Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2019

2019

Uchwała Nr RG.0007.35.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Uchwała Nr RG.0007.36.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała Nr RG.0007.37.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała Nr RG.0007.38.2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Oczyszczalni Ścieków w Suminie

Uchwała Nr RG.0007.39.2019
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Adamowice

Uchwała Nr RG.0007.40.2019
w sprawie przyjęcie Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr RG.0007.41.2019
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.42.2019
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała Nr RG.0007.43.2019
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała Nr RG.0007.44.2019
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

Uchwała Nr RG.0007.45.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała Nr RG.0007.46.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Pr gnozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Uchwała Nr RG.0007.47.2019
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lyski w roku 2019,

Uchwała Nr RG.0007.48.2019
w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski  na dofinansowanie kosztów inwestycji  związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski
w zakresie kosztów unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,

Uchwała Nr RG.0007.49.2019
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.50.2019
w sprawie przekazania skargi

Uchwała Nr RG.0007.51.2019
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.52.2019
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała Nr RG.0007.53.2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała Nr RG.0007.54.2019
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr RG.0007.55.2019
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr RG.0007.56.2019
w sprawie ustalenia liczby, nazw, przedmiotu działania i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.57.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Uchwała Nr RG.0007.58.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała Nr RG.0007.59.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała Nr RG.0007.60.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Uchwała Nr RG.0007.61.2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Wójta Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.62.2019
w sprawie zmiany uchwały RG.0007.85.2018 z dnia 29.10.2018 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała Nr RG.0007.63.2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała nr RG.0007.64.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Pr gnozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Uchwała nr RG.0007.65.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała nr RG.0007.66.2019
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski 1525/101)

Uchwała nr RG.0007.67.2019
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski, 1523/101),

Uchwała nr RG.0007.68.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalnością rolniczą,

Uchwała nr RG.0007.69.2019
w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce,

Uchwała nr RG.0007.70.2019
w sprawie terminu rozpatrzenia petycji

Uchwała nr RG.0007.71.2019
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia

Uchwała nr RG.0007.72.2019
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.73.2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2018 rok.

Uchwała nr RG.0007.74.2019
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.75.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Uchwała nr RG.0007.76.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała nr RG.0007.77.2019
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Lyski

Uchwała nr RG.0007.78.2019
w sprawie zarządzenia poboru w formie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej oraz powołania inkasentów

Uchwała nr RG.0007.79.2019
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Łukowskiej w Lyskach w sprawie planowanej budowy drogi

Uchwała nr RG.0007.80.2019
w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2020 -2023

Uchwała nr RG.0007.81.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028    

Uchwała nr RG.0007.82.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała nr RG.0007.83.2019
w sprawie zaciągnięcia kredytu
 
Uchwała nr RG.0007.84.2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.85.2019
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020 - 2023

Uchwała nr RG.0007.86.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028    
 
Uchwała nr RG.0007.87.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok
    
Uchwała nr RG.0007.88.2019
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Uchwała nr RG.0007.89.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028   

Uchwała nr RG.0007.90.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok    

Uchwała nr RG.0007.91.2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lyski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku, 

Uchwała nr RG.0007.92.2019
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sumina    

Uchwała nr RG.0007.93.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Lyski, ul. Sikorskiego)

Uchwała nr RG.0007.94.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Lyski, ul. Dworcowa)    

Uchwała nr RG.0007.95.2019
w sprawie wybory ławników    

Uchwała nr RG.0007.96.2019
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski    

Uchwała nr RG.0007.97.2019
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Lyski    

Uchwała nr RG.0007.98.2019
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.99.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Uchwała nr RG.0007.100.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała nr RG.0007.101.2019
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.31.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lyski

Uchwała nr RG.0007.102.2019
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

Uchwała nr RG.0007.103.2019
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.104.2019
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.105.2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.106.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Uchwała nr RG.0007.107.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała nr RG.0007.108.2019
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała nr RG.0007.109.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała nr RG.0007.110.2019
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku

Uchwała nr RG.0007.111.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność rolniczą

Uchwała nr RG.0007.112.2019
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Raszczyce, 1959/30),

Uchwała nr RG.0007.113.2019
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Raszczyce, 1961/30)

Uchwała nr RG.0007.114.2019
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała nr RG.0007.115.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Uchwała nr RG.0007.116.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała nr RG.0007.117.2019
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lyski na lata 2010-2032"

Uchwała nr RG.0007.118.2019
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr RG.0007.119.2019
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2020

Uchwała nr RG.0007.120.2019
w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2020

Uchwała nr RG.0007.121.2019
w sprawiezmiany uchwały Nr RG.0007.110.2019 Rady Gminy Lyski z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku

Uchwała nr RG.0007.122.2019
w sprawieudzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała nr RG.0007.123.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Uchwała nr RG.0007.124.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Uchwała nr RG.0007.125.2019
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Uchwała nr RG.0007.126.2019
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.127.2019
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała nr RG.0007.128.2019
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”

Uchwała nr RG.0007.129.2019
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2021”

Uchwała nr RG.0007.130.2019
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (976-99 w Zwonowice)

Uchwała nr RG.0007.131.2019
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (161-21 w Pstrążna)

Uchwała nr RG.0007.132.2019
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (135-51 w Pstrążna)

Uchwała nr RG.0007.133.2019
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lyski na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr RG.0007.134.2019
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.135.2019
w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

 

Autor: Tomasz Ziomka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-01-03 13:49przez: Tomasz Ziomka
Opublikowano:2019-01-03 11:50przez: Tomasz Ziomka
Zmodyfikowano:2020-01-03 11:19przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:20118

Rejestr zmian

 • [2020-01-03 11:19:40]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-01-03 11:19:05]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-01-03 11:16:23]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-31 11:14:38]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-17 13:29:32]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-17 13:23:45]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-11 12:11:25]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-11 12:03:26]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-05 11:23:06]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-05 08:47:05]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-08 07:20:31]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-08-27 12:44:44]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-08-27 12:37:52]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-08-06 14:12:21]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-08-06 14:05:48]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-24 08:26:45]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-24 08:17:31]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-21 11:33:04]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-21 11:32:55]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-21 11:24:42]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-05 11:15:54]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-05-15 13:40:48]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-05-10 08:49:16]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-19 08:57:04]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-19 08:50:39]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-04 13:39:07]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-04 13:33:33]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-04 13:17:39]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-27 14:07:51]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-20 08:55:10]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-20 08:35:50]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-05 07:35:01]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-05 07:33:48]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-05 07:28:56]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-03 13:49:42]Tomasz ZiomkaUtworzenie strony

Banery/Logo