Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2022-06-29 ( Imieniny: Pawła, Piotra)

Gmina Lyski - 2019

2019

Rok 2019

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok               Projekt po zmianach

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Oczyszczalni Ścieków w Suminie

Projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Adamowice

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcie Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie zamiany gruntów

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok              Projekt po zmianach

Projekt uchwały
w sprawie przyznania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lyski w roku 2019,

Projekt uchwały
w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski  na dofinansowanie kosztów inwestycji  
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski
w zakresie kosztów unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie przekazania skargi

Projekt uchwały
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia liczby, nazw, przedmiotu działania i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały RG.0007.85.2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Pr gnozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski 1525/101)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski, 1523/101),

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalnością rolniczą,

Projekt uchwały
w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce,

Projekt uchwały
w sprawie terminu rozpatrzenia petycji

Projekt uchwały
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2018 rok.

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zarządzenia poboru w formie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej oraz powołania inkasentów

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Łukowskiej w Lyskach w sprawie planowanej budowy drogi

Projekt uchwały
w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2020 -2023

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028    
 
Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok
    
Projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu
 
Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020 - 2023

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028    
 
Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok
    
Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lyski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sumina
 
Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Lyski, ul. Sikorskiego)
 
Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Lyski, ul. Dworcowa)
 
Projekt uchwały
w sprawie wybory ławników
 
Projekt uchwały
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.31.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lyski

Projekt uchwały
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Projekt uchwały
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność rolniczą

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Raszczyce, 1959/30),

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Raszczyce, 1961/30)

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Projekt uchwały                                 załącznik 
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lyski na lata 2010-2032"

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2020

Projekt uchwały
w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2020

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.110.2019 Rady Gminy Lyski z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

Projekt uchwały
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Projekt uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Projekt uchwały
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”

Projekt uchwały
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2021”

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (976-99 w Zwonowice)

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (161-21 w Pstrążna)

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (135-51 w Pstrążna)

Projekt uchwały
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet

Projekt uchwały
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2020 rok

Projekt uchwały
w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Projekt uchwały
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lyski na rok szkolny 2019/2020

Autor: Tomasz Ziomka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-01-10 14:04przez: Tomasz Ziomka
Opublikowano:2019-01-10 00:00przez: Tomasz Ziomka
Zmodyfikowano:2019-12-17 13:17przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:15635

Rejestr zmian

 • [2019-12-17 13:17:03]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-14 07:19:35]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-13 12:07:29]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-13 12:01:09]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-13 11:59:11]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-10 12:58:32]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-22 12:06:42]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-22 12:05:26]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-23 10:38:55]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-23 10:36:16]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-23 10:36:05]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-23 10:19:15]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-09-24 09:07:00]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-09-24 08:57:22]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-08-14 15:00:18]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-08-14 14:56:03]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-08-14 13:32:28]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-26 10:30:05]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-25 10:29:24]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-04 07:16:17]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-14 13:20:00]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-14 13:08:09]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-05-27 14:28:55]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-05-10 11:29:48]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-05-10 09:33:27]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-19 13:50:06]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-11 13:09:18]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-27 13:43:15]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-27 13:34:10]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-22 11:25:28]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-27 12:40:50]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-19 10:18:59]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-06 13:27:30]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-06 13:09:33]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-28 12:56:07]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-25 11:30:09]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-24 10:42:28]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-14 10:41:34]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-14 10:37:10]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-10 14:04:26]Tomasz ZiomkaUtworzenie strony

Banery/Logo