV/90/2008    
W sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lyski do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Priorytetu IX „Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie.

Uchwała Nr XXXV/89/2008     
w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2009 rok

Uchwała Nr XXXV/88/2008    
w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2009

Uchwała Nr XXXV/87/2008    
w sprawie: wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała Nr XXXIV/86/2008    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXXIV/85/2008    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXXIII/84/2008    
w sprawie: zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Uchwała Nr XXXIII/83/2008    
w sprawie: zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Uchwała Nr XXXII/82/2008  Statut    
w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LYSKOR

Uchwała Nr XXXII/81/2008    
w sprawie: wyrażenia stanowiska o podjęciu działań mających na celu poprawę efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w Gminie Lyski

Uchwała Nr XXXII/80/2008    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych obręb Raszczyce na okres 3 lat

Uchwała Nr XXXII/79/2008    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb Pstrążna na okres 3 lat.

Uchwała Nr XXXII/78/2008    
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lyski

Uchwała Nr XXXII/77/2008   
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXXI/76/2008    
w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała Nr XXXI/75/2008    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XXXI/74/2008    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Uchwała Nr XXXI/73/2008    
w sprawie: nadania Statutu Oczyszczalni Ścieków w Suminie

Uchwała Nr XXXI/72/2008   
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXX/71/2008    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXX/70/2008    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXX/69/2008    
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn: Promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Uchwała Nr XXIX/68/2008     
sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XXIX/67/2008    
w sprawie: zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXIX/66/2008  
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/65/2008    
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych, niezabudowanych.

Uchwała Nr XXVIII/64/2008    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb Sumina na okres 3 lat.

Uchwała Nr XXVIII/63/2008
w sprawie: umowy o współpracy z Gminą (Obce) Darkovice w Republice Czeskiej

Uchwała Nr XXVIII/62/2008    
w sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała Nr XXVIII/61/2008    
w sprawie - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu

Uchwała nr XXVIII/60/2008    
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na realizację zadań dróg gminnych

Uchwała Nr XXVIII/59/2008    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXVII/58/2008    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/57/2008    
w sprawie: zamiany gruntów

Uchwała Nr XXVI/56/2008    
w sprawie: zamiany gruntów

Uchwała Nr XXVI/55/2008    
w sprawie: najmu lokalu użytkowego, położonego w Pstrążnej przy ul. Wyzwolenia na czas oznaczony

Uchwała Nr XXVI/54/2008    
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącą najmu lokalu użytkowego położonego w Pstrążnej przy ul. Wyzwolenia na czas nieoznaczony

Uchwała nr XXVI/53/2008    
w sprawie: przekazania skargi Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Uchwała Nr XXVI/52/2008    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych obręb Lyski na okres 3 lat.

Uchwała Nr XXVI/51/2008    
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej obręb Lyski na okres 5 lat

Uchwała nr XXVI/50/2008    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb Dzimierz, o nr działki 593/256 na okres 3 lat

Uchwała nr XXVI/49/2008    
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej obręb Dzimierz na okres 10 lat

Uchwała Nr XXVI/48/2008     
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb Sumina o nr działki 989/110 na okres 3 lat

Uchwała Nr XXVI/47/2008    
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej obręb Sumina na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XXVI/46/2008    
w sprawie: przekazania skargi Wojewody Śląskiego do WSA dotyczącej uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej obręb Sumina

Uchwała Nr XXVI/45/2008    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb Dzimierz o nr działki 591/251 na okres 3 lat

Uchwała Nr XXVI/44/2008    
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej obręb Dzimierz na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XXVI/43/2008    
w sprawie: przekazania skargi Wojewody Śląskiego do WSA dotyczącej uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej obręb Dzimierz

Uchwała Nr XXVI/42/2008    
w sprawie: nabycia na rzecz mienia Gminy Lyski odpłatnie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Pstrążna

Uchwała Nr XXVI/41/2008    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb Bogunice na okres 3 lat

Uchwała Nr XXVI/40/2008    
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu.

Uchwała Nr XXVI/39/2008    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/38/2008  
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/37/2008    
w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2008 r.

Uchwała Nr XXV/36/2008    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XXV/35/2008    
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej, zabudowanej.

Uchwała Nr XXV/34/2008    
w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/32/2007 Rady Gminy Lyski z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej

Uchwała nr XXV/33/2008    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXV/32/2008    
w sprawie: przyznania wynagrodzenia Wójtowi Gminy Lyski

Uchwała Nr XXV/31/2008    
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2007.

Uchwała Nr XXIV/30/2008    
w sprawie: nabycia przez Gminę Lyski nieodpłatnie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Sumina

Uchwała Nr XXIV/29/2008    
w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji

Uchwała Nr XXIV/28/2008     
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu

Uchwała Nr XXIV/27/2008    
w sprawie: nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na rzecz mienia Gminy Lyski nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oraz lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr XXIV/26/2008    
w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Lyski

Uchwała Nr XXIV/25/2008    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/24/2008    
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski.

Uchwała Nr XXIII/23/2008    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb Sumina na okres powyżej 3 lat.

Uchwała Nr XXIII/22/2008    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb Dzimierz na okres powyżej 3 lat.

Uchwała Nr XXIII/21/2008    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XXIII/20/2008    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XXIII/19/2008    
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych, niezabudowanej

Uchwała Nr XXIII/18/2008    
w sprawie: najmu lokalu użytkowego, położonego w Pstrążnej przy ul. Wyzwolenia na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XXIII/17/2008 
w sprawie : wprowadzenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Lyski .

Uchwała Nr XXIII/16/2008    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXII/15/2008    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb Lyski na okres 3 lat

Uchwała Nr XXII/14/2008    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych obręb Lyski na okres 5 lat

Uchwała Nr XXII/13/2008    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb Dzimierz na okres 10 lat

Uchwała Nr XXII/12/2008   
w sprawie: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy Lyski dla sołectwa Nowa Wieś

Uchwała Nr XXI/11/2008    
w sprawie: skargi na działanie Wójta Gminy Lyski

Uchwała Nr XXI/10/2008    
w sprawie :zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Łyski na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "

Uchwała Nr XXI/9/2008    
w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Jednostki Budżetowej Oczyszczalnia Ścieków w Suminie.

Uchwała Nr XXI/8/2008     
w sprawie: uchylenia uchwały NR XVIII/107/2007 RADY GMINY LYSKI z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach

Uchwała Nr XXI/7/2008    
w sprawie: uchylenia Uchwały NR XVIII/109/2007 Rady Gminy Łyski z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Lyski NR XL/42/2001 z dnia 26 października 2001 r. oraz Uchwały Rady Gminy Lyski NR XL/42/2001 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie : stałej opłaty dziennej za surowiec użyty do przygotowania posiłków w przedszkolach

Uchwała Nr XXI/6/2008    
w sprawie : zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski na rok 2008.

Uchwała Nr XXI/5/2008    
w sprawie: nadania nazwy ulicy Gminy Lyski

Uchwała Nr XXI/4/2008    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXI/3/2008    
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/100/2007 Rady Gminy Lyski z dnia 3 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XXI/2/2008    
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/98/2007 Rady Gminy Lyski z dnia 3 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XXI/1/2008    
w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/32/2007 Rady Gminy Lyski z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej

Autor: awyczyszczok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-17 08:40przez: awyczyszczok
Opublikowano:2016-02-17 12:31przez: Agata Wyczyszczok
Zmodyfikowano:2023-01-12 12:30przez: Małgorzata Duda
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:13407

Rejestr zmian

  • [2023-01-12 12:30:02]Małgorzata Dudaedycja strony
  • [2016-02-22 08:04:06]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-19 12:25:20]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-19 07:18:21]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-19 07:16:58]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-17 08:40:36]Joanna DudekUtworzenie strony

Banery/Logo