Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-06-19 ( Imieniny: Gerwazego, Protazego)

Gmina Lyski - Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski”

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski”

Lyski, dnia 15 lipca 2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski”

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu

 

w dniach od 25 lipca 2022 r. do 25 sierpnia 2022 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lyskach, 44-295 Lyski, ul. Dworcowa 1a, w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lyski.pl w zakładce Plan Zagospodarowania Przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski” odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lyskach , 44-295 Lyski, ul. Dworcowa 1a.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi do projektu studium należy składać do Wójta Gminy Lyski z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2022 r., w formie:

  • papierowej, na adres 44-295 Lyski, ul. Dworcowa 1a,
  • elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@lyski.pl lub przez platformę ePUAP,
  • z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lyski: bip.lyski.pl w zakładce Plan Zagospodarowania Przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lyski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2022 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lyski.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na stronie BIP Urzędu Gminy Lyski oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, została zamieszczona informacja dot. przetwarzania danych osobowych zgodna z art.13 ust.1 i 2 RODO (stanowiąca załącznik nr 1 do Obwieszczenia). 

 

- Wójt Gminy Lyski -

- Grzegorz Gryt -

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-07-15 08:30przez:
Opublikowano:2022-07-15 08:30przez: Krzysztof Miera
Zmodyfikowano:2022-07-15 08:28przez: Krzysztof Miera
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:1210

Rejestr zmian

  • [2022-07-15 08:28:36]Krzysztof MieraDodanie obwieszczenia

Banery/Logo