Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2012

2012

Uchwała Nr RG.0007.96.2012
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.95.2012
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr RG.0007.94.2012
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr RG.0007.93.2012
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.92.2012
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku

Uchwała Nr RG.0007.91.2012
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2013 rok

Uchwała Nr RG.0007.90.2012
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Uchwała Nr RG.0007.89.2012
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2012 rok

Uchwała Nr RG.0007.88.2012
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.87.2012
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

Uchwała Nr RG.0007.86.2012
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lyski na 2012 rok

Uchwała Nr RG.0007.85.2012
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr RG.0007.84.2012
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Wodociągowo - Kanalizacyjnej Zwonowice Sp. z o.o

Uchwała Nr RG.0007.83.2012
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Lyski z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"

Uchwała Nr RG.0007.82.2012
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr RG.0007.81.2012
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.80.2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy przeznaczonej na działalność rolniczą

Uchwała Nr RG.0007.79.2012
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.78.2012
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.77.2012
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013

Uchwała Nr RG.0007.76.2012
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Uchwała Nr RG.0007.75.2012
w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała Nr RG.0007.74.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2012 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.73.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2012 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.72.2012
udzielania pomocy finansowej Miastu Racibórz

Uchwała Nr RG.0007.71.2012
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2012 rok

Uchwała Nr RG.0007.70.2012
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.69.2012
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanoweń w sprawach udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Uchwała Nr RG.0007.68.2012
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2012 rok

Uchwała Nr RG.0007.67.2012
w sprawie przyjęcia porozumienia w sprawie partnerstwa i wzajemnej współpracy pomiędzy gminą Lyski (Polska) a gminą Kiarov (Słowacja) w związku z projektem: "Ipoly-mente es europai partnerei a partnersegert - Kiarov 2011-2013" z programu CITIZENSHIP EACEA Action 1 - Active Citizens for Europe

Uchwała Nr RG.0007.66.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2012 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.65.2012
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Uchwała Nr RG.0007.64.2012
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2012 rok

Uchwała Nr RG.0007.63.2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy przeznaczonej na działalność rolniczą

Uchwała Nr RG.0007.62.2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy przeznaczonej na działalność rolniczą

Uchwała Nr RG.0007.61.2012
w sprawie stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała Nr RG.0007.60.2012
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała Nr RG.0007.59.2012
w sprawie apelu o zmianę ustawy o grach hazardowych

Uchwała Nr RG.0007.58.2012
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Uchwała Nr RG.0007.57.2012
w sprawie podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr RG.0007.56.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2012 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.55.2012
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2012 rok

Uchwała Nr RG.0007.54.2012
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr RG.0007.53.2012
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr RG.0007.52.2012
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr RG.0007.51.2012
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.50.2012
w sprawie wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego

Uchwała Nr RG.0007.49.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2012 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.48.2012
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2012 rok

Uchwała Nr RG.0007.47.2012
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012 r.

Uchwała Nr RG.0007.46.2012
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2011 rok

Uchwała Nr RG.0007.45.2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2011 rok

Uchwała Nr RG.0007.44.2012
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.43.2012
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.42.2012
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr RG.0007.41.2012
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Lyski

Uchwała Nr RG.0007.40.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2012 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.39.2012
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2012 r.

Uchwała Nr RG.0007.38.2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2011

Uchwała Nr RG.0007.37.2012
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2012 rok

Uchwała Nr RG.0007.36.2012
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lyski w 2012 r.

Uchwała Nr RG.0007.35.2012
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała Nr RG.0007.34.2012
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z późniejszymi zmianami

Uchwała Nr RG.0007.33.2012
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2012 r.

Uchwała Nr RG.0007.32.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2012 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.31.2012
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr RG.0007.30.2012
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Uchwała Nr RG.0007.29.2012
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr RG.0007.28.2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 46,79 m² w budynku położonym na działce nr 178/6, karta mapy 7, obręb Pstrążna

Uchwała Nr RG.0007.27.2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 35,45 m² w budynku położonym na działce nr 62, karta mapy 2, obręb Pstrążna

Uchwała Nr RG.0007.26.2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na działalność rolniczą (Lyski)

Uchwała Nr RG.0007.25.2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na działalność rolniczą (Lyski)

Uchwała Nr RG.0007.24.2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na działalność rolniczą (Pstrążna)

Uchwała Nr RG.0007.23.2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na działalność rolniczą (Dzimierz)

Uchwała Nr RG.0007.22.2012
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.21.2012
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierząt i ich części na terenie Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.20.2012
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lyski w 2012 r.

Uchwała Nr RG.0007.19.2012
w sprawie trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr RG.0007.18.2012
w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu

Uchwała Nr RG.0007.17.2012
w sprawie wyrażenie poparcia dla Sygnatariuszy deklaracji wprowadzenia jednolitego biletu umożliwiającego przejazd wszystkimi środkami komunikacji zbiorowej na terenie Subregionu Zachodniego

Uchwała Nr RG.0007.16.2012
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na działalność rolniczą na okres 3 lat

Uchwała Nr RG.0007.15.2012
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.14.2012
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"

Uchwała Nr RG.0007.13.2012
w sprawie przyjęcia zmiany do "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Lyski"
Załącznik nr 1

Uchwała Nr RG.0007.12.2012
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres do 3 lat lokal użytkowy o pow. 29,62 m² w budynku położonym na działce nr 1368/131 KM 3, obręb Lyski

Uchwała Nr RG.0007.11.2012
w sprawie nadania nazwy ulicy Gminy Lyski
Załącznik nr 1

Uchwała Nr RG.0007.10.2012
w sprawie nadania nazwy ulicy Gminy Lyski
Załącznik nr 1

Uchwała Nr RG.0007.9.2012
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2012 r.

Uchwała Nr RG.0007.8.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2012 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.7.2012
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr RG.0007.6.2012
w sprawie wniesienia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia LYSKOR

Uchwała Nr RG.0007.5.2012
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu

Uchwała Nr RG.0007.4.2012
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr RG.0007.3.2012
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2012 r.
Załącznik 1                 Załącznik 2                Załącznik 3               Załącznik 4

Uchwała Nr RG.0007.2.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2012 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.1.2012
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczlnia Ścieków w Suminie

Autor: kkorbel

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-17 08:41przez: kkorbel
Opublikowano:2016-02-17 11:56przez: Karolina Korbel
Zmodyfikowano:2016-10-18 13:26przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:25545

Rejestr zmian

 • [2016-10-18 13:26:05]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-10-18 12:48:23]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-10-18 12:38:31]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-10-18 11:48:07]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-10-18 11:29:19]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-10-18 11:07:57]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-10-18 10:27:17]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-10-14 08:27:10]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-10-14 08:12:42]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-10-14 08:07:24]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-10-14 08:05:40]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-10-14 08:02:01]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-10-14 08:00:39]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-10-14 07:59:06]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-10-14 07:54:12]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-02-25 12:36:33]Karolina KorbelEdycja strony
 • [2016-02-17 08:41:27]Joanna DudekUtworzenie strony

Banery/Logo