Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2010

2010

Uchwała Nr III/15/2010
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/104/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 8 listopada 2010 r.

Uchwała Nr III/14/2010
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lyski na 2011 rok

Uchwała Nr III/13/2010
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011 r.

Uchwała Nr III/12/2010
w sprawie ustalenia wysokości diet

Uchwała Nr III/11/2010
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2010 rok

Uchwała Nr III/10/2010
w sprawie budżetu gminy Lyski na 2011 rok

Uchwała Nr III/9/2010
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2011 - 2023

Uchwała Nr II/8/2010
w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych komisji Rady Gminy Lyski

Uchwała Nr II/7/2010
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby, nazw, przedmiotu działania i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Lyski
w sprawie ustalenia wzoru formularza do poboru podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała Nr II/4/2010
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.”

Uchwała Nr II/3/2010
w sprawie przyznania wynagrodzenia Wójtowi Gminy Lyski

Uchwała Nr I/2/2010
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/1/2010
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr LXX/105/2010
w sprawie zawarcie Porozumienia komunalnego z miastem Rybnik dla realizacji lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr LXX/104/2010
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Opolu na rzecz mienia Gminy Lyski nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr LXX/103/2010
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Gminy Lyski i jednostek podległych oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,

Uchwała Nr LXX/102/2010
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Uchwała Nr LXX/101/2010
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

Uchwała Nr LXX/100/2010
w sprawie programu współpracy Gminy Lyski w roku 2011 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Uchwała Nr LXX/99/2010
w sprawie zmiany uchwały z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaciągania kredytu z późniejszymi zmianami, 

Uchwała Nr LXX/98/2010
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011,

Uchwała Nr LXX/97/2010
w sprawie podatku od środków transportowych na 2011,

Uchwała Nr LXX/96/2010
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011

Uchwała Nr LXX/95/2010
w sprawie wykonanie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała Nr LXIX/94/2010
w sprawie: zmiany uchwały z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr LXIX/93/2010
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 r.

Uchwała Nr LXIX/92/2010
w sprawie: statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Uchwała Nr LXVIII/91/2010
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Lyski w sprawie zawarcia porozumienia z GminąGaszowice dotyczącej realizacji zadania p.n. „Remont nawierzchni ul. Granicznej w Pstrążnej (Gmina Lyski) i Czernicy (Gmina Gaszowice) na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana do skrzyżowania z ul. Podleśną”

Uchwała Nr LXVIII/90/2010
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr LXVIII/89/2010
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr LXVIII/88/2010
w sprawie: zmiany uchwały z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z późniejszymi zmianami

Uchwała Nr LXVIII/87/2010
w sprawie: zmian budżetu gminy Lyski na 2010 rok

Uchwała Nr LXVII/86/2010
w sprawie: podjęcia współpracy z Powiatem Rybnickim w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 5601S w Suminie i w Lyskach

Uchwała Nr LXVII/85/2010
w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr LXVII/84/2010
w sprawie: zmian budżetu gminy Lyski na 2010 rok

Uchwała Nr LXVII/83/2010
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr LXVII/82/2010
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w w yborach do organów samorządu terytorialnego

Uchwała nr LXVI/81/2010
w sprawie: poparcia stanowiska Rady Miasta Rybnika w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku.

Uchwała Nr LXVI/80/2010
w sprawie: zmiany uchwały z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z późniejszymi zmianami

Uchwała Nr LXVI/79/2010
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr LXV/78/2010
w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski

Uchwała Nr LXV/77/2010
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr LXIV/76/2010
w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przbiegu wykonania budżetu Gminy Lyski, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Uchwała Nr LXIV/75/2010
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr LXIV/74/2010
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr LXIV/73/2010
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowane

Uchwała Nr LXIV/72/2010
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy mijscowości Zwonowice"

Uchwała Nr LXIII/71/2010
w sprawie: zmiany uchwały z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z późniejszymi zmianami

Uchwała Nr LXIII/70/2010
w sprawie: zamiany gruntów

Uchwała Nr LXIII/69/2010
w sprawie: zamiany gruntów

Uchwała Nr LXIII/68/2010
w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w "Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Lyski" oraz w "Planie Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Lyski"

Uchwała Nr LXI/67/2010
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr LXI/66/2010
w sprawie: zmiany uchwały z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 r.

Uchwała Nr LXI/65/2010
w sprawie: zmiany uchwały z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z późn. zm.

Uchwała Nr LXI/64/2010
w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Gaszowice dotyczącego wspólnej realizacji zadania p.n. "Remont nawierzchni ul. Granicznej w Pstrążnej (Gmina Lyski) i Czernicy (Gmina Gaszowice) na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana do skrzyżowania z ul. Podleśną".

Uchwała Nr LXI/63/2010
w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2010r.

Uchwała Nr LXI/62/2010
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej nieazbudowanej

Uchwała Nr LXI/61/2010
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Uchwała Nr LXI/60/2010
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr LX/59/2010
w sprawie: zmiany uchwały z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr LX/58/2010
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr LX/57/2010
w sprawie: zbycia nieruchmości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr LX/56/2010
w sprawie: zbycia nieruchmości gruntowej zabudowanej

Uchwała Nr LX/55/2010
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Uchwała Nr LX/54/2010
w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lyski

Uchwała Nr LX/53/2010
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Uchwała Nr LX/52/2010
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2009 rok

Uchwała Nr LIX/51/2010
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Uchwała Nr LIX/50/2010
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr LIX/49/2010
w sprawie: rozpatrzenia wniosku Pana Jana Magiery

Uchwała Nr LIX/48/2010
w sprawie: utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr LIX/47/2010
w sprawie: zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz ustalenia jednolitego brzmienia tabeli podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w danym okręgu.

Uchwała Nr NR LIX/46/2010
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lyski za 2009 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2009 r.

Uchwała Nr LVIII/45/2010
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała Nr  LVIII/44/2010
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu

Uchwała Nr LVIII/43/2010
w sprawie: zmiany uchwały z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr LVIII/42/2010
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr LVIII/41/2010
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uchwała Nr LVIII/40/2010
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski

Uchwała Nr LVII/39/2010
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr LVII/38/2010
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr LVII/37/2010
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr LVII/36/2010
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej nieazbudowanej

Uchwała Nr LVII/35/2010   zalacznik 1
w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Uchwała Nr LVII/34/2010
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr LVII/33/2010
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr LVII/32/2010
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu

Uchwała Nr LVI/31/2010
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr LVI/30/2010
w sprawie: wygaśnięcia mandatu

Uchwała Nr LVI/29/2010
w sprawie wygaśnięcia mandatu

Uchwała Nr LVI/28/2010
w sprawie: przekazania skargi

Uchwała Nr LVI/27/2010
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lyski

Uchwała Nr LVI/26/2010
w sprawie: wyznaczania inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej

Uchwała Nr LVI/25/2010
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr LVI/24/2010
w sprawie: zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr LVI/23/2010
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr LVI/22/2010
w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/87/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 30 listopada 2009 r.

Uchwała Nr LVI/21/2010
w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/85/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 30 listopada 2009 r.

Uchwała Nr LV/20/2010
w sprawie: odwołania radnego z funkcji członka Komisji ds. współpracy z samorządami i promocji gminy

Uchwała Nr LV/19/2010
w sprawie: uchylenia uchwały Nr X/54/2007 Rady Gminy Lyski z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały dot. ustalenia liczby, nazw, przedmiotu działania i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Lyski

Uchwała Nr LV/18/2010
w sprawie: zamiany gruntów

Uchwała Nr LV/17/2010
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr LV/16/2010
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr LV/15/2010
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr LV/14/2010
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr LV/13/2010
w sprawie: wniesienia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia LYSKOR

Uchwała Nr LV/12/2010
w sprawie: przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Lyski"

Uchwała Nr LV/11/2010
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla części sołectwa Żytna

Uchwała Nr LV/10/2010
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie

Uchwała Nr LV/9/2010
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.

Uchwała Nr LV/8/2010
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr LIV/7/2010
w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010r.

Uchwała Nr LIV/6/2010
w sprawie: planu pracy Rady Gminy Lyski na 2010 rok.

Uchwała Nr LIV/5/2010
w sprawie: zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.

Uchwała nr LIV/4/2010
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rybnickiego

Uchwała Nr LIV/3/2010
w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 - 2011r.

Uchwała Nr LIV/2/2010
w sprawie: „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok."

Uchwała Nr LIV/1/2010
w sprawie: budżetu gminy Lyski na 2010 r.

Autor: awyczyszczok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-17 08:41przez: awyczyszczok
Opublikowano:2016-02-17 11:57przez: Agata Wyczyszczok
Zmodyfikowano:2016-02-23 12:27przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:16343

Rejestr zmian

  • [2016-02-23 12:27:57]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-23 11:31:50]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-23 09:08:41]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-23 08:10:02]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-23 07:55:20]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-23 07:50:32]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-17 08:41:04]Joanna DudekUtworzenie strony

Banery/Logo