Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2023

2023

Uchwała nr RG.0007.484.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.485.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.486.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039

Uchwała nr RG.0007.487.2023
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023

Uchwała nr RG.0007.488.2023
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr RG.0007.489.2023
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.490.2023
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Uchwała nr RG.0007.491.2023
w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr RG.0007.492.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 1),

Uchwała Nr RG.0007.493.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 2),

Uchwała Nr RG.0007.494.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039,

Uchwała Nr RG.0007.495.2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gaszowice, dotyczącego powierzenia Gminie Lyski realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Ośrodek Wspierania Rodziny oddział Świetlica Wielopokoleniowa na rzecz uczestnika z terenu Gminy Gaszowice,

Uchwała Nr RG.0007.496.2023
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lyskach,

Uchwała Nr RG.0007.497.2023
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

Uchwała Nr RG.0007.498.2023
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lyski w roku 2023,

Uchwała Nr RG.0007.499.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 1)

Uchwała Nr RG.0007.500.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 2)

Uchwała Nr RG.0007.501.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2023-2039

Uchwała Nr RG.0007.502.2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała nr RG.0007.503.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.504.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.505.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039

Uchwała nr RG.0007.506.2023
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lyski nr RG.0007.487.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Uchwała nr RG.0007.507.2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.508.2023
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

Uchwała nr RG.0007.509.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok

Uchwała nr RG.0007.510.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039

Uchwała Nr RG.0007.511.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 1)

Uchwała Nr RG.0007.512.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 2)

Uchwała Nr RG.0007.513.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039

Uchwała Nr RG.0007.514.2023
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lyski na lata 2023 – 2027

Uchwała Nr RG.0007.515.2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała Nr RG.0007.516.2023
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego celem przygotowania projektu o dofinansowanie w ramach działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Uchwała Nr RG.0007.517.2023
w sprawie wyrażenia woli usytuowania zadania „Budowa Parku zdrowia wraz z tężnią solankową oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach” w rejon placu przy budynku Urzędu Gminy w Lyskach, bądź Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lyskach lub Orlika w Lyskach

Uchwała nr RG.0007.518.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.519.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.520.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039

Uchwała nr RG.0007.521.2023
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr RG.0007.522.2023
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.523.2023
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na pro-wadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.524.2023
w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania (pismo Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”)

Uchwała nr RG.0007.525.2023
w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania (pismo mieszkańców ul. Polnej w Suminie)

Uchwała nr RG.0007.526.2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego realizacji zadań z zakresu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Lyski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała nr RG.0007.527.2023
w sprawie rozpatrzenia wniosku (wniosek Drużyny harcerskiej Ad Astra)

Uchwała nr RG.0007.528.2023
w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania (dot. zmiany przeznaczenia działki)

Uchwała nr RG.0007.529.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok

Uchwała nr RG.0007.530.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039

Uchwała nr RG.0007.531.2023
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.532.2023
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2022 rok

Uchwała nr RG.0007.533.2023
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała nr RG.0007.534.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.535.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.536.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039

Uchwała nr RG.0007.537.2023
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (działka nr 1252/86)

Uchwała nr RG.0007.538.2023
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała nr RG.0007.539.2023
w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (dot. petycji)

Uchwała nr RG.0007.540.2023
w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (dot. WOPR)

Uchwała nr RG.0007.541.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (uchwała nr 1)

Uchwała nr RG.0007.542.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (uchwała nr 2)

Uchwała nr RG.0007.543.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2023-2041

Uchwała nr RG.0007.544.2023
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027

Uchwała nr RG.0007.545.2023
w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2024-2027

Uchwała nr RG.0007.546.2023
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.30.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski

Uchwała nr RG.0007.547.2023
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Lyski

Uchwała nr RG.0007.548.2023
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w Lyskach (dz. nr ewid. 518/34)

Uchwała nr RG.0007.549.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 1),

Uchwała nr RG.0007.550.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 2),

Uchwała nr RG.0007.551.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039,

Uchwała nr RG.0007.552.2023
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lyski,

Uchwała nr RG.0007.553.2023
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Funduszy Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Uchwała nr RG.0007.554.2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.555.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (uchwała nr 1)

Uchwała nr RG.0007.556.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (uchwała nr 2)

Uchwała nr RG.0007.557.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2023-2041

Uchwała nr RG.0007.558.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2023-2041

Uchwała nr RG.0007.559.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.560.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.561.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2041

Uchwała nr RG.0007.562.2023
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Lyski

Uchwała nr RG.0007.563.2023
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała nr RG.0007.564.2023
w sprawie uznania wniosku za bezzasadny

Uchwała nr RG.0007.565.2023
w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uchwała nr RG.0007.566.2023
w sprawie wyboru ławników

Uchwała nr RG.0007.567.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (uchwała nr 1)

Uchwała nr RG.0007.568.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (uchwała nr 2)

Uchwała nr RG.0007.569.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2023-2041

Uchwała nr RG.0007.570.2023
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Uchwała nr RG.0007.571.2023
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała nr RG.0007.572.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok

Uchwała nr RG.0007.573.2023
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2023-2041

Uchwała nr RG.0007.574.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.575.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.576.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2041

Uchwała nr RG.0007.577.2023
w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2024

Uchwała nr RG.0007.578.2023
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2024

Uchwała nr RG.0007.579.2023
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.580.2023
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.581.2023
w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.582.2023
w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uchwała nr RG.0007.583.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 1)

Uchwała nr RG.0007.584.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 2)

Uchwała nr RG.0007.585.2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2041

Uchwała nr RG.0007.586.2023
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2045

Uchwała nr RG.0007.587.2023
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2024 rok

Uchwała nr RG.0007.588.2023
w sprawie ustalenia w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała nr RG.0007.589.2023
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała nr RG.0007.590.2023
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr RG.0007.591.2023
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Uchwała nr RG.0007.592.2023
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2024 rok

Uchwała nr RG.0007.593.2023
w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr RG.0007.594.2023
w sprawie poparcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami w zakresie jego wdrożenia

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-03 13:15przez:
Opublikowano:2023-02-03 15:55przez: Małgorzata Duda
Zmodyfikowano:2024-02-26 15:53przez: Małgorzata Duda
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:2400

Rejestr zmian

 • [2024-02-26 15:53:36]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2024-01-04 08:28:26]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-12-05 13:22:03]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-12-05 13:15:54]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-12-01 10:55:11]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-11-02 12:00:00]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-11-02 11:49:11]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-10-26 14:15:44]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-10-24 10:39:35]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-10-24 10:39:10]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-10-24 10:37:53]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-10-24 10:30:28]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-10-13 07:39:28]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-09-19 09:36:36]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-09-08 14:00:43]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-09-08 14:00:17]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-08-28 10:25:08]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-08-28 10:24:54]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-07-04 07:02:09]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-07-03 12:58:42]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-06-07 14:51:04]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-06-07 14:43:10]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-06-07 14:31:41]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-06-07 14:27:12]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-06-07 14:25:08]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-06-07 14:22:14]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-06-07 14:09:21]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-06-07 13:32:04]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-05-11 11:33:55]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-04-17 12:45:09]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-04-07 08:17:59]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-03-20 09:22:32]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-02-28 14:06:11]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-02-06 08:45:07]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-02-03 13:28:05]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-02-03 13:15:05]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-02-03 13:14:50]Małgorzata Dudaedycja strony

Banery/Logo