Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2015

2015

Uchwała RG.0007.119.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała RG.0007.118.2015
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie

Uchwała RG.0007.117.2015
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lyski na lata 2016-2020

Uchwała RG.0007.116.2015
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2016 rok

Uchwała RG.0007.115.2015
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 rok

Uchwała RG.0007.114.2015
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok”

Uchwała RG.0007.113.2015
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2017”

Uchwała RG.0007.112.2015
w sprawie zmiany Statutu Gminy Lyski

Uchwała RG.0007.111.2015
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2015 rok

Uchwała RG.0007.110.2015
w sprawie budżetu gminy Lyski na 2016 rok

Uchwała RG.0007.109.2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016– 2025

Uchwała RG.0007.108.2015
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2015 rok

Uchwała Nr RG.0007.107.2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lyskach 

Uchwała Nr RG.0007.106.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.105.2015
w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Lyski”

Uchwała Nr RG.0007.104.2015
w sprawie ustalenia wzorów formularzy do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

Uchwała Nr RG.0007.103.2015
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016

Uchwała Nr RG.0007.102.2015
w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2016

Uchwała Nr RG.0007.101.2015
w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2016

Uchwała Nr RG.0007.100.2015
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

Uchwała Nr RG.0007.99.2015
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2015 rok

Uchwała Nr RG.0007.98.2015
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

Uchwała Nr RG.0007.97.2015
w sprawie ustalenia wysokości diet 

Uchwała Nr RG.0007.96.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.95.2015
w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

Uchwała Nr RG.0007.94.2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

Uchwała Nr RG.0007.93.2015
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2015 rok

Uchwała Nr RG.0007.92.2015
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Gaszowice i Jejkowice

Uchwała Nr RG.0007.91.2015
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.90.2015
w sprawie wyboru ławników

Uchwała Nr RG.0007.89.2015
w sprawie zamiany gruntów 

Uchwała Nr RG.0007.88.2015
w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Uchwała Nr RG.0007.87.2015
w sprawie statutu Służb Komunalnych Gminy w Lyskach

Uchwała Nr RG.0007.86.2015
w sprawie utworzenia Służb Komunalnych Gminy w Lyskach

Uchwała Nr RG.0007.85.2015
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Uchwała Nr RG.0007.84.2015
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2015 rok

Uchwała Nr RG.0007.83.2015
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania

Uchwała RG.0007.82.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (1725/119 w Raszczycach)

Uchwała RG.0007.81.2015
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej (87 w Zwonowicach)

Uchwała RG.0007.80.2015
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (638/219 w Raszczycach)

Uchwała RG.0007.79.2015
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (1722/199 w Raszczycach)

Uchwała RG.0007.78.2015
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (1720/199 w Raszczycach)

Uchwała RG.0007.77.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (1047/141 w Zwonowicach)

Uchwała RG.0007.76.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (1062/131 w Zwonowicach)

Uchwała RG.0007.75.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (1059/130 w Zwonowicach)

Uchwała RG.0007.74.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (1430/21 w Lyskach)

Uchwała RG.0007.73.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (1423/21 w Lyskach)

Uchwała RG.0007.72.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (425/21 w Lyskach)

Uchwała RG.0007.71.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (1420/21 w Lyskach)

Uchwała RG.0007.70.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (1427/21 w Lyskach)

Uchwała RG.0007.69.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (1418/21 w Lyskach)

Uchwała RG.0007.68.2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała RG.0007.67.2015
w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Rybniku dotyczącego braku alokacji środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Uchwała RG.0007.66.2015
w sprawie statutu Służb Komunalnych Gminy w Lyskach

Uchwała RG.0007.65.2015
w sprawie utworzenia Służb Komunalnych Gminy w Lyskach

Uchwała RG.0007.64.2015
w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2016 – 2020

Uchwała RG.0007.63.2015
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016 – 2020

Uchwała RG.0007.62.2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2015-2025

Uchwała RG.0007.61.2015
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2015 rok,

Uchwała Nr RG.0007.60.2015
w sprawie zarządzenia poboru w formie inkasa, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty od posiadania psa, powołania inkasentów 

Uchwała Nr RG.0007.59.2015
w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu posiadania psów

Uchwała Nr RG.0007.58.2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jejkowice na realizację zadań z zakresu kultury tj Dożynek Powiatowo - Gminnych w Jejkowicach w dniu 30 sierpnia 2015 r. oraz Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych w Jejkowicach w dniu 05 września 2015 r.

Uchwała Nr RG.0007.57.2015
w sprawie umowy najmu lokalu użytkowego (Lyski) 

Uchwała Nr RG.0007.56.2015
w sprawie umowy najmu lokalu użytkowego (Pstrążna) 

Uchwała Nr RG.0007.55.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki przeznaczonej na działalność rolniczą

Uchwała Nr RG.0007.54.2015
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr RG.0007.53.2015
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 

Uchwała Nr RG.0007.52.2015
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2015 rok

Uchwała Nr RG.0007.51.2015
w sprawie zmiany "Programu Współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

Uchwała Nr RG.0007.50.2015
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania

Uchwała Nr RG.0007.49.2015
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 rok

Uchwała Nr RG.0007.48.2015
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr RG.0007.47.2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2014 rok

Uchwała Nr RG.0007.46.2015
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała Nr RG.0007.45.2015
w sprawie nabycia udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Uchwała Nr RG.0007.44.2015
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Uchwała Nr RG.0007.43.2015
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.42.2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2014

Uchwała Nr RG.0007.41.2015
w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr RG.0007.40.2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

Uchwała Nr RG.0007.39.2015
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2015 rok

Uchwała Nr RG.0007.38.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność gospodarczą (Lyski, nr działki 1383/43)

Uchwała Nr RG.0007.37.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność gospodarczą (Lyski, nr działki 1294/41)

Uchwała Nr RG.0007.36.2015
w sprawie nieodpłatnego nabycia drogi (Lyski, Agencja Nieruchomości Rolnych)

Uchwała Nr RG.0007.35.2015
w sprawie zamiany gruntów (Adamowice)

Uchwała Nr RG.0007.34.2015
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr RG.0007.33.2015
w sprawie uchylenia uchwały dot. zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Uchwała Nr RG.0007.32.2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 

Uchwała Nr RG.0007.31.2015
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2015 rok

Uchwała Nr RG.0007.30.2015
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Spółce Wodociągowo - Kanalizacyjnej Zwonowice Sp. z o.o w likwidacji

Uchwała Nr RG.0007.29.2015
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała Nr RG.0007.28.2015
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenckich zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Uchwała Nr RG.0007.27.2015
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Adamowice)

Uchwała Nr RG.0007.26.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Adamowice)

Uchwała Nr RG.0007.25.2015
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Zwonowice)

Uchwała Nr RG.0007.24.2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Zwonowice)

Uchwała Nr RG.0007.23.2015
w sprawie zamiany gruntów (Pstrążna)

Uchwała Nr RG.0007.22.2015
w sprawie zamiany gruntów (Adamowice)

Uchwała Nr RG.0007.21.2015
w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Uchwała Nr RG.0007.20.2015
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Uchwała Nr RG.0007.19.2015
w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

Uchwała Nr RG.0007.18.2015
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr RG.0007.17.2015
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr RG.0007.16.2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

Uchwała Nr RG.0007.15.2015
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2015 rok

Uchwała Nr RG.0007.14.2015
w sprawie umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała Nr RG.0007.13.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na działalność rolniczą

Uchwała Nr RG.0007.12.2015
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lyski w 2015 r.

Uchwała Nr RG.0007.11.2015
w sprawie wniesienia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia LYSKOR

Uchwała Nr RG.0007.10.2015
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Uchwała Nr RG.0007.9.2015
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2015 rok

Uchwała Nr RG.0007.8.2015
w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 rpk

Uchwała Nr RG.0007.7.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Lyski, ul. Dworcowa),

Uchwała Nr RG.0007.6.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Pstrążna),

Uchwała Nr RG.0007.5.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Dzimierz),

Uchwała Nr RG.0007.4.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Lyski),

Uchwała Nr RG.0007.3.2015
w sprawie zasad i trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski w zakresie kosztów unieszkodliwienia odpadów azbestowych,

Uchwała Nr RG.0007.2.2015
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2015 rok

Uchwała Nr RG.0007.1.2015
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Autor: kkorbel

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-17 08:42przez: kkorbel
Opublikowano:2016-02-17 11:52przez: Karolina Korbel
Zmodyfikowano:2016-03-01 09:42przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:15757

Rejestr zmian

  • [2016-03-01 09:42:07]Karolina KorbelEdycja strony
  • [2016-02-26 13:16:14]Joanna DudekEdycja strony
  • [2016-02-26 12:54:26]Joanna DudekEdycja strony
  • [2016-02-26 08:29:03]Joanna DudekEdycja strony
  • [2016-02-17 08:42:30]Joanna DudekUtworzenie strony

Banery/Logo