Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2014

2014

 

Uchwała nr RG.0007.28.2014
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

Uchwała nr RG.0007.27.2014
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Uchwała nr RG.0007.26.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2014 – 2023

Uchwała nr RG.0007.25.2014
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2014 rok

Uchwała nr RG.0007.24.2014
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 rok

Uchwała nr RG.0007.23.2014
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2015 rok

Uchwała nr RG.0007.22.2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Zwonowice)

Uchwała nr RG.0007.21.2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Nowa Wieś)

Uchwała nr RG.0007.20.2014
w sprawie umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała nr RG.0007.19.2014
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy Lyski do Komisji Mieszkaniowej

Uchwała nr RG.0007.18.2014
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie

Uchwała nr RG.0007.17.2014
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy Lyski do Gminnej Rady Sportu w Lyskach

Uchwała nr RG.0007.16.2014
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok”

Uchwała nr RG.0007.15.2014
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu i składu osobowego

Uchwała nr RG.0007.14.2014
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. współpracy z samorządami i promocji gminy Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.13.2014
w sprawie powołania Komisji ds. współpracy z samorządami i promocji gminy Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.12.2014
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.11.2014
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.10.2014
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Prawa i Porządku Publicznego i Samorządów Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.9.2014
w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Prawa i Porządku Publicznego i Samorządów Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.8.2014
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.7.2014
w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.6.2014
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.5.2014
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.4.2014
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2014 rok

Uchwała nr RG.0007.3.2014
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości na rok 2015

Uchwała nr RG.0007.2.2014
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała nr RG.0007.1.2014
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

 
 
Nowa kadencja 2014-2017
 
Uchwała Nr RG.0007.89.2014

w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2015

Uchwała Nr RG.0007.88.2014
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015

Uchwała Nr RG.0007.87.2014
w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015

Uchwała Nr RG.0007.86.2014
w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Uchwała Nr RG.0007.85.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.84.2014
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2014 rok

Uchwała Nr RG.0007.83.2014
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Emiliana M. na działalność Wójta Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.82.2014
w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała Nr RG.0007.81.2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Zwonowice, nr ew. 1234/172)

Uchwała Nr RG.0007.80.2014
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Raszczyce, nr ew. 1047/30)

Uchwała Nr RG.0007.79.2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Pstrążna, nr ew. 130/9 oraz 131/9)

Uchwała Nr RG.0007.78.2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Nowa Wieś, nr ew. 575/109)

Uchwała Nr RG.0007.77.2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Nowa Wieś, nr ew. 477/108)

Uchwała Nr RG.0007.76.2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Nowa Wieś, nr ew. 467/110 oraz 572/111)

Uchwała Nr RG.0007.75.2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Lyski, nr ew. 1102/53)

Uchwała Nr RG.0007.74.2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Lyski, nr ew. 1103/53)

Uchwała Nr RG.0007.73.2014
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami a komunalnymi

Uchwała Nr RG.0007.72.2014
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.71.2014
w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lyski na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr RG.0007.70.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Pstrążna

Uchwała Nr RG.0007.69.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Raszczyce

Uchwała Nr RG.0007.68.2014
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

Uchwała Nr RG.0007.67.2014
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji Aglomeracji Lyski

Uchwała Nr RG.0007.66.2014
w sprawie nadania Statutu Oczyszczalni Ścieków w Suminie

Uchwała Nr RG.0007.65.2014
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2014 rok

Uchwała Nr RG.0007.64.2014
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski.

Uchwała Nr RG.0007.63.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2014-2023

Uchwała Nr RG.0007.62.2014
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie pomiędzy Gminą Racibórz a Gminą Lyski w celu budowy kanalizacji sanitarnej w łączniku ul. Gliwickiej do ul. Odrodzenia w Raciborzu

Uchwała Nr RG.0007.61.2014
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Uchwała Nr RG.0007.60.2014
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania

Uchwała Nr RG.0007.59.2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Uchwała Nr RG.0007.58.2014
w sprawie wniesienia odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w Katowicach dotyczącego podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze.

Uchwała Nr RG.0007.57.2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.56.2014
w sprawie określenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Lyski

Uchwała Nr RG.0007.55.2014
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Uchwała Nr RG.0007.54.2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Uchwała Nr RG.0007.53.2014
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dzimierz"

Uchwała Nr RG.0007.52.2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz

Uchwała Nr RG.0007.51.2014
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.50.2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok,

Uchwała Nr RG.0007.49.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.48.2014
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.

Uchwała Nr RG.0007.47.2014
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2014 r.

Uchwała Nr RG.0007.46.2014
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Dzimierz, nr ewidencyjny działki 248/152)

Uchwała Nr RG.0007.45.2014
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Dzimierz, nr ewidencyjny działki 249/152)

Uchwała Nr RG.0007.44.2014
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Bogunice)

Uchwała Nr RG.0007.43.2014
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Raszczyce, nr ewidencyjny działki 1009/22)

Uchwała Nr RG.0007.42.2014
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Raszczyce, nr ewidencyjny działki 409)

Uchwała Nr RG.0007.41.2014
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Raszczyce, nr ewidencyjny działki 874/410)

Uchwała Nr RG.0007.40.2014
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, (Lyski, nr ewidencyjny działki 243/71)

Uchwała Nr RG.0007.39.2014
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, (Lyski, nr ewidencyjny działki 430/77)

Uchwała Nr RG.0007.38.2014
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, (Lyski, nr ewidencyjny działki 1206/119)

Uchwała Nr RG.0007.37.2014
w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr RG.0007.36.2014
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała Nr RG.0007.35.2014
w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lyski na lata 2014 - 2020                                                                      unieważnienie uchwały

Uchwała Nr RG.0007.34.2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Uchwała Nr RG.0007.33.2014
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała Nr RG.0007.32.2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2013 rok

Uchwała Nr RG.0007.31.2014
w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr RG.0007.30.2014
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.29.2014
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.28.2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Uchwała Nr RG.0007.27.2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2013

Uchwała Nr RG.0007.26.2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Zwonowice)

Uchwała Nr RG.0007.25.2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Lyski)

Uchwała Nr RG.0007.24.2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Uchwała Nr RG.0007.23.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.22.2014
w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Rybnickiego

Uchwała nr RG.0007.21.2014
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Uchwała nr RG.0007.20.2014
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Uchwała nr RG.0007.19.2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok,

Uchwała nr RG.0007.18.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023,

Uchwała nr RG.0007.17.2014
w sprawie nadania nazwy „Na Kotowcu" ulicy w sołectwie Pstrążna,

Uchwała Nr RG.0007.16.2014
w sprawie wniesienia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia LYSKOR

Uchwała Nr RG.0007.15.2014
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lyski w 2014 r.

Uchwała Nr RG.0007.14.2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.13.2014
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.12.2014
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr RG.0007.11.2014
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr RG.0007.10.2014
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr RG.0007.9.2014
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Spółce Wodociągowo- Kanalizacyjnej Zwonowice Sp. z o.o.

Uchwała Nr RG.0007.8.2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Uchwała Nr RG.0007.7.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Żytna

Uchwała Nr RG.0007.6.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Zwonowice

Uchwała Nr RG.0007.5.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Lyski

Uchwała Nr RG.0007.4.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Bogunice

Uchwała Nr RG.0007.3.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Adamowice

Uchwała Nr RG.0007.2.2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Uchwała Nr RG.0007.1.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2014-2023

Autor: kkorbel

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-17 08:42przez: kkorbel
Opublikowano:2016-02-17 10:32przez: Karolina Korbel
Zmodyfikowano:2023-11-02 10:19przez: Małgorzata Duda
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:16954

Rejestr zmian

  • [2023-11-02 10:19:01]Małgorzata Dudaedycja strony
  • [2023-11-02 09:49:26]Małgorzata Dudaedycja strony
  • [2016-08-04 08:47:24]Karolina KorbelEdycja strony
  • [2016-03-01 11:36:19]Karolina KorbelEdycja strony
  • [2016-03-01 10:27:05]Karolina KorbelEdycja strony
  • [2016-03-01 10:10:38]Karolina KorbelEdycja strony
  • [2016-03-01 09:54:43]Karolina KorbelEdycja strony
  • [2016-03-01 09:46:55]Karolina KorbelEdycja strony
  • [2016-03-01 09:43:48]Karolina KorbelEdycja strony
  • [2016-02-17 08:42:19]Joanna DudekUtworzenie strony

Banery/Logo