Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2021-06-13 ( Imieniny: Antoniego, Gracji)

Gmina Lyski - 2006

2006

Zarządzenie nr 0151/W/175/2006
W sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą

Zarządzenie nr 0151/W/174/2006
w sprawie ustalenia kwoty czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów gminnych w 2007r.

Zarządzenie nr 0151/W/173/2006
w sprawie ustalenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Lyski i w jednostkach organizacyjnych w 2007 r.

Zarządzenie nr 0151/W/172/2006
w sprawie powołania Zespołu Oceniające - Monitorującego i określenia jego zadań

Zarządzenie nr 0151/W/171/2006
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lyskach.

Zarządzenie nr 0151/W/170/2006
w sprawie odwołania i rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnym w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/169/2006
w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Gminy Lyski

Zarzadzenie nr 0151/W/168/2006
w sprawie wprowadzenia procedury umarzania wierzytelności Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/167/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/166/2006
w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu.

Zarzadzenie nr 0151/W/165/2006
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/164/2006
w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/163/2006
w sprawie zakończenia konsultacji społecznej z mieszkańcami sołectw gminy Lyski

Zarzadzenie nr 0151/W/162/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/161/2006
w sprawie powołania Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zarządzenie nr 0151/W/160/2006
w sprawie określenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Lyskach oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie nr 0151/W/159/2006
w sprawie przyznania paczek świątecznych

Zarządzenie nr 0151/W/158/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/157/2006
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr H/7/2006

Zarządzenie nr 0151/W/156/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/155/2006
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Lyski w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarzadzenie nr 0151/W/154/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarzadzenie nr 0151/W/153/2006
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę opału na rok 2007 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/152/2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę opału na rok 2007 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach.

Zarzadzenie nr 0151/W/151/2006
w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków GFOŚ i GW w roku 2006 dla osób fizycznych do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Zarządzenie nr 0151/W/150/2006
w sprawie o przeprowadzeniu konsultacji społecznej z mieszkańcami sołectw gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/149/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarzadzenie nr 0151/W/148/2006
w sprawie zmiany w treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski stanowiącego załącznik nr l do Zarządzenia Nr 0151/W/96/2005 Wójta Gminy Lyski z dnia 18 października 2005 r

Zarządzenie nr 0151/W/147/2006
w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Lyski na rok 2007

Zarządzenie nr 0151/W/119/2006
w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/116/2006
w sprawie powierzenia Pani Katarzynie Wawoczny - Sekretarzowi Gminy Lyski prowadzenie w imieniu Wójta następujących spraw Gminy

Zarządzenie nr 0151/W/115/2006
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządku Domowego dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/114/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/113/2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Moniki Wieczorek ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0151/W/112/2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Anny Szczotok ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0151/W/111/2006
w sprawie zmiany zakładowego planu kont

Zarządzenie nr 0151/W/110/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/109/2006
w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/108/2006
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr LVffl/54/2006

Zarządzenie nr 0151/W/107/2006
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi rolniczej w Żytnej Gmina Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/106/2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi rolniczej w Żytnej Gmina Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/105/2006
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 0151/W/104/2006
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie usługi Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych na terenie Gminy Lyski w sezonie 2006/2007

Zarządzenie nr 0151/W/103/2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n." WYKONANIE USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LYSKI W SEZONIE 2006/2007

Zarządzenie nr 0151/W/102/2006
w sprawie upoważnienia P. Katarzyny CZOGAŁA, P. Iwony KIEŚ, P. Moniki NOWAK, P. Aleksandry SKOWRONEK do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych obręb LYSKI

Zarządzenie nr 0151/W/101/2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: „Remont systemu napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w Suminie.

Zarządzenie nr 0151/W/100/2006
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n „Remont systemu napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w Suminie"

Zarządzenie nr 0151/W/99/2006
w sprawie ustalenia numerów i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 0151/W/98/2006
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Rybnicka w Lyskach.

Zarządzenie nr 0151/W/97/2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa kanalizacji sanitarnej ulica ulica Rybnicka w Lyskach.

Zarządzenie nr 0151/W/96/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/95/2006
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/62/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. dotyczącego przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych

Zarządzenie nr 0151/W/94/2006
w sprawie umorzenia należności z tytułu wyroku sądowego

Zarządzenie nr 0151/W/93/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/92/2006
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr LYII/53/2006

Zarządzenie nr 0151/W/91/2006
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Zarządzenie nr 0151/W/90/2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: „Remont systemu napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w Suminie.

Zarządzenie nr 0151/W/89/2006
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n „Remont systemu napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w Suminie"

Zarządzenie nr 0151/W/88/2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie GminyLyski wraz z przygotowaniem dokumentacji i zakupem odpowiedniego sprzętu

Zarządzenie nr 0151/W/87/2006
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Lyski wraz z przygotowaniem dokumentacji i zakupem odpowiedniego sprzętu

Zarządzenie nr 0151/W/86/2006
w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakownia sprzętu w magazynie OC w Urzędzie Gminy Lyski.

Zarządzenie nr 0151/W/85/2006
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia demontażu zespołu prądotwórczego typu PAB-4-3/400/01

Zarządzenie nr 0151/W/84/2006
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zarządzenie nr 0151/W/83/2006
w sprawie zlecenia przetargu nieograniczonego na remont części pomieszczeń przedszkola w Zwonowicach

Zarządzenie nr 0151/W/82/2006
w sprawie powołania zespołu ds. uzgadniania wszelkich projektów i dokumentacji

Zarządzenie nr 0151/W/81/2006
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie powierzchniowego utrwalenia mieszanką mineralno - asfaltową dróg rolniczych w Gminie Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/80/2006
w sprawie zmiany regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 0151/W/79/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/78/2006
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr LYI/34/2006

Zarządzenie nr 0151/W/76/2006
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

Zarządzenie nr 0151/W/75/2006
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę opału na sezon grzewczy 2006-2007 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/74/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/73/2006
w sprawie instrukcji do systemów - PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ w zakresie przetwarzania danych przy użyciu komputera

Zarządzenie nr 0151/W/72/2006
w sprawie zmiany zakładowego planu kont

Zarządzenie nr 0151/W/71/2006
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 0151/W/70/2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana mgr Dariusza Janyga ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0151/W/69/2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana mgr Klaudiusza Mańka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0151/W/68/2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Weroniki Filip ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0151/W/67/2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Justyny Szałkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0151/W/66/2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Elwiry Porwoł ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0151/W/65/2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana mgr Marcina Lubos ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0151/W/64/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/62/2006
w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych

Zarządzenie nr 0151/W/61/2006
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej

Zarządzenie nr 0151/W/60/2006
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zwonowicach

Zarządzenie nr 0151/W/59/2006
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adamowicach

Zarządzenie nr 0151/W/58/2006
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/57/2006
w sprawie aktualizacji powołań terenowych i zakładowych formacji obrony cywilnej na terenie gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/56/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/55/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/54/2006
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwalą Rady Gminy Lyski nr LY/28/2006

Zarządzenie nr 0151/W/53/2006
w sprawie ustalenia procedury sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy

Zarządzenie nr 0151/W/52/2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy 2006-2007 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach.

Zarządzenie nr 0151/W/51/2006
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

Zarządzenie nr 0151/W/50/2006
w sprawie powołania zespołu Kierującego działaniami w ramach ćwiczeń obronnych

Zarządzenie nr 0151/W/49/2006
w sprawie zmiam w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/48/2006
w sprawie wyboru organizacji pozarządowej, która uzyskuje dotację oraz wysokość dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Łyski w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 0151/W/47/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/46/2006
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr LIV/23/2006

Zarządzenie nr 0151/W/45/2006
w sprawie ustalenia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 0151/W/44/2006
w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia finansowego

Zarządzenie nr 0151/W/43/2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Stanisławy Gryt ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0151/W/42/2006
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 0151/W/41/2006
w sprawie określenia stanowisk, na których należy przeprowadzić zwykłe postępowanie sprawdzające

Zarządzenie nr 0151/W/40/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/39/2006
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr Lm/19/2006

Zarządzenie nr 0151/W/38/2006
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/37/2006
w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 0151/W/35/2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę usług geodezyjnych na wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych.

Zarządzenie nr 0151/W/34/2006
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: zapytanie o cenę usług geodezyjnych oraz zatwierdzenie wykazu firm, do których skierowane będzie zapytanie

Zarzadzenie nr 0151/W/33/2006
w sprawie przeprowadzenia dodatkowych kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Lyski w roku 2006

Zarządzenie nr 0151/W/32/2006
w sprawie upoważnienia P. Katarzynę CZOGALA, P. Monikę NOWAK, P. Katarzynę WAWOCZNY do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obręb BOGUNICE, km l o następującym numerze ewidencyjnym: -54 o powierzchni 0.7730 ha

Zarządzenie nr 0151/W/31/2006
w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia stanu aktualnego sprzętu w magazynie OC w Urzędzie Gminy Lyski.

Zarzadzenie nr 0151/W/30/2006
w sprawie upoważnienia P. Erwina WRAZIDŁO P. Katarzynę CZOGAŁA P. Małgorzatę RASZCZYK P. Iwonę KIES P. Monikę NOWAK do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo - garażowym, budynkiem garażowym i magazynem paliw położonym obręb DZIMIERZ, km 3 o następującym numerze ewidencyjnym: - 679/18 o powierzchni 0.1966 ha

Zarządzenie nr 0151/W/29/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/28/2006
w sprawie zmiany zarządzenia o zakładowym planie kont

Zarządzenie nr 0151/W/27/2006
w sprawie robiegu kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

Zarzadzenie nr 0151/W/26/2006
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zabudowy nadwozia pożarniczego typu GCBA 5/32 na podwoziu Jelcz 004 dla OSP Lyski i OSP Zwonowice

Zarządzenie nr 0151/W/25/2006
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zabudowy nadwozia pożarniczego typu GCBA 5/32 na podwoziu Jelcz 004 dla OSP Lyski i OSP Zwonowice w trybie przetargu nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0151/W/24/2006
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr LII/16/2006

Zarządzenie nr 0151/W/23/2006
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych mieszanka betonowa na terenie gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/22/2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych mieszanką betonową na terenie gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/21/2006
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/20/2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Lyski

Zarzadzenie nr 0151/W/19/2006
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie nr 0151/W/18/2006
w sprawie korekty Zarządzenia Nr 0151/W/12/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/17/2006
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za rok 2005

Zarządzenie nr 0151/W/16/2006
W sprawie przeprowadzenia kontroli w 2006 r. dot. spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych

Zarządzenie nr 0151/W/15/2006
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr LI/11/2006

Zarządzenie nr 0151/W/14/2006
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Zarządzenie nr 0151/W/13/2006
w sprawie wprowadzenia rejestru poświadczenia własnoręczności podpisu

Zarządzenie nr 0151/W/12/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 0151/W/11/2006
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej obręb Dzimierz, km 3, o numerze ewidencyjnym działki 679/18

Zarzadzenie nr 0151/W/10/2006
w sprawie korekty procedury tworzenia informatora budżetowego „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

Zarządzenie nr 0151/W/9/2006
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr L/4/2006

Zarządzenie nr 0151/W/8/2006
w sprawie zmiany w treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/7/2006
w sprawie upoważnienia P. Erwina WRAZIDŁO, P. Małgorzatę RASZCZYK P. Patrycję MRUSEK P. Monikę NOWAK do przeprowadzenia rokowań, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem warsztatowo - garażowym i magazynem paliw, położonej obręb ŻYTNA, km 2 o następującym numerze ewidencyjnym: - 339/74 o powierzchni 0.3035 ha

Zarządzenie nr 0151/W/6/2006
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania

Zarządzenie nr 0151/W/4/2006
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 0151/W/3/2006
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lyski na 2006 rok

Zarządzenie nr 0151/W/2/2006
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Zarzadzenie nr 0151/W/1/2006
w sprawie wprowadzenia procedury pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Autor: abombik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-10 10:04przez: abombik
Opublikowano:2016-02-10 00:00przez: Agata Bombik
Zmodyfikowano:2016-02-23 07:09przez: Agata Bombik
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:12702

Rejestr zmian

  • [2016-02-23 07:09:50]Agata BombikEdycja treści
  • [2016-02-22 15:39:42]Agata BombikEdycja treści
  • [2016-02-22 14:52:02]Agata BombikEdycja treści

Banery/Logo