Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2022-09-27 ( Imieniny: Damiana, Mirabeli)

Gmina Lyski - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP”

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP”

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na :
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP”

 

Lokalizacja: ul. Dworcowa 1a , 44-295 Lyski , działki ewid. nr 1212/42 i 1294/41 obręb Lyski

Podstawowe dane techniczne obiektu (budynek istniejący) :
powierzchnia całkowita: 1.834,43 m2
powierzchnia użytkowa: 1.442,58 m2
powierzchnia zabudowy: 564,90 m2
kubatura: 5.136,00 m3
ilość kondygnacji nadziemnych: 3
ilość kondygnacji podziemnych: 1
wysokość budynku: 11,92 m

Cel prac projektowych:

 1. dobudowa klatki schodowej wraz z holem wejściowym, dźwigiem osobowym i dla NN oraz wydzieleniem na oddzielnych kondygnacjach stref obsługi klientów urzędu i usług bankowych dla mieszkańców,
 2. nadbudowa budynku urzędu gminy o 1 kondygnację z przeznaczeniem dla Rady Gminy Lyski (sala obrad /40 osób /, pomieszczenie biurowe, zaplecze socjalne, pomieszczenia sanitarne) obsługiwaną poprzez nowo dobudowana klatkę schodową,
 3. rozbudowa i przebudowa budynku OSP o drugie wyjście ewakuacyjne z sali na piętrze, pomieszczenia sanitarne na poziomie parteru ( ogólnodostępne z zewnątrz w czasie imprez gminnych) oraz na poziomie piętra dla użytkowników sali OSP,
 4. termomodernizacja budynków ,
 5. modernizację kotłowni w budynku istniejącym, likwidacja kotłowni węglowej, dobudowa kotłowni gazowej LPG wraz z instalacją i zbiornikami LPG
 6. dostosowanie budynków do wymogów bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem w instalację hydrantową, instalację oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego, instalację oddymiania klatek schodowych, instalację SSP, montaż stolarki okiennej i drzwiowej p.poż,
 7. zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 8. przebudowa i modernizacja budynku istniejącego w zakresie scalenia z nowo projektowanymi częściami, modernizacji pomieszczeń higieniczno -sanitarnych i socjalnych, wymiany istniejących instalacji budowlanych,

Do obowiązków Wykonawcy należy :

 1. Wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP
 2. Wykonanie projektu budowlanego i technicznego wielobranżowego budynku, składającego się z następujących części :

  Projekt budowlany do pozwolenia na budowę: - 4 egzemplarze
  1. projekt zagospodarowania działki/terenu
  2. projekt architektoniczno – budowlany

  Projekt techniczny - wykonawczy wielobranzowy: - 3 egzemplarze składający się z:
  1. projektu zagospodarowania działki/terenu,
  2. części architektoniczno-budowlanej,
  3. części konstrukcyjnej,
  4. instalacji wodno - kanalizacyjnej,
  5. instalacji elektrycznej i odgromowej,
  6. instalacji niskoprądowych- konrola dostępu, CCTV, teleinformatyczna , SSP
  7. instalacji co wraz z kotłownią gazową LPG,
  8. instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej ze zbiornikiem gazu LPG,
  9. instalacji wentylacji/klimatyzacji,
  10. wytyczne do sporządzenia planu BIOZ.

 3. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla całości robót (1 egz. w wersji papierowej);
 4. Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysów ślepych (1 egz. w wersji papierowej);
 5. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (1 egz. w wersji papierowej);
 6. Przygotowanie całości dokumentacji w wersji elektronicznej ( w formacie *pdf i *ath) na płytce CD
 7. Uzgodnienia branżowe projektu niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych;
 8. Pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, mapy do celów projektowych, opinii geotechnicznej.
 9. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski (Biuro Obsługi Klienta) do dnia 08.12.2021 r. do godz. 9.00; Termin otwarcia ofert 08.12.2021 r. godz. 9.15

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert;
 2. opakowanie oferty winno zostać opatrzone nazwą zadania tj.:

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 08.12.2021r. godz. 9.15".

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: najniższa cena brutto

Dodatkowych informacji na temat ww. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. (32) 43 00 051 wewnętrzny 104.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz ofertowy - na etapie składania ofert;
 2. Kopia uprawnień - na etapie podpisania umowy

 

Załączniki:

 1. formularz ofertowy
 2. mapa z lokalizacją obiektów
 3. inwentaryzacja budowlana
 4. wzór umowy

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-11-19 13:18przez:
Opublikowano:2021-11-19 09:44przez: Tomasz Ziomka
Zmodyfikowano:2021-11-22 09:42przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:1172

Rejestr zmian

 • [2021-11-22 09:42:51]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-11-19 13:26:36]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-11-19 13:21:29]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-11-19 12:51:10]Tomasz ZiomkaUtworzenie strony

Banery/Logo