Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-08-11 ( Imieniny: Luizy, Włodzmierza)

Gmina Lyski - Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

28 sierpnia 2009

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/118/2009

Wójta Gminy Lyski

z dnia 21 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

         na podstawie art. 38 ust. 1 w związku z art.4 pkt. 9 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. nr 261 z dnia  9 grudnia 2004 r. poz. 2603 z późn. zm./

 

Wójt Gminy Lyski

zarządza:

 1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej obręb Adamowice, km 4, o nr ewidencyjnym działki 1322/124.
  Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.
 2. Ogłoszenie będzie wywieszone przez okres 30 dni:
  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lyski
  - na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 4. Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia jest Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami. 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY LYSKI

 

         Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. nr 261 z dnia 9 grudnia 2004 r. z późn. zm./

 

Wójt Gminy Lyski

OGŁASZA

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Adamowice, km 4 o nr ewidencyjnym działki 1322/124 stanowiąca własność GMINY LYSKI, której wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/opisanej nieruchomości odbędzie się w dniu 02 października o godz. 1000 w Sali ślubów Urzędu Gminy Lyski /parter/

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne. Cudzoziemiec, który wygra przetarg zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce lub przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Lyski w wysokości 10% ceny nieruchomości podanej w wykazie

- w kasie banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Lyski w godz. 800 do 1430

- przelewem na konto bankowe 84 8455 0000 2001 0031 8059 0004 oraz okazanie komisji przetargowej dokumentu o jego wniesieniu. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego. Termin wpłacenia wadium nie może upłynąć później niż trzy dni przed przetargiem tj. 28 września 2009 r. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości jeżeli osoba wygra przetarg.

Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się na konto bankowe Urzędu Gminy Lyski Bank Spółdzielczy w Rybniku: nr 14 8455 0000 2001 0031 8059 0003 nie później niż do dnia spisana umowy przenoszącej własność.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- aktualny odpis z właściwego rejestru spółki i akt założycielski jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winni dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.

- pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Organizator przetargu może odwołać przetarg podając informację do publicznej wiadomości. 

 

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,  która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski, sołectwa Adamowice określona jest jako:

 

TERENY: ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ , ZIELENI I WÓD, KOMUNIKACJI DROGOWEJ

 

MNe – dla terenów oznaczonych na rysunku planu MNe 03 oraz kolejnymi numerami od 01 do 13 ustala się:

 1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
 2. Rodzaj zabudowy: wolno stojąca, bliźniacza.
 3. Ograniczenia dotyczące funkcji – zgodnie istniejącego § 7 uchwały
 4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a.      dla podziałów dokonywanych po wejściu w życie uchwały:

 

 • minimalna powierzchnia działki z prawem do zabudowy:

- szerokość zabudowie wolno stojącej 10 arów

- szerokość zabudowie bliźniaczej 6 arów

 • minimalna szerokość forontu działki z prawem zabudowy: 20 m

b.     minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej:   60% powierzchni działki

c.      maksymalna łączna powierzchnia powierzchnia zabudowy budynków: 25% powierzchni działki

d.     maksymalna wielkość budynkó:                                                      10 m

e.      linie zabudowy – zgodnie z § 8 uchwały.

f.       geometria dachów: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30o do 45o

 1. Obowiązek spełniania przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały

- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

 

WS/Z – dla terenów oznaczonych na rysunku planu WS/Z 05 oraz kolejnymi numerami od 01 do 05 ustala się:

 1. Przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe śródlądowe wraz z towarzyszącą zielenią.
 2. Ochronę wód powierzchniowych oraz zieleni stosownie do przepisów szczególnych.
 3. Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących gospodarce wodnej oraz ochronie przeciwpowodziowej, stosownie do przepisów szczególnych z zastrzeżeniem punktu 4.
 4. Adaptację istniejącego zagospodarowania; możliwość prowadzania remontów i modernizacji istniejących obiektów.
 5. Zagospodarowanie i użytkowanie terenu,  w tym możliwość prowadzenia gospodarki hodowlanej i rybackiej, zgodnie z przepisami szczególnymi.
 6. Obowiązek spełnienia  przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały

- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

 

KDD – dla terenów oznaczonych na rysunku planu  symbolem KDD oraz kolejnymi numerami od 01 do 08 ustal się:

 1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
 2. Parametry drogi:
 3. Zmniejszenie określonej w punkcie 2a szerokości drogi w liniach rozgraniczających na odcinkach, gdzie jest to uzasadnione trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem – zgodnie z rysunkiem planu.
 4. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3., 4. i 5. uchwały – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.                                     

 Wójt  Gminy Lyski przeznacza do sprzedaży, nieruchomość położonej obręb:

 

 

Nr działki

Położenie

Powierzchnia

/ha/

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie w  Miejscowym Planie Zagospodarowania

Przestrzennego

Cena

Nieruchomości

w pln /netto/

1322/124

Adamowice  km 4

0,1058

122 536

MNe 03

WS/Z

KDD04

 

23 000,00

 

Do powyższej kwoty należy doliczyć stawkę podatku VAT w wysokości 22%.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 z dnia 05.04.2004 r. poz. 535 z późn. zm./

 

Wartość nieruchomości w euro według kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień 21 sierpnia 2009 r. wynosi 5 556,23 euro.

 

 

 

                   Wójt Gminy

                                                                  /-/  Grzegorz Gryt

Autor: Klaudia Jonderko

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-23 08:34przez: Klaudia Jonderko
Opublikowano:2016-03-23 00:00przez: Klaudia Jonderko
Zmodyfikowano:2016-03-23 08:33przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:7923

Rejestr zmian

 • [2016-03-23 08:33:36]Klaudia JonderkoUtworzenie strony

Banery/Logo