Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2021-06-13 ( Imieniny: Antoniego, Gracji)

Gmina Lyski - 2007

2007

Zarządzenie Nr 0151/W/148/2007
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/147/2007
w sprawie likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/146/2007
w sprawie stosowania procedury naboru na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Lyski.

Zarzadzenie Nr 0151/W/145/2007
w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/144/2007
w sprawie ustalenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Lyski i w jednostkach organizacyjnych w 2008 r.

Zarzadzenie Nr 0151/W/143/2007
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach

Zarządzenie Nr 0151/W/142/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/141/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarzadzenie Nr 0151/W/140/2007
w sprawie określenia wzoru formularza zestawienia faktur i rachunków dotyczących zadań publicznych w roku 2008.

Zarządzenie Nr 0151/W/139/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarzadzenie Nr 0151/W/138/2007
w sprawie zmiany wzoru kart usług świadczonych przez samorząd Gminy Lyski

Zarzadzenie Nr 0151/W/137/2007
w sprawie powołania Zespołu ds.Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zarządzenie Nr 0151/W/136/2007
w sprawie powołania Zespołu Oceniająco - Monitorującego i określenia jego zadań

Zarządzenie Nr 0151/W/135/2007
w sprawie wytypowania jednostki organizacyjnej upoważnionej do realizacji programu: „UCZEŃ NA WSI" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie, obszar-A

Zarządzenie Nr 0151/W/134/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/133/2007
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XV 11 l/l06/2007

Zarzadzenie Nr 0151/W/132/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Gminy Lyski w 2007 r.

Zarzadzenie Nr 0151/W/131/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/130/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/129/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska w urzędzie (Młodszy Referent ds. Gospodarki Lokalowej)

Zarzadzenie Nr 0151/W/128/2007
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 0151/W/127/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/126/2007
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku wydatków niewygasających w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/125/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/124/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko w urzędzie (Informatyk)

Zarządzenie Nr 0151/W/123/2007
w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległej jednostce organizacyjnej

Zarządzenie Nr 0151/W/122/2007
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 0151/W/121/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/120/2007
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w sołectwie Bogunice

Zarządzenie Nr 0151/W/119/2007
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr XVH/94/2007

Zarządzenie Nr 0151/W/118/2007
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski.

Zarzadzenie Nr 0151/W/117/2007
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zarządzenie Nr 0151/W/116/2007
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.
Zadanie nr l - Opracowanie studium wykonalności i projektu technicznego na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Łukowska w Lyskach"
Zadanie nr 2 - Opracowanie projektu technicznego drogi i kanalizacji deszczowej na zadaniu „Uzbrojenie terenów przemysłowych w Lyskach"

Zarządzenie Nr 0151/W/115/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0151/W/114/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadaniach:
Zadanie nr l - Opracowanie studium wykonalności i projektu technicznego na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Łukowska w Lyskach"
Zadanie nr 2 - Opracowanie projektu technicznego drogi i kanalizacji deszczowej na zadaniu „Uzbrojenie terenów przemysłowych w Lyskach"

Zarzadzenie NR 0151/W/113/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie NR 0151/W/112/2007
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie usługi Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych na terenie Gminy: Lyski w sezonie 2007/2008

Zarządzenie NR 0151/W/111/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n." WYKONANIE USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LYSKI W SEZONIE 2007/2008"

Zarządzenie Nr 0151/W/110/2007
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji nr 3 w Lyskach

Zarzadzenie Nr 0151/W/109/2007
w sprawie wygaśnięcia mandatu członka obwodowej komisji wyborczej

Zarzadzenie Nr 0151/W/108/2007
w sprawie zatwierdzenie procedury przekazywania dokumentów elektronicznych do archiwizacji przez pracowników Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/107/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarzadzenie Nr 0151/W/106/2007
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Remont dachu części budynku gminnego w Dzimierzu ul. Wygony 2

Zarzadzenia Nr 0151/W/105/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont dachu części budynku gmninnego w Dzimierzu ul. Wygony 2

Zarzadzenie Nr 0151/W/104/2007
w sprawie wygaśnięcia mandatu członka obwodowej komisji wyborczej

Zarzadzenie Nr 0151/W/102/2007
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr XVI/86/2007

Zarządzenie Nr 0151/W/101/2007
w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/100/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarzadzenie Nr 0151/W/99/2007
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej dla osób fizycznych do kosztów unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych zawierających azbest.

Zarzadzenie Nr 0151/W/98/2007
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na obszarze Gminy Lyski głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym Nr 30 i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym Nr 29, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r

Zarządzenie Nr 0151/W/97/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/96/2007
w sprawie zmiany w siedzibie obwodowej komisji wyborczej obwodu Żytna

Zarządzenie Nr 0151/W/95/2007
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr XV/85/2007

Zarzadzenie Nr 0151/W/94/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/93/2007
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr XIV/81/2007

Zarządzenie Nr 0151/W/92/2007
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi.

Zarzadzenie Nr 0151/W/91/2007
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.:
Zadanie nr l - Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Łukowska w Lyskach
Zadanie nr 2 -- Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Budzińska w Żytnej

Zarzadzenie Nr 0151/W/90/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
Zadanie nr l - Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Łukowska w Lyskach
Zadanie nr 2 - Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Budzińska w Żytnej

Zarządzenie Nr 0151/W/89/2007
w sprawie powołania komisji do analizy sytuacji na odcinku drogi gminnej, ul. Bogunickiej w Lyskach

Zarządzenie Nr 0151/W/88/2007
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Lyskach

Zarządzenie Nr 0151/W/87/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/86/2007
w sprawie zaakceptowania zestawień częściowych z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji, kultury, sztuki i tradycji regionalnych z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań .

Zarządzenie Nr 0151/W/85/2007
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.
zał. 1
zał. 2

Zarzadzenie Nr 0151/W/84/2007
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie przebudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Raszczycach

Zarządzenie Nr 0151/W/83/2007
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie przebudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzimierzu

Zarządzenie Nr 0151/W/82/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie przebudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Raszczycach

Zarządzenie Nr 0151/W/81/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie przebudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzimierzu

Zarzadzenie Nr 0151/W/80/2007
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr XIII/71/2007

Zarządzenie Nr 0151/W/79/2007
w sprawie ustalenia dodatkowych dni i godzin pracy w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/78/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie nr 0151/W/77/2007
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/76/2007
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/75/2007
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p. n.: Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Leśna w Suminie.

Zarządzenie nr 0151/W/74/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa kanalizacji Sanitarnej ulica Leśna w Suminie.

Zarządzenie nr 0151/W/73/2007
w sprawie zabezpieczenia lokalu socjalnego stanowiącego własność Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/72/2007
w sprawie wydzielenia lokali socjalnych

Zarządzenie nr 0151/W/71/2007
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji kultury, sztuki i tradycji regionalnej w turze drugiej.

Zarządzenie nr 0151/W/70/2007
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków przez rodziców o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.

Zarzadzenie Nr 0151/W/69/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarzadzenie Nr 0151/W/68/2007
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska w urzędzie (Młodszy referent ds. Obsługi Sekretariatu Wójta Gminy)

Zarządzenie Nr 0151/W/67/2007
w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 0151/W/66/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenia Nr 0151/W/65/2007
w sprawie: zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie oznakowania tras rowerowych w Gminie Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/64/2007
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie oznakowania tras rowerowych w Gminie Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/63/2007
w sprawie: układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwalą Rady Gminy Lyski nr XH/65/2007

Zarządzenie Nr 0151/W/62/2007
w sprawie: powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lyski.

Zarządzenie Nr 0151/W/61/2007
w sprawie: powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lyskach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lyski.

Zarzadzenie Nr 0151/W/60/2007
w sprawie: umorzenia wierzytelności Urzędu Gminy Lyski.

Zarządzenie Nr 0151/W/59/2007
w sprawie: umorzenia wierzytelności Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/58/2007
w sprawie: umorzenia wierzytelności Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/57/2007
w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia jej trybu pracy.

Zarządzenie Nr 0151/W/56/2007
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu, oraz kultury w Gminie Lyski w roku 2007 -tura EL.

Zarządzenie Nr 0151/W/55/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/54/2007
w sprawie: wprowadzenia procedury udzielania pożyczek dla stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji pozarządowych przez Gminę Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/53/2007
w sprawie: powołania zespołu ds. oszacowania strat spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i silnymi opadami deszczu mających miejsce w dniu 07.06.2007 r.

Zarządzenie Nr 0151/W/52/2007
w sprawie: zmiany planu kontroli w Urzędzie Gminy Lyski oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/51/2007
w sprawie: zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę opału na sezon grzewczy 2007/2008 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach

Zarządzenie Nr 0151/W/50/2007
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy 2007/2008 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach

Zarządzenie Nr 0151/W/49/2007
w sprawie: układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr XI/59/2007

Zarządzenie Nr 0151/W/48/2008
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/47/2007
w sprawie: prowadzenia jednolitego rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 0151/W/46/2007
w sprawie: powołania komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lyski

Zarzadzenie Nr 0151/W/45/2007
w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/44/2007
w sprawie: przyznania jednorazowego świadczenia finansowego

Zarządzenie Nr 0151/W/43/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarzadzenie Nr 0151/W/42/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/41/2007
w sprawie: utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Lyski w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim

Zarządzenie Nr 0151/W/40/2007
w sprawie: układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr 1X750/2007

Zarządzenie Nr 0151/W/39/2007
w sprawie: zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej - ul. Lysecka w Bogunicach - Gmina Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/38/2007
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontu nawierzchni na drodze gminnej -ul. Lysecka w Bogunicach - Gmina Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/37/2007
w sprawie: utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Lyski na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 0151/W/36/2007
w sprawie: zmiany w treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski stanowiącego załącznik nr l do Zarządzenia Nr 0151/W/96 /2005 Wójta Gminy Lyski z dnia 18 października 2005 r.

Zarządzenie Nr 0151/W/35/2007
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska w urzędzie (Młodszy referent ds. podatkowych, Młodszy referent ds. zamówień publicznych)

Zarządzenie Nr 0151/W/34/2007
w sprawie: zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 0151/W/33/2007
w sprawie: dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Lyski.

Zarządzenie Nr 0151/W/32/2007
w sprawie: zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej boczna ul. Słonecznej w Pstrażnej - Gmina Lyski.

Zarządzenie Nr 0151/W/31/2007
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontu nawierzchni na drodze gminnej boczna ul. Słonecznej w Pstrążnej - Gmina Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/30/2007
w sprawie: zmiany w treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski stanowiącego załącznik nr l do Zarządzenia Nr 0151/W/96/2005 Wójta Gminy Lyski z dnia 18 października 2005 r.

Zarzadzenie Nr 0151/W/29/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/28/2007
w sprawie: układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr YII/44/2007

Zarządzenie Nr 0151/W/27/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/26/2007
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Lyski.

Zarządzenia Nr 0151/W/25/2007
w sprawie: zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych klińcem lub żużlem paleniskowym na terenie Gminy Lyski.

Zarządzenie Nr 0151/W/24/2007
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych klińcem lub żużlem paleniskowym na terenie Gminy Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/23/2007
w sprawie: zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Lyski.

Zarządzenie Nr 0151/W/22/2007
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Lyski

Zarządzenie Nr 0151/W/21/2007
w sprawie: powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia bieżących spraw gminy

Zarządzenie Nr 0151/W/20/2007
w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2006

Zarządzenie Nr 0151/W/19/2007
w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za rok 2006

Zarządzenie Nr 0151/W/18/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/W/17/2007
w sprawie: stawek czynszu za lokale użytkowe.

Zarządzenie Nr 0151/W/16/2007
w sprawie: przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych.  

Zarządzenie Nr 0151/W/15/2007
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007  

Zarządzenie Nr 0151/W/14/2007
w sprawie: wybór organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski w dziedzinie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu oraz promocji kultury, sztuki i tradycji regionalnej.  

Zarządzenie Nr 0151/W/13/2007
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 r.  

Zarządzenie Nr 0151/W/12/2007

w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr 0151/W/172/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania zespołu Oceniająco - Monitorującego i określenia jego zadań.  

Zarządzenie Nr 0151/W/11/2007

w sprawie: układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lysk wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr V/35/2007i 

Zarządzenie Nr 0151/W/10/2007
w sprawie: powołanie Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenie jej trybu pracy.  

Zarządzenie Nr 0151/W/9/2007
w sprawie: układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr V/37/2007  

Zarządzenie Nr 0151/W/8/2007
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników pomocniczych i obsługi Urzędu Gminy Lyski
  
Zarządzenie Nr 0151/W/7/2007
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/2/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lyski na 2007 r.  

Zarządzenie Nr 0151/W/6/2007

w sprawie: zaakceptowanie sprawozdania końcowego z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania.  

Zarządzenie Nr 0151/W/5/2007
w sprawie: rozłożenia na raty należności z tytułu mandatu karnego  

Zarządzenie Nr 0151/W/4/2007
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 r.  

Zarządzenie Nr 0151/W/3/2007
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi  

Zarządzenie Nr 0151/W/2/2007
w sprawie: układu wykonawczego Gminy Lyski na rok 2007  

Zarządzenie Nr 0151/W/1/2007

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu, oraz kultury w Gminie Lyski w roku 2007.

Autor: abombik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-10 10:03przez: abombik
Opublikowano:2016-02-10 00:00przez: Agata Bombik
Zmodyfikowano:2016-02-22 13:46przez: Agata Bombik
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:11174

Rejestr zmian

  • [2016-02-22 13:46:57]Agata BombikEdycja treści
  • [2016-02-22 12:03:10]Agata BombikEdycja treści

Banery/Logo