Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2021

2021

Uchwała Nr RG.0007.232.2021
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Lyski

Uchwała Nr RG.0007.233.2021
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/9/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form tegoż doskonalenia oraz zasad i trybu przyznawania tych środków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski wraz z późn. zm.

Uchwała Nr RG.0007.234.2021
w sprawie przekazania petycji według właściwości

Uchwała Nr RG.0007.235.2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.236.2021
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2021 rok

Uchwała Nr RG.0007.237.2021
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

Uchwała Nr RG.0007.238.2021
w sprawie ustalenia liczby, nazw, przedmiotu działania i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.239.2021
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.240.2021
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.241.2021
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.242.2021
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Lyski

Uchwała RG.0007.243.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok

Uchwała RG.0007.244.2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

Uchwała RG.0007.245.2021
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała RG.0007.246.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność rolniczą (Zwonowice)

Uchwała RG.0007.247.2021
w sprawie nabycie nieruchomości niezabudowanej (Lyski)

uchwała RG.0007.248.2021
w sprawie nabycie nieruchomości niezabudowanej (Żytna)

Uchwała RG.0007.249.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  (Lyski)

Uchwała RG.0007.250.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Pstrążna)

Uchwała RG.0007.251.2021
w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała RG.0007.252.2021
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Uchwała Nr RG.0007.253.2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2021-2035

Uchwała Nr RG.0007.254.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok

Uchwała Nr RG.0007.255.2021
w sprawie udzielenia poręczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego wobec Spółki Wodociągowo - Kanalizacyjnej Dzimierz - Nowa Wieś z tytułu udzielenia bankowej gwarancji zabezpieczającej wierzytelność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z dofinansowaniem realizacji zadania pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzimierzu" przez Spółkę Wodociągowo - Kanalizacyjną Dzimierz - Nowa Wieś

Uchwała Nr RG.0007.256.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021- 2030,

Uchwała Nr RG.0007.257.2021
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lyski w roku 2021,

Uchwała Nr RG.0007.258.2021
w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.259.2021
w sprawie rozpatrzenia petycji,

Uchwała Nr RG.0007.260.2021
w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Nr RG.0007.261.2021
w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Uchwała Nr RG.0007.262.2021
w sprawie uznania skargi na dyrektorów gminnych jednostek oświatowych w Gminie Lyski za zasadną

Uchwała Nr RG.0007.263.2021
w sprawie uznania wniosku rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej w Zwonowicach za zasługujący na uwzględnienie

Uchwała Nr RG.0007.264.2021
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.265.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok

Uchwała Nr RG.0007.266.2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Lyski na lata 2021-2035

Uchwała Nr RG.0007.267.2021
w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Miastu i Gminie Czerwionka-Leszczyny, na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030,

Uchwała Nr RG.0007.268.2021
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.269.2021
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr RG.0007.270.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała Nr RG.0007.271.2021
w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia

Uchwała Nr RG.0007.272.2021
w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uchwała Nr RG.0007.273.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok

Uchwała Nr RG.0007.274.2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2021-2035

Uchwała nr RG.0007.275.2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.276.2021
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała nr RG.0007.277.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.278.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.279.2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

Uchwała nr RG.0007.280.2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz

Uchwała nr RG.0007.281.2021
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Lyski uprawnień do ustalania wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Uchwała nr RG.0007.282.2021
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.283.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność gospodarczą

Uchwała nr RG.0007.284.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Pstrążna)

Uchwała nr RG.0007.285.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Lyski)

Uchwała nr RG.0007.286.2021
w sprawie zmiany Uchwały nr RG.0007.258.2021 Rady Gminy Lyski z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.287.2021
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Uchwała nr RG.0007.288.2021
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.289.2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach

Uchwała nr RG.0007.290.2021
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

Uchwała nr RG.0007.291.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok

Uchwała Nr RG.0007.292.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok (nr 1)

Uchwała Nr RG.0007.293.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok (nr 2)

Uchwała Nr RG.0007.294.2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

Uchwała Nr RG.0007.295.2021
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Uchwała Nr RG.0007.296.2021
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lyski na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr RG.0007.297.2021
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Lyski uprawnień do ustalania wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Uchwała Nr RG.0007.298.2021
w sprawie zmiany do Uchwały NR RG.0007.89.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr RG.0007.299.2021
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr RG.0007.300.2021
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (dot. szczepień na Covid-19)

Uchwała Nr RG.0007.301.2021
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (petycja mieszkańców Osiedla na Stoku w Zwonowicach)

Uchwała Nr RG.0007.302.2021
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.

Uchwała Nr RG.0007.303.2021
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2021 rok

Uchwała nr RG.0007.304.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.305.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.306.2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

Uchwała nr RG.0007.307.2021
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała nr RG.0007.308.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała nr RG.0007.309.2021
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.310.2021
w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi

Uchwała nr RG.0007.311.2021
w sprawie wyrażenia woli ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu zadania "Przebudowa centrum sołectwa Lyski” i wykonania projektu oraz realizacji zadania „Przebudowa sali w budynku OSP w Lyskach”

Uchwała RG.0007.312.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok

Uchwała RG.0007.313.2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

Uchwała RG.0007.314.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok (nr 1)

Uchwała RG.0007.315.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok (nr 2)

Uchwała RG.0007.316.2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

Uchwała RG.0007.317.2021
w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt. „Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Lyski na lata 2021 – 2022"

Uchwała RG.0007.318.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała RG.0007.319.2021
w sprawie wyrażenia woli zakończenia programu „Senior+” z dniem 31.12.2021 r.

Uchwała RG.0007.320.2021
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lyski na lata 2021-2024

Uchwała RG.0007.321.2021
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.280.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz

Uchwała RG.0007.322.2021
w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uchwała RG.0007.323.2021
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie obniżenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr RG.0007.324.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok

Uchwała nr RG.0007.325.2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

Uchwała nr RG.0007.326.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.327.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.328.2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

Uchwała nr RG.0007.329.2021
w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2022

Uchwała nr RG.0007.330.2021
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2022

Uchwała nr RG.0007.331.2021
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.332.2021
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Uchwała nr RG.0007.333.2021
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.334.2021
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych

Uchwała nr RG.0007.335.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok

Uchwała nr RG.0007.336.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok

Uchwała nr RG.0007.337.2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

Uchwała nr RG.0007.338.2021
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr RG.0007.339.2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2021-2035

Uchwała nr RG.0007.340.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok

Uchwała nr RG.0007.341.2021
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Uchwała nr RG.0007.342.2021
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2022 rok

Uchwała nr RG.0007.343.2021
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023”

Uchwała nr RG.0007.344.2021
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok”

Uchwała nr RG.0007.345.2021
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.331.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Lyski,

Uchwała nr RG.0007.346.2021
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr RG.0007.347.2021
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2022 rok

Uchwała nr RG.0007.348.2021
w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr RG.0007.349.2021
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2021 rok

Uchwała nr RG.0007.350.2021
w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uchwała nr RG.0007.351.2021
w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uchwała nr RG.0007.352.2021
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lyski na lata 2021-2023

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-28 12:27przez:
Opublikowano:2021-01-28 15:08przez: Małgorzata Duda
Zmodyfikowano:2022-01-10 15:07przez: Małgorzata Duda
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:4962

Rejestr zmian

 • [2022-01-10 15:07:46]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-10 15:06:46]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-10 14:49:53]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-04 14:47:34]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-04 14:32:46]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-04 14:26:43]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-12-03 14:42:46]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-11-19 14:27:16]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-11-09 14:07:31]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-11-04 13:16:14]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-11-04 13:03:34]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-11-04 12:54:48]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-11-04 09:27:34]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-10-13 11:32:06]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-10-13 11:30:19]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-10-13 11:12:20]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-09-20 14:19:20]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-09-03 14:16:47]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-09-03 14:05:50]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-09-03 14:04:16]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-07-27 08:30:37]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-07-02 10:52:23]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-07-02 10:19:10]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-07-02 10:07:20]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-06-02 11:10:06]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-06-01 14:01:30]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-06-01 13:13:32]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-04-28 11:02:25]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-03-04 08:01:39]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-02-16 13:25:30]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-01-28 12:32:50]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-01-28 12:20:22]Małgorzata Dudaedycja strony

Banery/Logo