Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2020

2020

2020 rok

Uchwała nr RG.0007.136.2020
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.137.2020
w sprawie  zmiany Uchwały NR RG.0007.89.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,  

Uchwała nr RG.0007.138.2020
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.118.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr RG.0007.139.2020
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Lyski, Nowa Wieś, Pstrążna, Sumina, Zwonowice w sprawie zaniechania likwidacji Świetlic Środowiskowych,

Uchwała nr RG.0007.140.2020
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utrzymania komunikacji autobusowej

Uchwała nr RG.0007.141.2020
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe

Uchwała nr RG.0007.142.2020
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.143.2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Uchwała nr RG.0007.144.2020
w sprawie zmiany Uchwały nr RG.0007.48.2019 Rady Gminy Lyski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy     Lyski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski w zakresie kosztów unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest

Uchwała nr RG.0007.145.2020
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lyski w roku 2020

Uchwała nr RG.0007.146.2020
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.147.2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała nr RG.0007.148.2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Uchwała nr RG.0007.149.2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Uchwała nr RG.0007.150.2020
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.151.2020
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.89.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski  oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr RG.0007.152.2020
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Uchwała nr RG.0007.153.2020
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Bogunice, nr 175/10)

Uchwała nr RG.0007.154.2020
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Bogunice, nr 214/14)

Uchwała nr RG.0007.155.2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała nr RG.0007.156.2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu

Uchwała nr RG.0007.157.2020
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.158.2020
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych w związku z COVID-19

Uchwała nr RG.0007.160.2020
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.161.2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2019 rok

Uchwała nr RG.0007.162.2020
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok
   
Uchwała nr RG.0007.163.2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2020-2031    

Uchwała nr RG.0007.164.2020
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok,       

Uchwała nr RG.0007.165.2020
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.158.2020 Rady Gminy Lyski z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem     działalności gospodarczej, niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa     pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w związku z  COVID-19,

Uchwała nr RG.0007.166.2020
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rybnik przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic Aglomeracji Rybnik,   

Uchwała nr RG.0007.167.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego    

Uchwała nr RG.0007.168.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejną umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod  działalność rolniczą

Uchwała nr RG.0007.169.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości pod obiekty niezwiązane z działalnością gospodarczą    

Uchwała nr RG.0007.170.2020
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała nr RG.0007.171.2020
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Uchwała nr RG.0007.172.2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2020-2031    

Uchwała nr RG.0007.173.2020
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.174.2020
w sprawie zmiany uchwały RG.0007.122.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała nr RG.0007.175.2020
w sprawie zbycie nieruchomości niezabudowanej (499-34 Zwonowice)

Uchwała nr RG.0007.176.2020
w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr RG.0007.177.2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2020-2031

Uchwała Nr RG.0007.178.2020
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała Nr RG.0007.179.2020
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Gaszowicach

Uchwała Nr RG.0007.180.2020
w sprawie ustalenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr RG.0007.181.2020
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lyski na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr RG.0007.182.2020
w sprawie zmiany uchwały RG.0007.122.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała Nr RG.0007.183.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr RG.0007.184.2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr RG.0007.185.2020
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.186.2020
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Pstrążna w sprawie podjęcia działań w celu przywrócenia ciągłości dostaw wody do domów

Uchwała nr RG.0007.187.2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2020-2031

Uchwała nr RG.0007.188.2020
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.189.2020
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.179.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Gaszowicach

Uchwała nr RG.0007.190.2020
w sprawie uznania wniosku dotyczącego remontu ul. Jankowickiej w Zwonowicach za niezasługujący na uwzględnienie

Uchwała nr RG.0007.191.2020
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Lyski przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Lyski

Uchwała nr RG.0007.192.2020
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski)

Uchwała nr RG.0007.193.2020
w sprawie nadania statutu sołectwa Adamowice

Uchwała nr RG.0007.194.2020
w sprawie nadania statutu sołectwa Bogunice

Uchwała nr RG.0007.195.2020
w sprawie nadania statutu sołectwa Dzimierz

Uchwała nr RG.0007.196.2020
w sprawie nadania statutu sołectwa Lyski

Uchwała nr RG.0007.197.2020
w sprawie nadania statutu sołectwa Nowa Wieś

Uchwała nr RG.0007.198.2020
w sprawie nadania statutu sołectwa Pstrążna

Uchwała nr RG.0007.199.2020
w sprawie nadania statutu sołectwa Raszczyce

Uchwała nr RG.0007.200.2020
w sprawie nadania statutu sołectwa Sumina,

Uchwała nr RG.0007.201.2020
w sprawie nadania statutu sołectwa Zwonowice

Uchwała nr RG.0007.202.2020
w sprawie nadania statutu sołectwa Żytna

Uchwała nr RG.0007.203.2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2020-2031

Uchwała nr RG.0007.204.2020
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.205.2020 
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Sumina)

Uchwała nr RG.0007.206.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność rolniczą

Uchwała nr RG.0007.207.2020
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała nr RG.0007.208.2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2020-2031

Uchwała nr RG.0007.209.2020
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.210.2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała nr RG.0007.211.2020
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Lyski,

Uchwała nr RG.0007.212.2020
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała nr RG.0007.213.2020
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie Gminy Lyski kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowych,

Uchwała nr RG.0007.214.2020
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr RG.0007.215.2020
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.216.2020
w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2021

Uchwała nr RG.0007.217.2020
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2021

Uchwała nr RG.0007.218.2020
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Uchwała nr RG.0007.219.2020
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Adamowice

Uchwała nr RG.0007.220.2020
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2021 rok na realizację inwestycji budowa sieci wodociągowej przy bocznej ulicy Rybnickiej w Żytnej

Uchwała nr RG.0007.221.2020
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia (skarga z dnia 9.11.2020 r.)

Uchwała nr RG.0007.222.2020
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia (skarga z dnia 10.11.2020 r.)

Uchwała nr RG.0007.223.2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2020-2031,

Uchwała nr RG.0007.224.2020
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok,

Uchwała nr RG.0007.225.2020
w sprawie w sprawie zmiany uchwały RG.0007.122.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,

Uchwała nr RG.0007.226.2020
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok”,

Uchwała nr RG.0007.227.2020
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania,

Uchwała nr RG.0007.228.2020
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2021 rok,

Uchwała nr RG.0007.229.2020
w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej,

Uchwała nr RG.0007.230.2020
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Uchwała nr RG.0007.231.2020
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.218.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

 

Autor: Małgorzata Duda

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-02-06 14:27przez: Małgorzata Duda
Opublikowano:2020-02-06 11:49przez: Małgorzata Duda
Zmodyfikowano:2021-05-10 11:45przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:8339

Rejestr zmian

 • [2021-05-10 11:45:57]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2020-12-31 12:22:48]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2020-12-30 10:25:57]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-12-30 10:18:16]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-12-09 15:35:44]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2020-12-04 10:52:20]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2020-11-25 16:59:41]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-11-25 16:56:21]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-08-28 14:46:33]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-07-24 14:19:02]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-07-03 10:08:37]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-07-03 10:06:06]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-07-02 14:44:36]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-07-02 14:33:36]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-05-14 13:17:42]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-04-29 14:24:30]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-03-17 07:19:49]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-03-02 16:11:22]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-02-06 14:27:49]Małgorzata DudaEdycja strony
 • [2020-02-06 14:27:29]Małgorzata DudaUtworzenie strony

Banery/Logo