Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2022-09-27 ( Imieniny: Damiana, Mirabeli)

Gmina Lyski - 2022

2022

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok.

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Projekt uchwały
w sprawie  zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Projekt uchwały
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)

Projekt uchwały
w sprawie  zmiany do Uchwały NR RG.0007.89.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.345.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.331.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.346.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok                         Projekt po zmianach

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Projekt uchwały
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1),

Projekt uchwały
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2),

Projekt uchwały
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Lyski,

Projekt uchwały
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach,

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lyski w roku 2022,

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały NR RG.0007.94.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lyskach,

Projekt uchwały
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego,

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lyski na lata 2021-2024

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia wniosku

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037,

Projekt uchwały
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1),

Projekt uchwały
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2),                  Projekt po zmianach

Projekt uchwały
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,

Projekt uchwały
w sprawie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lyski i Gminą Nędza w sprawie wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę części sołectwa Sumina, gmina Lyski,

Projekt uchwały
w sprawie zlecenia kontroli nie przewidzianej w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały NR RG.0007.94.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lyskach

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Projekt uchwały
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Projekt uchwały
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski 1556/140)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski 1557/140)

Projekt uchwały
w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Statutu Służb Komunalnych Gminy w Lyskach

Projekt uchwały
w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia,

Projekt uchwały
w sprawie przekazania według właściwości Wójtowi Gminy Lyski skargi dotyczącej przewlekłości postępowania

Projekt uchwały
w sprawie podjęcia pilnych działań przez Wójta Gminy Lyski celem uruchomienia PSZOK w Gminie Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Projekt uchwały
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Projekt uchwały
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski, 1556/140)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski, 1557/140)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Raszczyce)

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2021 rok

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)                                 Projekt po zmianach

Projekt uchwały
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice, dotyczącego powierzenia Gminie Lyski realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Ośrodek Wspierania Rodziny Oddział – Świetlica Wielopokoleniowa na rzecz uczestnika z terenu Gminy Jejkowice

Projekt uchwały
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Pstrążna)

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnej (Bogunice)

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej (Raszczyce)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych (Raszczyce)

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok                                      Projekt po zmianach

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2022-2037              Projekt po zmianach

Projekt uchwały
w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2022-2037

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego przejęcia przez Gminę Lyski zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich

Projekt uchwały
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lyski na rok szkolny 2022/2023

Projekt uchwały
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania,

Projekt uchwały
w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Projekt uchwały
w sprawie zamiany nieruchomości

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lyski nr RG.0007.369.2022

Projekt uchwały
w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Gminą Bolatice w celu realizacji projektów o charakterze transgranicznym

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Służby Komunalne Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2022-2037

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2022-2037

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla gminy Lyski na lata 2022-2025

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.31.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lyski

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-11 12:17przez:
Opublikowano:2022-01-11 14:58przez: Małgorzata Duda
Zmodyfikowano:2022-09-22 14:50przez: Małgorzata Duda
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:953

Rejestr zmian

 • [2022-09-22 14:50:43]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-09-22 12:22:29]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-09-09 14:14:08]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-08-29 14:02:25]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-08-29 14:00:51]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-08-23 13:55:31]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-08-23 13:19:28]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-07-14 09:43:42]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-07-14 09:17:44]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-07-07 14:47:43]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-06-29 14:57:02]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-06-23 14:21:12]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-06-23 14:19:11]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-06-23 09:43:15]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-06-23 09:35:33]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-06-23 09:30:23]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-05-23 15:19:32]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-05-23 11:26:07]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-05-23 11:25:42]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-05-02 11:56:14]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-04-21 15:34:32]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-04-21 14:23:26]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-04-11 14:55:33]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-03-31 09:44:10]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-03-31 09:44:10]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-03-01 13:44:05]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-02-22 13:51:16]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-21 14:38:10]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-21 14:26:56]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-11 12:21:14]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-11 12:17:42]Małgorzata Dudaedycja strony

Banery/Logo