Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2016

2016

Uchwała nr RG.0007.127.2016
w sprawie ustalenia w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała nr RG.0007.126.2016
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Raszczyce

Uchwała nr RG.0007.125.2016
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Pstrążna

Uchwała nr RG.0007.124.2016
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.123.2016
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.122.2016
w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.121.2016
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wspierania Rodziny

Uchwała nr RG.0007.120.2016
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”

Uchwała nr RG.0007.119.2016
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Uchwała nr RG.0007.118.2016
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr RG.0007.117.2016
w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe oraz od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Uchwała nr RG.0007.116.2016
w sprawie zarządzenia poboru w formie inkasa, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej i opłaty od posiadania psa oraz powołania inkasentów

Uchwała nr RG.0007.115.2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lyski na lata 2017 - 2023

Uchwała nr RG.0007.114.2016
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2016 rok

Uchwała nr RG.0007.113.2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2016-2025

Uchwała nr RG.0007.112.2016
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2017 rok

Uchwała nr RG.0007.111.2016
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017 - 2025

Uchwała nr RG.0007.110.2016
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie

Uchwała nr RG.0007.109.2016
w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa

Uchwała nr RG.0007.108.2016
w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice

Uchwała nr RG.0007.107.2016
w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki

Uchwała nr RG.0007.106.2016
w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków

Uchwała nr RG.0007.105.2016
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017

Uchwała nr RG.0007.104.2016
w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2017

Uchwała nr RG.0007.103.2016
w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2017

Uchwała nr RG.0007.102.2016
w sprawie opłaty prolongacyjnej

Uchwała nr RG.0007.101.2016
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.100.2016
w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach

Uchwała nr RG.0007.99.2016
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.98.2016
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski na lata 2017-2022

Uchwała nr RG.0007.97.2016
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lyski do realizacji projektu "Rozwój współpracy przyszłością pogranicza" przeznaczonego do dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Uchwała nr RG.0007.96.2016
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.95.2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2016-2025

Uchwała nr RG.0007.94.2016
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2016 rok

Uchwała nr RG.0007.93.2016
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.92.2016
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości pod obiekty nie związane z działalnością gospodarczą

Uchwała nr RG.0007.91.2016
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała nr RG.0007.90.2016
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy kotłowni

Uchwała nr RG.0007.89.2016
w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr RG.0007.88.2016
w sprawie
powołania Spółdzielni Socjalnej "S.O.S."

Uchwała nr RG.0007.87.2016
w sprawie
przyjęcia "Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

Uchwała nr RG.0007.86.2016
w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała nr RG.0007.85.2016
w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr RG.0007.84.2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2016-2025

Uchwała nr RG.0007.83.2016
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok

Uchwała Nr RG.0007.82.2016
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.48.2016 r. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr RG.0007.81.2016
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.47.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.80.2016
w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Uchwała Nr RG.0007.79.2016
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Lyski na lata 2016 – 2023”

Uchwała Nr RG.0007.78.2016
w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Lyski”

Uchwała Nr RG.0007.77.2016
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lyski”

Uchwała Nr RG.0007.76.2016
w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Racibórz w zakresie prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Uchwała Nr RG.0007.75.2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2016-2025

Uchwała Nr RG.0007.74.2016
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok

Uchwała Nr RG.0007.73.2016
w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Uchwała Nr RG.0007.72.2016
w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Lyski Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi oraz jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – Dziennego Domu „Senior – WIGOR” i włączenia go w strukturę Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Uchwała Nr RG.0007.71.2016
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - Dziennego Domu „Senior-WIGOR”

Uchwała nr RG.0007.70.2016
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Żytna

Uchwała nr RG.0007.69.2016
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Zwonowice

Uchwała nr RG.0007.68.2016
w sprawiezmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Lyski

Uchwała nr RG.0007.67.2016
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Bogunice

Uchwała nr RG.0007.66.2016
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Adamowice

Uchwała nr RG.0007.65.2016
w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała nr RG.0007.64.2016
w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobie rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze,

Uchwała nr RG.0007.63.2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała nr RG.0007.62.2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała nr RG.0007.61.2016
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego polegającego na realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Żytna – etap IV"

Uchwała nr RG.0007.60.2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2016-2025

Uchwała nr RG.0007.59.2016
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok

Uchwała nr RG.0007.58.2016
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej pod drogę (Sumina) dz 1220-14


Uchwała nr RG.0007.57.2016
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej pod drogę (Sumina) dz 1226-14


Uchwała nr RG.0007.56.2016
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej pod drogę (Sumina) dz 1224-63


Uchwała nr RG.0007.55.2016
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej pod drogę (Sumina) dz 1222-14


Uchwała nr RG.0007.54.2016
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej pod drogę (Sumina) dz 1218-10

Uchwała nr RG.0007.53.2016
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok

Uchwała nr RG.0007.52.2016
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała nr RG.0007.51.2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2015 rok

Uchwała nr RG.0007.50.2016
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji Aglomeracji Lyski

Uchwała nr RG.0007.49.2016
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 rok

Uchwała nr RG.0007.48.2016
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr RG.0007.47.2016
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.46.2016
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała nr RG.0007.45.2016
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.44.2016
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.43.2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała nr RG.0007.42.2016
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok

Uchwała nr RG.0007.41.2016
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego polegającego na realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna"

Uchwała nr RG.0007.40.2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2016-2025

Uchwała nr RG.0007.39.2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieokreślony

Uchwała nr RG.0007.38.2016
w sprawie zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.37.2016
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Uchwała nr RG.0007.36.2016
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok

Uchwała nr RG.0007.35.2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2016-2025

Uchwała nr RG.0007.34.2016
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała nr RG.0007.33.2016
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.32.2016
w sprawieudzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

Uchwała nr RG.0007.31.2016
w sprawie zmiany sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form tegoż doskonalenia oraz zasad i trybu przyznawania tych środków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski

Uchwała nr RG.0007.30.2016
w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.29.2016
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała nr RG.0007.28.2016
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Adamowicach (działka 1402/112)

Uchwała nr RG.0007.27.2016
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Adamowicach (działka 1401/112, 1406/67) 

Uchwała nr RG.0007.26.2016
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej w Adamowicach (działki 1400/112, 1405/67, 1409/11)

Uchwała nr RG.0007.25.2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Raszczycach (działka 487/105)

Uchwała nr RG.0007.24.2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 

Uchwała nr RG.0007.23.2016
w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała nr RG.0007.22.2016
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok

Uchwała nr RG.0007.21.2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na działalność rolniczą

Uchwała nr RG.0007.20.2016
w sprawie utraty mocy uchwały NR RG.0007.114.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2017”

Uchwała nr RG.0007.19.2016
w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Uchwała nr RG.0007.18.2016
w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Lyski: placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi oraz jednostki organizacyjnej pomocy społecznej –Świetlicy Wielopokoleniowej i włączenia jej w strukturę Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Uchwała nr RG.0007.17.2016
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – Świetlicy Wielopokoleniowej

Uchwała nr RG.0007.16.2016
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.2.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Uchwała nr RG.0007.15.2016
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok

Uchwała nr RG.0007.14.2016
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Uchwała nr RG.0007.13.2016
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Spółce Wodociągowo -Kanalizacyjnej Zwonowice Sp. z o.o. w likwidacji

Uchwała nr RG.0007.12.2016
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2017”

Uchwała nr RG.0007.11.2016
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej 

Uchwała nr RG.0007.10.2016
w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii

Uchwała nr RG.0007.9.2016
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok

Uchwała nr RG.0007.8.2016
w sprawie zmiany uchwały nr XI/45/2003 Rady Gminy w Lyskach z dnia 26.08.2003 r. w sprawie Statutu Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.7.2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

Uchwała nr RG.0007.6.2016
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok

Uchwała nr RG.0007.5.2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (nr 959/144/ Lyski)

Uchwała nr RG.0007.4.2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej (nr 581/1 oraz 698/5 Lyski)

Uchwała nr RG.0007.3.2016
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lyski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

Uchwała nr RG.0007.2.2016
w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Uchwała nr RG.0007.1.2016
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lyski do podpisania porozumienia o współpracy w ramach projektu „Przez Śląsk na Morawy - wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Autor: mduda

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-17 08:42przez: mduda
Opublikowano:2016-02-17 11:52przez: Małgorzata Duda
Zmodyfikowano:2017-02-01 14:35przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:50189

Rejestr zmian

 • [2017-02-01 14:35:08]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2017-01-26 10:05:24]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2017-01-09 11:23:56]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-12-06 09:45:46]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-12-05 15:16:39]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-10-28 13:43:52]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-10-28 13:29:39]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-10-13 09:27:25]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-10-13 09:24:53]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-10-12 14:25:59]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-10-12 14:18:44]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-10-04 14:43:50]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-10-04 08:24:50]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-10-04 07:57:09]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-10-04 07:55:13]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-10-04 07:52:33]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-09-16 13:54:42]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-09-02 12:46:05]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-09-02 12:37:08]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-07-29 13:25:26]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-07-29 13:24:43]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-07-29 13:17:08]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-07-07 14:04:14]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-07-07 13:51:16]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-05-30 11:51:21]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-05-30 11:44:42]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-05-05 10:12:36]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-05-05 09:59:14]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-05-05 09:56:24]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-05-05 09:44:57]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-04-15 09:25:45]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-04-15 09:25:33]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2016-04-15 08:47:41]Joanna DudekEdycja strony
 • [2016-04-08 14:57:39]Joanna DudekEdycja strony
 • [2016-04-08 14:49:42]Joanna DudekEdycja strony
 • [2016-04-08 14:48:14]Joanna DudekEdycja strony
 • [2016-04-08 14:45:50]Joanna DudekEdycja strony
 • [2016-02-17 08:42:42]Joanna DudekUtworzenie strony

Banery/Logo