Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2009

2009

Uchwała Nr LIII/92/2009     
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr LIII/91/2009    
w sprawie: przekazania skargi

Uchwała Nr LIII/90/2009    
w sprawie: przekazania skargi

Uchwała Nr LIII/89/2009    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr LII/88/2009  Zal 1  Zal 2   
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr LII/87/2009    
w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2010 rok

Uchwała Nr LII/86/2009    
w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2010

Uchwała Nr LII/85/2009    
w sprawie: wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała Nr LII/84/2009    
w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lyski na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

Uchwała nr LI/83/2009    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr LI/82/2009  Zal    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr L/81/2009    
w sprawie: przyjęcia rezygnacji radnych z członkostwa Komisji ds. współpracy z samorządami i promocji gminy

Uchwała Nr L/80/2009    
w sprawie: zmiany uchwały dot. powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lyski oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr L/79/2009    
w sprawie: zmiany nadania imienia Gimnazjum w Lyskach

Uchwała Nr L/78/2009    
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej

Uchwała Nr L/77/2009    
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej

Uchwała Nr L/76/2009    
w sprawie: zmiany uchwały z dnia 28 września 2009 r. dot. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr L/75/2009    
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr L/74/2009    
w sprawie: zmiany uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z późniejszą zmianą

Uchwała Nr L/73/2009    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XLIX/72 /2009    
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XLIX/ 71/2009     
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej, zabudowanej.

Uchwała Nr XLIX/70/2009    
w sprawie: zmiany uchwały z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki

Uchwała Nr XLIX/69/2009    
w sprawie: zmiany uchwały z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XLIX/68/2009    
w sprawie: zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XLIX/67/2009    
w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Lyskach

Uchwała Nr XLIX/66/2009    
w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lyski oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr XLIX/65/2009    
w sprawie: zmiany Statutu Gminy

Uchwała Nr XLIX/64/2009    
w sprawie: zamiany gruntów

Uchwała Nr XLIX/63/2009    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Uchwała Nr XLIX/62/2009    
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr XLIX/61/2009  Zal 1  Zal 2  Zal 3    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XLVIII/60/2009    
w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr XLVIII/59/2009    
w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Zwonowicach

Uchwała Nr XLVIII/58/2009    
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Lyski do podpisywania porozumień o współpracy i składanych wniosków o dofinansowanie, a także realizowania projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XLVII/57/2009    
w sprawie: zmiany uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XLVII/56/2009    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XLVII/55/2009    
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr XLVII/54/2009  Zal    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XLVI/53/2009    
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych, niezabudowanych

Uchwała Nr XLVI/52/2009    
w sprawie: zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XLVI/51/2009  Zal   
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XLV/50/2009    
w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 r.

Uchwała nr XLV/49/2009    
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XLV/48/2009    
w sprawie: potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XLV/47/2009    
w sprawie: zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach.

Uchwała Nr XLV/46/2009    
w sprawie: zmiany regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Orlik 2012"

Uchwała Nr XLV/45/2009  Zal 1  Zal 2    
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla części sołectwa Zwonowice

Uchwała Nr XLV/44/2009    
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski

Uchwała Nr XLV/43/2009    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XLV/42/2009    
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr XLV/41/2009  Zal  Zal  
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XLIV/40/2009    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb Raszczyce na okres 3 lat.

Uchwała Nr XLIV/39/2009    
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2008

Uchwała nr XLIV/38/2009
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XLIII/37/2009    
w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach

Uchwała Nr XLIII/36/2009  Zal   
w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Orlik 2012"

Uchwała Nr XLIII/35/2009  Zal  
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XLII/34/2009    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XLII/33/2009    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XLII/32/2009    
w sprawie: zamiany gruntów

Uchwała Nr XLII/31/2009     
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XLII/30/2009    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Uchwała Nr XLII/29/2009    
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XLII/28/2009    
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XLII/27/2009    
w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Lyski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XLII/26/2009    
w sprawie: zmiany uchwały z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki

Uchwała Nr XLII/25/2009    
w sprawie: zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XLII/24/2009  Zal WPI  
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XLII/23/2009    
w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski.

Uchwała Nr XLI/22/2009  Zal   
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XLI/21/2009  Umowa dotacji  
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu

Uchwała Nr XL/20/2009  Zal 
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XL/19/2009    
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Uchwała Nr XXXIX/18/2009    
w sprawie: zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Uchwała nr XXXIX/17/2009  Zal   
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XXXIX/16/2009    
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr XXXIX/15/2009    
w sprawie: przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr XXXVIII/14/2009    
w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej obręb Żytna na okres 3 lat

Uchwała Nr XXXVIII/13/2009    
w sprawie: zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVIII/12/2009    
w sprawie: zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXXVIII/11/2009  Zal 1  Zal 2  Zal 3  Zal 4  WPI    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XXXVIII/10/2009  Zal  
w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski

Uchwała Nr XXXVIII/9/2009    
w sprawie: sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form tegoż doskonalenia oraz zasad i trybu przyznawania tych środków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski

Uchwała Nr XXXVIII/8/2009  Zal 1  Zal 2   
w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sumina„ i „Planu Odnowy Miejscowości Żytna"

Uchwała Nr XXXVIII/7/2009    
w sprawie: wniesienia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia LYSKOR

Uchwała Nr XXXVIII/6/2009    
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr XXXVIII/5/2009    
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr XXXVII/4/2009    
w sprawie: zaciągnięcia kredytu i pożyczki

Uchwała Nr XXXVII/3/2009  Zal    
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XXXVII/1/2009
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie

Autor: jdudek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-17 08:41przez: jdudek
Opublikowano:2016-02-17 11:58przez: Joanna Dudek
Zmodyfikowano:2016-02-22 13:12przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:12631

Rejestr zmian

  • [2016-02-22 13:12:19]Joanna DudekEdycja strony
  • [2016-02-22 11:33:34]Joanna DudekEdycja strony
  • [2016-02-22 10:47:22]Joanna DudekEdycja strony
  • [2016-02-17 08:40:50]Joanna DudekUtworzenie strony

Banery/Logo