Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-08-11 ( Imieniny: Luizy, Włodzmierza)

Gmina Lyski - Remont mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Wygony w miejscowości Dzimierz - projekt

Remont mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Wygony w miejscowości Dzimierz - projekt

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie:
„Remont mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Wygony w miejscowości Dzimierz" - projekt

Prace w zakresie ww. zadania:
1. Informacje o obiekcie:
1.1. Most drogowy jednoprzęsłowy wolnopodparty o konstrukcji stalowej szkieletowej;
1.2. Klasa drogi „G" – gminna nr 645017 S;
1.3. Kategoria ruchu KR1;
1.4. Rozpiętość mostu: 5,50 m, szerokość płyty mostu: 5,20 m;
1.5. Szerokość jezdni: 3,80 m;

2. Stadia dokumentacji:
2.1. Koncepcja;
2.2. Projekt budowlany;
2.3. Projekt wykonawczy;

3. Zakres opracowania: Remont mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Wygony w miejscowości Dzimierz
3.1. Projekt budowlany, materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi;
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych - jeżeli będzie wymagana;
3.3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny) – jeżeli będzie wymagany;
3.4. Inwentaryzacja obiektu;
3.5. Decyzja środowiskowa – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli będzie wymagany;
3.6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanych robót;
3.7. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu – uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji projektowej – jeżeli będą wymagane;
3.8. Zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, zgody na wejście w teren;
3.9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego;
3.10. Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami infrastruktury sieciowej i drogowej nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez uwag";|
3.11. Projekt wykonawczy;
3.12. Dokumentacja hydrogeologiczna – materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (operat wodnoprawny, uwzględniając wpływ projektowanego remontu mostu na warunki hydrologiczne w jego sąsiedztwie, odprowadzenie wód do odbiorników należy projektować z uwzględnieniem zlewni poza liniami rozgraniczającymi drogę, które mogą oddziaływać na drogę powodując zalewanie pasa drogowego, w sposób zapewniający skuteczność działania systemu odwodnienia, także poza liniami rozgraniczającymi drogi gminne. Należy zbadać możliwości odbioru wód przez rowy melioracyjne i inne cieki, dokonać analizy ich stanu technicznego, przewidzieć ich udrożnienie lub przebudowę w niezbędnym zakresie);
3.13. Uzgodniony i zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu;
3.14. Uzgodniony i zatwierdzony projekt docelowej (stałej) organizacji ruchu;
3.15. Przedmiar robót wraz kosztorysem inwestorskim;
3.16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
3.17. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót z decyzja o braku sprzeciwu.

Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2019 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski (biuro nr 19) do dnia 04.02.2019 r. do godz. 9.00; Termin otwarcia ofert 04.02.2019 r. godz. 9.15

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert;
2. opakowanie oferty winno zostać opatrzone nazwą zadania tj.: „Oferta na: Remont mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Wygony w miejscowości Dzimierz - projekt" z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 04.02.2019 r. godz. 9.15".

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: najniższa cena brutto.

Dodatkowych informacji na temat ww. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. (32) 43 00 051 wewnętrzny 119 lub w biurze nr 19.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz ofertowy - na etapie składania ofert;
2. Kopia uprawnień - na etapie podpisania umowy.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy;
2. Mapa;
3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
4. Informacja z otwarcia ofert

Autor: Seweryn Kałusek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-01-25 10:45przez: Seweryn Kałusek
Opublikowano:2019-01-25 00:00przez: Seweryn Kałusek
Zmodyfikowano:2019-02-04 12:12przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:3941

Rejestr zmian

  • [2019-02-04 12:12:38]Seweryn KałusekEdycja strony
  • [2019-01-25 10:45:48]Seweryn KałusekEdycja strony
  • [2019-01-25 10:29:32]Seweryn KałusekUtworzenie strony

Banery/Logo