Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2022

2022

Uchwała nr RG.0007.353.2022
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2022 rok

Uchwała nr RG.0007.354.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Uchwała nr RG.0007.355.2022
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2022 rok

Uchwała nr RG.0007.356.2022
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2022 rok

Uchwała nr RG.0007.357.2022
w sprawie zmiany do Uchwały NR RG.0007.89.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr RG.0007.358.2022
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.345.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.331.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.359.2022
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.346.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr RG.0007.360.2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała nr RG.0007.361.2022
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.362.2022
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

Uchwała nr RG.0007.363.2022
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2022 rok

Uchwała nr RG.0007.364.2022
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Uchwała nr RG.0007.365.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Uchwała nr RG.0007.366.2022
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.367.2022
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.368.2022
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, (12.30)

Uchwała nr RG.0007.369.2022
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.370.2022
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach

Uchwała nr RG.0007.371.2022
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lyski w roku 2022

Uchwała nr RG.0007.372.2022
w sprawie zmiany Uchwały NR RG.0007.94.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lyskach

Uchwała nr RG.0007.373.2022
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego

Uchwała nr RG.0007.374.2022
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lyski na lata 2021-2024

Uchwała nr RG.0007.375.2022
w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.376.2022
w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uchwała nr RG.0007.377.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037,

Uchwała nr RG.0007.378.2022
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1),

Uchwała nr RG.0007.379.2022
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2),

Uchwała nr RG.0007.380.2022
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,

Uchwała nr RG.0007.381.2022
w sprawie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lyski i Gminą Nędza w sprawie wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę części sołectwa Sumina, gmina Lyski,

Uchwała nr RG.0007.382.2022
w sprawie zlecenia kontroli nie przewidzianej w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.383.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok;

Uchwała nr RG.0007.384.2022
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski;

Uchwała nr RG.0007.385.2022
w sprawie zmiany Uchwały NR RG.0007.94.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lyskach;

Uchwała nr RG.0007.386.2022
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Lyski;

Uchwała nr RG.0007.387.2022
w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała nr RG.0007.388.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Uchwała nr RG.0007.389.2022
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.390.2022
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.391.2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała nr RG.0007.392.2022
w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

Uchwała nr RG.0007.393.2022
w sprawie zmiany Statutu Służb Komunalnych Gminy w Lyskach

Uchwała nr RG.0007.394.2022
w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia,

Uchwała nr RG.0007.395.2022
w sprawie przekazania według właściwości Wójtowi Gminy Lyski skargi dotyczącej przewlekłości postępowania

Uchwała nr RG.0007.396.2022
w sprawie podjęcia pilnych działań przez Wójta Gminy Lyski celem uruchomienia PSZOK w Gminie Lyski

Uchwała nr RG.0007.397.2022
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.398.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Uchwała nr RG.0007.399.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Uchwała nr RG.0007.400.2022
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.401.2022
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.402.2022
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

Uchwała nr RG.0007.403.2022
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.404.2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2021 rok

Uchwała nr RG.0007.405.2022
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała nr RG.0007.406.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.407.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.408.2022
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała nr RG.0007.409.2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice, dotyczącego powierzenia Gminie Lyski realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Ośrodek Wspierania Rodziny Oddział – Świetlica Wielopokoleniowa na rzecz uczestnika z terenu Gminy Jejkowice

Uchwała nr RG.0007.410.2022
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

Uchwała nr RG.0007.411.2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnej (Bogunice)

Uchwała nr RG.0007.412.2022
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej (Raszczyce)

Uchwała nr RG.0007.413.2022
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych (Raszczyce)

Uchwała nr RG.0007.414.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Uchwała nr RG.0007.415.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok

Uchwała nr RG.0007.416.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2022-2037

Uchwała nr RG.0007.417.2022
w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.418.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.419.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.420.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2022-2037

Uchwała nr RG.0007.421.2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego przejęcia przez Gminę Lyski zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich

Uchwała nr RG.0007.422.2022
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lyski na rok szkolny 2022/2023

Uchwała nr RG.0007.423.2022
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania,

Uchwała nr RG.0007.424.2022
w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.425.2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała nr RG.0007.426.2022
w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała nr RG.0007.427.2022
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lyski nr RG.0007.369.2022

Uchwała nr RG.0007.428.2022
w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Gminą Bolatice w celu realizacji projektów o charakterze transgranicznym

Uchwała nr RG.0007.429.2022
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Służby Komunalne Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.430.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok

Uchwała nr RG.0007.431.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2022-2037

Uchwała nr RG.0007.432.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.433.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.434.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2022-2037

Uchwała nr RG.0007.435.2022
w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla gminy Lyski na lata 2022-2025

Uchwała nr RG.0007.436.2022
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.31.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lyski

Uchwała nr RG.0007.437.2022
w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała nr RG.0007.438.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok

Uchwała nr RG.0007.439.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.440.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.441.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2022-2037

Uchwała nr RG.0007.442.2022
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (dz. nr ewid. 688/83 obręb Zwonowice)

Uchwała nr RG.0007.443.2022
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (dz. nr ewid. 1392/135 obręb Zwonowice)

Uchwała nr RG.0007.444.2022
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (dz. nr ewid. 65 obręb Pstrążna)

Uchwała nr RG.0007.445.2022
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (dz. nr ewid. 591/251 obręb Dzimierz)

Uchwała nr RG.0007.446.2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (dz. nr ewid. 425/108 obręb Zwonowice)

Uchwała nr RG.0007.447.2022
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030

Uchwała nr RG.0007.448.2022
w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski”

Uchwała nr RG.0007.449.2022
w sprawie rozpatrzenia wniosku o zabezpieczenie środków finansowych na rok 2023 na rozbudowę sieci wodociągowej przy ul. Grabówki w Zwonowicach

Uchwała nr RG.0007.450.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.451.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.452.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2022-2037

Uchwała nr RG.0007.453.2022
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027

Uchwała nr RG.0007.454.2022
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2023

Uchwała nr RG.0007.455.2022
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (1461/122 obręb Adamowice)

Uchwała nr RG.0007.456.2022
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (1109/1 obręb Lyski)

Uchwała nr RG.0007.457.2022
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców zamieszkujących w Gminie Lyski

Uchwała nr RG.0007.458.2022
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Uchwała nr RG.0007.459.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok;

Uchwała nr RG.0007.460.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok;

Uchwała nr RG.0007.461.2022
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2022-2037;

Uchwała nr RG.0007.462.2022
w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2023;

Uchwała nr RG.0007.463.2022
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.464.2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Adamowice;

Uchwała nr RG.0007.465.2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Bogunice;

Uchwała nr RG.0007.466.2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Dzimierz;

Uchwała nr RG.0007.467.2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Lyski;

Uchwała nr RG.0007.468.2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Nowa Wieś;

Uchwała nr RG.0007.469.2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Pstrążna;

Uchwała nr RG.0007.470.2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Raszczyce;

Uchwała nr RG.0007.471.2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Sumina;

Uchwała nr RG.0007.472.2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Zwonowice;

Uchwała nr RG.0007.473.2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Żytna;

Uchwała Nr RG.0007.474.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 1)

Uchwała Nr RG.0007.475.2022
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2022 rok (nr 2)

Uchwała Nr RG.0007.476.2022
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039

Uchwała Nr RG.0007.477.2022
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2023 rok

Uchwała Nr RG.0007.478.2022
w sprawie ustalenia w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr RG.0007.479.2022
w sprawie zmiany do Uchwały NR RG.0007.89.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr RG.0007.480.2022
w sprawie zmiany Uchwały NR RG.0007.94.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lyskach,

Uchwała Nr RG.0007.481.2022
w sprawie rozpatrzenia skargi na nie wykonywanie przez Wójta czynności nakazywanych prawem

Uchwała Nr RG.0007.482.2022
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2023 rok

Uchwała Nr RG.0007.483.2022
w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-24 09:14przez:
Opublikowano:2022-01-24 14:37przez: Małgorzata Duda
Zmodyfikowano:2023-01-05 14:25przez: Małgorzata Duda
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:3870

Rejestr zmian

 • [2023-01-05 14:25:54]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-12-20 10:31:42]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-12-06 09:17:42]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-12-06 08:59:31]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-11-03 08:09:04]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-11-03 08:07:55]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-11-03 07:39:58]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-11-03 07:39:06]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-10-25 10:48:14]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-10-05 14:34:05]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-09-28 12:11:51]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-08-31 10:42:18]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-08-31 10:02:41]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-08-31 09:53:02]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-07-14 13:14:45]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-07-14 09:46:08]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-07-07 08:13:20]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-06-03 08:26:57]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-06-03 08:22:29]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-06-03 08:18:34]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-05-05 14:31:11]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-05-05 14:21:17]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-04-04 12:07:17]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-04-01 11:34:26]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-03-30 14:31:05]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-02-22 13:13:38]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-02-03 10:57:54]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-02-02 09:38:49]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-24 09:14:48]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-24 09:14:07]Małgorzata Dudaedycja strony

Banery/Logo