Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2011

2011

Uchwała Nr RG.0007.109.2011
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2011 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Uchwała Nr RG.0007.108.2011
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lyski na 2012 rok.

Uchwała Nr RG.0007.107.2011
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012 r.,

Uchwała Nr RG.0007.106.2011
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2013,

Uchwała Nr RG.0007.105.2011
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,

Uchwała Nr RG.0007.104.2011
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Uchwała Nr RG.0007.103.2011
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Uchwała Nr RG.0007.102.2011
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2011 r.,

Uchwała Nr RG.0007.101.2011
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2012 - 2023,

Uchwała Nr RG.0007.100.2011
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2012 rok, 

Uchwała Nr RG.0007.99.2011
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr LXX/95/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwała Nr RG.0007.98.2011
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lyski.

Uchwała Nr RG.0007.97.2011
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok,

Uchwała Nr RG.0007.96.2011
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012,

Uchwała Nr RG.0007.95.2011
w sprawie ustalenia wzorów formularzy do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

Uchwała Nr RG.0007.94.2011
w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

Uchwała Nr RG.0007.93.2011
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Aglomeracji Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.92.2011
w sprawie programu współpracy Gminy Lyski w roku 2012 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Uchwała Nr RG.0007.91.2011
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2011 r.,

Uchwała Nr RG.0007.90.2011
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2011 r.

Uchwała Nr RG.0007.89.2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2011-2013

Uchwała Nr RG.0007.88.2011
w sprawie przyjęcia porozumienia w sprawie partnerstwa i wzajemnej współpracy pomiędzy gminą Lyski(Polski)a gminą Kiarov (Słowacja) w związku z projektem: "Ipoly-mente es europai partnerei a partnersegert – Kiarov 2011-2013" z programu CITIZENSHIP EACEA Action 1 – Active Citizens  for Europe.

Uchwała Nr RG.0007.87.2011
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.86.2011
w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z późniejszymi zmianami

Uchwała Nr RG.0007.85.2011
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2011 rok,

Uchwała Nr RG.0007.84.2011
w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z późn. zm.

Uchwała Nr RG.0007.83.2011
w sprawie wyboru ławników

Uchwała Nr RG.0007.82.2011
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.81.2011
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.80.2011
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.79.2011
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.78.2011
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.77.2011
w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr RG.0007.76.2011
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2011 rok

Uchwała Nr RG.0007.75.2011
w sprawie uchwalenia "zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski"
załącznik nr 1

załącznik nr 2

załacznik nr 3

załącznik nr 4

Uchwała Nr RG.0007.74.2011
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej z dnia 8 listopada 2011 r.

Uchwała Nr RG.0007.73.2011
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Nr RG.0007.72.2011
w sprawie zarządzenia poboru w formie inkasa, podatków rolnego, leśnego od nieruchomości i opłaty od posiadania psa, powołania inkasentów

Uchwała Nr RG.0007.71.2011
w sprawie ustalenia wzoru formularza do poboru podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr RG.0007.70.2011
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała Nr RG.0007.69.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Lyski na 2011 rok

Uchwała Nr RG.0007.68.2011
w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr RG.0007.67.2011
sprawie zamian budżetu Gminy Lyski na 2011 rok

Uchwała Nr RG.0007.66.2011
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.65.2011
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.64.2011
w sprawie zmiany Statutu Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.63.2011
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2012 - 2015

Uchwała Nr RG.0007.62.2011
w sprawie zmian w budżecie gminy Lyski na 2011 rok 

Uchwała Nr RG.0007.61.2011
w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012 - 2015.

Uchwała Nr RG.0007.60.2011
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej,

Uchwała Nr RG.0007.59.2011
w sprawie zmian w budżecie gminy Lyski na 2011 rok,

Uchwała Nr RG.0007.58.2011
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011 r.,

Uchwała Nr RG.0007.57.2011
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,

Uchwała Nr RG.0007.56.2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2010 rok,

Uchwała Nr RG.0007.55.2011
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Żytna.

Uchwała Nr RG.0007.54.2011
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zwonowice,

Uchwała Nr RG.0007.55.2011
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Sumina,

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.52.2011
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Raszczyce,

Uchwała Nr RG.0007.51.2011
w sprawie zmian w Satucie Sołectwa Pstrążna,

Uchwała Nr RG.007.50.2011
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Nowa Wieś,

Uchwała Nr RG.0007.48.2011
w sprawie
zmian w Statucie Sołectwa Dzimierz,

Uchwała Nr RG. 0007.49.2011
w sprawie zmian w Statucie Sołctwa Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.47.2011
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Bogunice,

Uchwała Nr RG.0007.46.2011
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Adamowice,

Uchwała Nr RG.0007.45.2011                                       Załącznik
w sprawie  przyjęcia Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lyski na lata 2010 – 2032,

Uchwała Nr RG.0007.44.2011
w sprawie  udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych,

Uchwała Nr RG.0007.43.2011
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2011 rok,

Uchwała Nr RG.0007.42.2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2010,

Uchwała Nr RG.0007.41.2011                           Załącznik 1                  Załącznik 2
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2023 

Uchwała Nr RG.0007.40.2011
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 
 

Uchwała Nr RG.0007.39.2011
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr RG.0007.38.2011                              Załącznik 1                   Załącznik 2
w sprawie 
zmian budżetu Gminy Lyski na 2011 rok

Uchwała Nr RG.0007.37.2011                                                Załącznik
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lyski na lata 2011 – 2015.

Uchwała Nr RG.0007.36.2011                                               
w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016,

Uchwała Nr RG.0007.35.2011                                               
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

Uchwała Nr RG.0007.34.2011                                               
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznania,

Uchwała Nr RG.0007.33.2011                                               
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.8.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach,
  

Uchwała Nr RG.0007.32.2011                                               
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lyski

Uchwała Nr RG.0007.31.2011                                               
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy lyski na dofinasowania kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - prawo ochrony środowiska 

Uchwała Nr RG.0007.30.2011                                                Załącznik
w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla GminyLyski, 

Uchwała Nr RG.0007.29.2011                                               
w sprawie yniesienia wsplwasnooci nieruchomości położonej w Dzimierzu przy ul. Wygony 2 zabudowanej budynkiem wielorodzinnym,

Uchwała Nr RG.0007.28.2011                                              
w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 czerwca 20110 r. w sprawie: zaciągania pożyczki na wyprzedzające finasowanie zadania "Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski"

Uchwała Nr RG.0007.27.2011                                               
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Uchwała Nr RG.0007.26.2011                            
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała Nr RG.0007.25.2011         Załącznik 1     Załącznik 2     Załącznik 3     Załącznik 4
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2011 rok

Uchwała Nr RG.0007.24.2011                              Załącznik 1            Załącznik 2
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2011-2023
 

Uchwała Nr RG.0007.23.2011  
w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lyski
ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr RG.0007.22.2011
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy Lyski do Gminnej Rady Sportu

Uchwała Nr RG.0007.21.2011
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.20.2011
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2011 rok

Uchwała Nr RG.0007.19.2011
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie przetargowym lokal użytkowy o powierzchni 256,11 m² w budynku położonym na działce nr 143/3, karta mapy 2, obręb Bogunice.

Uchwała Nr RG.0007.18.2011
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres do trzech lat lokal użytkowy o powierzchni 18 m² w budynku położonym na działkach nr 1212/42 oraz 1294/41, karta mapy 3, obręb Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.17.2011
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie przetargowym lokal użytkowy o powierzchni 36,80 m² w budynku położonym na działkach nr 62 oraz 281/63, karta mapy 2, obręb Pstrążna,

Uchwała Nr RG.0007.16.2011
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie przetargowym lokal użytkowy o powierzchni 103,05 m² w budynku położonym na działkach nr 62 oraz 281/63, karta mapy 2, obręb Pstrążna,

Uchwała Nr RG.0007.15.2011
w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych komisji Rady Gminy Lyski.

Uchwała Nr RG.0007.14.2011
w sprawie ustalenia liczby, nazw, przedmiotu działania i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.13.2011
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu i składu osobowego,

Uchwała Nr RG.0007.12.2011
w sprawie wniesienia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia LYSKOR,

Uchwała Nr RG.0007.11.2011
w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.10.2011
w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Lyski za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,

Uchwała Nr RG.0007.9.2011
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.8.2011
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach,

Uchwała Nr RG.0007.7.2011
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznania,

Uchwała Nr RG.0007.6.2011
w sprawie zmiany regulaminu wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.5.2011
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Uchwała Nr RG.0007.4.2011
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy Lyski do Komisji Mieszkaniowej,

Uchwała Nr RG.0007.3.2011
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie,

Uchwała Nr RG.0007.2.2011
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2011 rok,

Uchwała Nr RG.0007.1.2011   
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2011 - 2023

OBJAŚNIENIA

Autor: awyczyszczok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-17 08:41przez: awyczyszczok
Opublikowano:2016-02-17 11:57przez: Agata Wyczyszczok
Zmodyfikowano:2016-02-26 09:29przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:19025

Rejestr zmian

  • [2016-02-26 09:29:55]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-26 08:43:14]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-26 07:37:08]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-24 11:20:34]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-24 10:16:25]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-24 08:25:54]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-23 13:49:54]Agata WyczyszczokEdytuj tekst
  • [2016-02-23 13:48:48]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-23 13:47:20]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-17 08:41:15]Joanna DudekUtworzenie strony

Banery/Logo